پژوهش -ارزیابی کشت مخلوط افزایشی آفتابگردان با لوبیا چشم بلبلی و سویا در کنترل علف‌های …

**۸۵/۳۲۱۰۷۶۸۰**۲۲/۴۹۲ خطا۱۰۱۰۵۴۱۶۷/۲۰۱/۰۰۲۲/۰۷۹/۱۷۸/۲۳۸۵۱۶۹۵/۱۹ضریب تغییرات (%)۷۵/۶۹۳/۶۷۴/۳۰۱/۱۰۱/۴۶۱/۱۰۴۳/۵ جدول ۴-۳- تجزیه واریانس میانگین مربعات صفات بررسی شده سویا در کشت مخلوط با آفتابگردان ns، * […]

Read More →