پیش فروش ساختمان از دیدگاه فقه وحقوق ایران

دانشگاه آزاد اسلامی‌
واحد رشت
دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی حقوق
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته :فقه و مبانی حقوق اسلامی
عنوان:
پیش فروش ساختمان از دیدگاه فقه وحقوق ایران
استاد راهنما:
دکتر عطاء اله اسماعیلی
نگارش:
علی حمیدی دریا کناری
بهمن ۱۳۹۳

سپاسگزاری :

با تشکر فراوان­ از زحمات استاد گرامی جناب آقای دکتر دکتر عطاء اله اسماعیلیکه در تحریر این پایان نامه با راهنمایی هایشان بسیاری از سختی ها را برایم آسان تر نمودند.
تقدیم به:
همسر عزیزم
فهرست مطالب
چکیده ۱
فصلاول:کلیات ۱
۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲ طرحموضوع ۴
۱-۳ طرحمسئله ۷
۱-۴ضرورتانجامتحقیق ۷
۱-۵ اهدافتحقیق ۷
۱-۶ سوالاتتحقیق ۸
۱-۷ فرضیهتحقیق ۹
فصلدوم: آشناییباقراردادوقانونپیشفروشساختمان ۱۰
۲-۱- ادبیاتومستنداتوتعاریفقانون ۱۱
۲-۲- نقدوبررسیدرخصوصبعضیازموادقانونپیشفروشساختمان ۱۳
۲-۳- ایراداتچیست؟ ۱۶
۲-۴- نقدوبررسیبرخیضمانتاجراهایکیفریقانونپیشفروشساختمان ۱۸

پایان نامه حقوق

۲-۴-۱- درجوانتشارآگهیپیشفروشبدوناخذمجوزوتنظیمسندرسمی ۱۸
۲-۴-۲- تنظیمقراردادپیشفروشتوسطمشاوریناملاک ۲۰
۲-۴-۳- قابلگذشتبودنیانبودنجرایمموضوعاینقانون ۲۱
فصلسوم: بررسیقراردادهایپیشفروشساختمانبامسائلمشابهدرفقهوقراردادهایپیمانکاریوخصوصی ۲۲
۳-۱- بررسیقراردادپیشفروشساختمانبامسائلمشابهدرفقهاسلامی ۲۳
۳-۱-۱- بیعاستصناع ۲۳
۳-۱-۲ بیعاثمار ۲۷
۳-۱-۳- بیعسلف ۲۸
۳-۲- بررسیقراردادهایپیشفروشساختمانباقراردادهایپیمانکاریوخصوصی ۳۲
۳-۲-۱- قراردادپیمانکاری ۳۲
۳-۲-۲- قراردادهایخصوصی (موضوعماده ۱۰ قانونمدنی) ۳۳
فصلچهارم: مقایسهوبررسیقراردادپیش‌فروشساختمانبامسائلمشابهحقوقی ۴۴
۴-۱- عقودمعینمشابه ۴۵
۴-۱-۱- بیع ۴۵
۴-۱-۱-۱-کلیفی‌الذمه ۴۶
۴-۱-۱-۲- کلیدرمعین ۵۲
۴-۱-۱-۳- عینمعین ۵۳
۴-۲- تملیکعینبههمراهشرط ۵۹
۴-۳- بیعقطعیمالآینده ۶۰
۴-۴- عقدشرکت ۶۰
فصلپنجم: بحثتفسیرونتیجهگیری ۶۴
۵-۱- بحثوتفسیر ۶۵
۵-۱-۱- موجودنبودنمبیعدرزمانانعقادقراردادپیشفروشساختمان ۶۶
۵-۱-۲- مجهولبودنثمنمعاملهدرهنگامانعقادقرارداد ۶۶
۵-۱-۳ مجهولبودنثمنمعاملهدرقراردادپیشفروشساختمان ۶۷
۵-۲- نتیجه‌گیری ۶۹
منابع ۷۲
چکیده
نظر به افزایش جمعیت کشور عزیزمان ایران در دهه­های اخیر به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با توجه به فرمایش رهبر کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت اله العظمی خامنه­ای (مدظله عالی)، مبنی بر افزایش جمعیت در آینده نیاز به مسکن برای مردم در جامعه شهری و روستایی و بالاخص در محیط شهری با در نظر گرفتن فضاهای محدود شهری، از نیازهای مبرم و اساسی بوده و در همین راستا رجوع به ساخت و ساز از سوی سازندگان و پیش خرید از سوی مردم، باعث رواج پدیده­ای در کشور به نام «پیش فروش ساختمان» گردیده که در دوره کنونی یکی از مهمترین روابط حقوقی با ظرفیت­های خاصی در جامعه می­باشد.
در این فعل حقوقی که یک طرف پیش فروشنده و متعهد به ساخت و تحویل ساختمان بر اساس قرار داد و طرف دیگر پیش خریدار و متعهد به پرداخت ثمن بر اساس قرار­داد منعقده می­باشد که پیرامون ماهیت این نوع قرار­داد در فقه اسلامی مستقل و مشخص بحث به میان نیامده اما در جوامع حقوقی کشور حقوقدانان تا حدودی به کندوکاو در آن پرداخته­اند و در سال ۱۳۸۹ نیز قانونی به نام «قانون پیش فروش ساختمان» نیز به تصویب رسیده است. با این اوصاف این قرار­داد در هیچ یک از عقود معین مشابه نمی­گنجد و تحت عنوان قـرار­دادهای خصوصـی ماده ۱۰ قانون مدنی اعتبار یافته و الزام­آور تلقی می­شـود. ضمن اینکه برخی از حقوق­دانان این قرار­داد را تحت عناوین دیگری چون «تعهد به بیع» جای داده­اند، که در زبان عرف و معاملات مرسوم جامعه از آن به نام «قولنامه» یاد می­گردد. انعقاد «قرارداد پیش فروش ساختمان» به صورت بیع معلق که ملکیت معلق بر وجود می­باشد، نیز از نظر نظام حقوقی ایـران بلا­اشکال خواهد بـود. این پایان نامه بر آن است تا ماهیت این قرارداد را بررسی و با قرارد­های مختلف مورد بررسی قرار دهد.
واژگان کلیدی:قرارداد پیش فروش ساختمان، بیع ، موجود بودن مورد معامله ، قولنامه ، تعهد­ به قرارداد

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.