تدوین شایستگی های رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامۀ جانشین پروری مطالعه موردی شرکت پالایش …

مشارکت {۶/۳}{۷/۸}{۹/۳}{۹/۵}{۱۲/۲}{۸/۴}{۶/۸}{۷/۸}{۹/۳} {۱۰/۱۴} نخستین دسته مفهومی مقوله مربوط به مهارتها که در جدول ۵-۴ مشاهده میشود، «توانمندسازی» است. بر اساس نظر ایوانس […]

Read More →

مقاله علمی با منبع : تدوین شایستگی های رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامۀ جانشین پروری مطالعه …

سیستمهای نوین مدیریت {۱/۱۱}{۱/۱۲}{۱/۱۳}{۶/۱۲}{۵/۸}{۶/۵}{۶/۱۶}{۸/۲۲}{۷/۲۳} نخستین دسته مفهومی مقوله مربوط به دانش که در جدول ۴-۴ مشاهده میشود، «بینش محور بودن» است. […]

Read More →

دسته بندي علمی – پژوهشی : تدوین شایستگی های رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامۀ جانشین پروری مطالعه موردی شرکت …

دانش و تجربه {۱۴/۱۲}{۱۳/۲}{۴/۶}{۴/۷}{۹/۹}{۱۰/۹}{۲/۱۵}{۵/۴}{۱۴/۱۳} {۹/۱۵} {۲/۴}{۱۴/۲۰} دانش مدیریتی {۱/۲۴}{۳/۱}{۴/۸}{۹/۵}{۱۰/۵}{۱۰/۶}{۱۰/۷}{۳/۱۸}{۲/۷}{۵/۱} {۵/۲}{۵/۳}{۷/۲۲}{۶/۶}{۷/۲۰}{۲/۵}{۳/۲} دانش همپوشانی {۱/۲۵}{۲/۳}{۱۴/۱۴}{۱۰/۷}{۱۰/۲}{۱۴/۱۵}{۶/۷} نخستین دسته مفهومی مقوله مربوط به دانش که […]

Read More →

تدوین شایستگی های رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامۀ جانشین پروری مطالعه موردی شرکت پالایش …

شناسایی ظرفیت متقاضیان؛ مدیران کلیدی کارکنانی را معرفی میکنند که متقاضیان برنامهریزی جانشینپروری برای پستهای کلیدی رهبری در برنامهریزی رهبری هیئت […]

Read More →