رشته حقوق

پایان نامه درباره تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه

در این گروه، دسته‌ای که با تبانی طرف معامله انجام می شود بی گمان غیر نافذ است. زیرا ، فرض بر این است که ولی از حدود اختیار خویش تجاوز کرده و در ضمیر خود بعنوان نماینده و نگهبان حقوق... متن کامل

رشته حقوق

پایان نامه درباره فقهای امامیه، اطلاق روایات

3-1-4-1. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال علیه در فقه امامیهمشهور فقهای امامیه معتقدند که رعایت مصلحت مولی علیه، شرط صحت و نفوذ تصرفات ولی قهری است. علامه حلی (ره) در تذکره الفقهاء... متن کامل

رشته حقوق

پایان نامه درباره فقهای امامیه، تعدی و تفریط

3-1-2. اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعهمقصود از موضوع فوق الذکر طرح عواملی است که به ولایت ولی قهری پایان می بخشد و بطور معمول باعث تغییر آن می شود . لذا برای روشن... متن کامل

رشته حقوق

پایان نامه درباره فقهای امامیه، قاعده لاضرر

فصل سوم : ضمانتها و مسئولیتهای متقابل کودک و ولی قهری، شرایط و آثار آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران 3-1. ضمانتها جهت حمایت از کودک در قبال اعمال خلاف مصلحت ولی قهری در فقه امامیه... متن کامل

رشته حقوق

پایان نامه درباره قانون مدنی، فقه امامیه

ماده 1200 ق.م. : نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالافرب به عهدۀ اولاد و اولادِ اولاد است.2-4-4. سهم الارث پدر، مادر و اجداد از اموال کودک و صورمختلف آن در فقه امامیه و حقوق موضوعهپدر و مادر به... متن کامل

رشته حقوق

پایان نامه درباره کودک در حقوق موضوعه، فقهای امامیه

2-4. حقوق مالی ولی بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران پدر و مادر در عین حال که مکلف به انجام وظایفی هستند، برای این وظایف حقوقی هم نسبت به کودک دارند که یکی ازاین... متن کامل

رشته حقوق

پایان نامه درباره فقهای امامیه، موجبات ارث

و صورت دوم آن پدر، مادر با چند دختر می‌باشد. در این صورت دو فرض داریم : اول : موردی که ورثه متوفی منحصر به پدر و مادر و چند دختر برای متوفی باشد، دراین فرض 6/2 ترکه را ابوین و 6/4 آن را... متن کامل

رشته حقوق

پایان نامه درباره فقهای امامیه، اموال منقول

حفظ و نگهداری اموال مولی علیه و انجام سایر امور وی هزینه بر است. باید مشخص شود که چه کسی باید این امر مهم را انجام دهد وتا چه حدی مجاز به این کار می‌باشد؟ درمطالب زیر سعی بر تبیین این... متن کامل

رشته حقوق

پایان نامه درباره قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت خانواده

ماده 1196 قانون مدنی در زمینه الزام به انفاق اقارب نسبی چنین مقرر می‌دارد: « در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به یکدیگرند». و طبق ماده 1199 ق.م: نفقه... متن کامل

رشته حقوق

پایان نامه درباره قانون مجازات اسلامی، درصورت فوت پدر

1- آیه 6 سوره طلاق :«… وان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن، و اگر بار دارند خرجشان را بدهید تا وضع حمل کنند». این آیه اطلاق دارد و مطلقه رجعیه و بائنه هر دو را شامل می‌شود و... متن کامل