سبز اندیشان امروز

دانلود تحقیق در مورد نقش برجسته

پاشی

033/11ns
2
تنش * رقم * محلول پاشی

22
خطا

35
کل

35/21%
ضریب تغییرات CV%
Ns ، * و ** به ترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال 5 درصد و 1 درصد

جدول 4-8. مقایسه میانگین اثر تنش خشکی و محلولپاشی سایکوسل بر فعالیت آنزیم پری کارتامین دکربوکسیلاز
تیمار
آنزیم (unit .nmol/min)
کم آبیاری
T1
a33/16

T2
b3/12

T3
c649/9
رقم
V1
a5189/16

V2
b9
کم آبیاری×محلول پاشی
T1F1
c26/12

T1F2
a41/20

T2F1
b92/16

T2F2
d665/7

T3F1
d865/7

T3F2
c43/11
حروف مشابه در هر ستون نشانه عدم وجود اختلاف معنیدار در آن ستون است

شکل 4-7 مقایسه میانگین سطوح مختلف تنش بر آنزیم

شکل 4-8 مقایسه میانگین سطوح مختلف ارقام بر آنزیم

شکل 4-9 مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح مختلف تنش ومحلولپاشی بر آنزیم

4-5 اثر تنش خشکی و محلولپاشی سایکوسل بر صفت تعداد غوزه در گیاه گلرنگ
هر سه تیمار تنش خشکی، رقم و محلولپاشی سایکوسل در سطح احتمال 1 درصد (p?0.01) بر صفت تعداد غوزه اثر معنیداری داشته است اما اثرات متقابل این تیمارها بر صفت مذکور معنیدار نبوده (جدول 4-9).
نتایج مقایسه میانگین نشان داد بیشترین تعداد غوزه در تیمار (شاهد) بدون تنش خشکی با میانگین (2/24 عدد) و کمترین تعداد غوزه مربوط به تیمار تنش در ابتدای گلدهی با میانگین (72/16 عدد) بوده و در رقم پدیده تعداد غوزه بیشتری مشاهده شده است. در بین تیمارهای محلولپاشی بیشترین تعداد غوزه مربوط به تیمار محلولپاشی سایکوسل با میانگین (25/21 عدد) بود (جدول 4-10).
نتایج نشان داد صفت تعداد غوزه با درصد رطوبت نسبی گیاه در سطح احتمال 1 درصد همبستگی مثبت و معنیداری داشت. در مطالعه حاضر با افزایش تنش آبی از تعداد غوزه کاسته شده و با محلولپاشی سایکوسل و رقم پدیده تعداد غوزه بیشتری مشاهده شده است. کا هش تعداد غوزه در بوته در شرایط تنش گزارش شده است (;Abel; 1976 Hayashi and Hanada; 1985 HashemiDezfuli ;1994، Singh et al., 1995). در آزمایشی مشخص شد که با افزایش شدت تنش خشکی در گلرنگ، از تعداد طبق در بوته کاسته شد (HaghighatNia; 2011). مندهام و اسکوت (1975( نشان دادند که تنش خشکی تحت شرایط مزرعه در طول دوره تشکیل، رشد و توسعه خورجینها را در کلزا تحت تاثیر قرار داده و با ایجاد محدودیت در فتوسنتز، تعداد خورجین واقعی را کاهش میدهد (Mendham and Scott; 1975). تعداد طبق در بوته در بین اجزای عملکرد بیشترین سهم را در میزان عملکرد گیاه ایفاء میکند و بنابراین مهمترین جزء میتواند محسوب شود (امیدی تبریزی و همکاران، 1379).
بر طبق نتایج افزایش عملکرد دانه در تیمار سایکوسل در رقم کلزای پاییزه آریانا، از راه افزایش تعداد خورجین در بوته صورت گرفته است (Armstrong and Nicol; 1991). برخی تحقیقات نشان دادند که کند کنندههای رشد با کاهش ارتفاع بوته و کاهش اندازه گلبرگ و کاسبرگ گلها و همچنین، عمودیتر کردن شاخهها و افزایش قطر ساقه باعث افزایش کارآیی فتوسنتزی و افزایش تعداد شاخههای جانبی در بوتهها میگردند و از این راه، بر تعداد خورجین در بوته میافزایند (Starner et al, 1996; Fray et al; 1996).

جدول 4- 9 تجزیه واریانس اثر تنش خشکی و محلولپاشی سایکوسل بر صفت تعداد غوزه

میانگین مربعات
درجه آزادی
منابع تغییرات

487/168**
2
تنش

834/11**
1
رقم

989/0ns
2
تنش * رقم

808/27**
1
محلول پاشی

977/0ns
2
تنش * محلول پاشی

194/0ns
1
رقم * محلول پاشی

846/0ns
2
تنش * رقم * محلول پاشی

394/0
22
خطا

35
کل

08/3%
ضریب تغییرات CV

Ns، * و ** به ترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال 5 درصد و 1 درصد

جدول 4-10. مقایسه میانگین اثر تنش خشکی و محلولپاشی سایکوسل بر صفت تعداد غوزه
تیمار
تعداد غوزه
کم آبیاری
T1
a2083/24

T2
c72/16

T3
b83/20
رقم
V1
b8056/19

V2
a9522/20
محلولپاشی
F1
b5/19

F2
a2578/21
حروف مشابه در هر ستون نشانه عدم وجود اختلاف معنیدار در آن ستون است

شکل 4-10 مقایسه میانگین سطوح مختلف تنش تعداد غوزه

شکل 4-11 مقایسه میانگین رقم درتعداد غوزه

شکل 4-12 مقایسه میانگین سطوح محلولپاشی در تعداد غوزه

4-6 اثر تنش خشکی و محلولپاشی سایکوسل بر صفت تعداد دانه در گیاه گلرنگ
نتایج تجزیه واریانس دادههای حاصل از آزمایش بیانگر این مطلب است که اثر تنش خشکی، رقم و محلولپاشی سایکوسل بر صفت تعداد دانه در گیاه گلرنگ در سطح احتمال 1 درصد (p?0.01) معنیدار بوده و اثرات متقابل این تیمارها بر صفت مذکور اثر معنیداری نداشته است (جدول 4-11).
نتایج مقایسه میانگین نشان داد در بین تیمارهای تنشی بیشترین تعداد دانه در تیمار بدون تنشآبی با میانگین (068/37 عدد) و کمترین تعداد دانه در تیمار تنش در ابتدای گلدهی با میانگین (892/19 عدد) بوده است. در رقم پدیده در مقایسه با اصفهان تعداد دانه بیشتری مشاهده شد و در بین تیمارهای محلولپاشی نیز تیمار محلولپاشی سایکوسل دارای تعداد دانه بیشتری (5372/29 عدد) بود (جدول 4-12).
نتایج نشان داد صفت تعداد دانه با رطوبت نسبی و تعداد غوزه در سطح احتمال 1 درصد همبستگی مثبت و معنی دار داشت. کاهش تعداد دانه در غوزه بر اثر قطع آبیاری و بروز تنش خشکی گز
ارش شده است (Abel; 1976 (Haydari and Assad, 1998. بنابراین، با عدم تامین آب مورد نیاز در مراحل مختلف رشد و بروز تنش خشکی در گلرنگ تعداد دانه در غوزه کاهش مییابد (Patel and Pate; 1993). به تاثیر شدید تنش خشکی در مرحله شروع گلدهی بر روی اجزای عملکرد، تاکید داشتهاند. چنین به نظر میرسد که عملکرد روغن تابعی از دو عامل عملکرد دانه و درصد روغن باشد. در این میان سهم عملکرد دانه در افزایش عملکرد روغن، بیشتر بوده است. امیدی تبریزی و همکاران (1379) نیز به این موضوع اذعان داشتهاند. نتایج تحقیقات امیدی (2009) شده از جمله قطع آبیاری در مراحل غنچهدهی و گلدهی باعث کاهش عملکرد دانه میشود که در این آزمایش نیز نتیجه مشابهی به دست آمد (Omidi; 2009). در بررسی صفات زراعی ژنوتیپهای گلرنگ در دو رژیم رطوبتی، گزارش شده است که عملکرد دانه گلرنگ در شرایط تنش رطوبتی به میزان 20 درصد دچار افت میشود (Abolhasani, Saeidi; 2006).
با بررسی اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر عملکرد دانه گلرنگ نشان دادند که آبیاری در مراحل پایانی رشد تأثیر زیادی بر عملکرد نداشته است، با این حال آزمایشهای انجام شده توسط اکثر محققین بیانگر آن است که قطع آبیاری در مراحل غنچهدهی و گلدهی باعث کاهش عملکرد دانه میشود که در این آزمایش نیز نتیجه مشابهی به دست آمد ( ;Abdemishani; 1973 ;Singh et al., 1995; .(Abel; 1976 کوچکی و همکاران (1380) گزارش کردند اثر تنش آبی بر عملکرد گیاهان به نوع گیاه، محصول مورد برداشت، دور آبیاری و زمان وقوع تنش بستگی دارد. تنش خشکی در طی پر شدن دانه عملکرد دانه را تا 50 درصد کاهش میدهد .رقم پدیده در تحقیق حاضر دارای تعداد بیشتری دانه بود که به عنوان رقم مقاومتر معرفی میشود Mahalakshmi, Biddinger; 1985)).
در رابطه با محلولپاشی تنظیم کنندههای رشد نیز مطابق با عملکرد علوفه خشک تنظیم کنندههای رشد یونیکونازول و سایکوسل به دلیل ایجاد افزایش خاصیت مقاومت به خشکی در گیاه ارزن از طریق افزایش مقاومت روزنهای این گیاه در اثر کاربرد سایکوسل سبب افزایش عملکرد دانه شده است (De et al., 1982). از طرفی سایکوسل با افزایش تعداد و بقای پنجهها و همچنین سطح برگ، باعث فتوسنتز بیشتر شده و مواد پرورده بیشتری به سمت دانهها انتقال مییابد و افزایش عملکرد دانه بیشتری را موجب میشود (Sharif et al; 2007) نتایج حاصل از این آزمایش با تحقیق (Imam et al.; 1995) مطابقت دارد.

جدول 4-11. تجزیه واریانس اثر تنش خشکی و محلولپاشی سایکوسل بر صفت تعداد دانه

میانگین مربعات
درجه آزادی
منابع تغییرات

77/889**
2
تنش

056/52**
1
رقم

972/0ns
2
تنش * رقم

278/72**
1
محلول پاشی

683/1ns
2
تنش * محلول پاشی

319/0ns
1
رقم * محلول پاشی

108/0ns
2
تنش * رقم * محلول پاشی

648/2
22
خطا

35
کل

79/5%
ضریب تغییرات CV

Ns، * و ** به ترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال 5 درصد و 1 درصد

جدول 4-11. مقایسه میانگین اثر تنش خشکی و محلولپاشی سایکوسل در صفت تعداد دانه

تیمار
تعداد دانه

کم آبیاری
T1
a068/37

T2
c892/19

T3
b401/27
رقم
V1
b9178/26

V2
a3228/29
محلولپاشی
F1
b7033/26

F2
a5372/29
حروف مشابه در هر ستون نشانه عدم وجود اختلاف معنیدار در آن ستون است

شکل 4-13 مقایسه میانگین سطوح مختلف تنش تعداد دانه در بوته

شکل 4-14 مقایسه میانگین رقم در تعداددانه در بوته

شکل 4-15 مقایسه میانگین سطوح محلولپاشی تعداد دانه در بوته

4-7 اثر تنش خشکی و محلولپاشی سایکوسل بر صفت شاخه جانبی در گیاه گلرنگ
نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر تنش، رقم و محلولپاشی بر صفت تعداد شاخه جانبی در سطح احتمال 1 درصد معنیدار بوده است اما اثرات متقابل بر صفت مذکور اثر معنیداری را نداشتهاند (جدول 4-13).
نتایج مقایسه میانگین نشان داد در بین تیمارهای تنشی بیشترین تعداد شاخه جانبی در تیمار بدون تنش آبی با میانگین (805/12 عدد) و کمترین تعداد شاخه جانبی در تیمار تنش در ابتدای گلدهی با میانگین (955/9 عدد) بوده است. در رقم پدیده در مقایسه با اصفهان تعداد شاخه جانبی بیشتری مشاهده شد و در بین تیمارهای محلولپاشی نیز تیمار محلولپاشی سایکوسل دارای تعداد شاخه جانبی بیشتری (6561/11 عدد) بود (جدول 4-14).
صفت شاخه جانبی با رطوبت نسبی،تعداد غوزه و تعداد دانه در سطح احتمال 1 درصد همبستگی مثبت و معنیداری را نشان داد. صفت تعداد شاخه فرعی در بوته از نظر تشکیل تعداد غوزه در بوته، تعداد دانه در غوزه و عملکرد دانه نقش مهمی دارد. اعمال قطع آبیاری در مرحله رشد رویشی میتواند مانع رشد جوانههای جانبی شده و تعداد شاخه فرعی را کاهش داده، در نتیجه سبب کاهش تعداد طبق در بوته شود (Hayashi, Hanada; 1985). اغلب محققان در مورد ژنتیکی بودن صفت تعداد شاخه جانبی اتفاق نظر دارند و آن را متأثر از ژنوتیپ میدانند. به طور کلی تعداد شاخه فرعی در بوته و تعداد طبق در بوته در نتیجه ترکیب ساختار ژنتیکی و شرایط محیطی است که نقش برجستهای در عملکرد نهایی دانه بازی میکند (Esendal et al; 2008).
در این تحقیق تیمار محلولپاشی سایکوسل باعث افزایش تعداد شاخههای جانبی شده که با آزامایشات (Sharif et al; 2007) مطابقت دارد، ایشان اظهار کردند تیمار سایکوسل سبب افزایش تعداد شاخههای جانبی در گیاه ارزن شده است. تعداد انشعاب گل جعفری با تیمار سایکوسل افزایش یافت، ممکن است افزایش مقدار سایتوکنین در اثر کاربرد کند کنندهها، دلیل
افزایش تعداد انشعاب باشد(Read et al ;1974).
جدول 4-13. تجزیه واریانس اثر تنش خشکی و محلولپاشی سایکوسل بر صفت شاخه جانبی

میانگین مربعات
درجه آزادی
منابع تغییرات

363/24**
2
تنش

466/3**
1
رقم

186/0ns
2
تنش * رقم

068/3**
1
محلول پاشی

142/0ns
2
تنش * محلول پاشی

279/0ns
1
رقم * محلول پاشی

15/0ns
2
تنش * رقم * محلول پاشی

348/0
22
خطا

35
کل

19/5%
ضریب تغییرات CV
Ns، * و ** به ترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال 5 درصد و 1 درصد

تیمار
تعداد شاخه جانبی
کم آبیاری
T1
a8050/12

T2
c9558/9

T3
b3317/11
رقم
V1
b0539/11

V2
a6744/11
محلولپاشی
F1
b0722/11
4-14 میانگین اثر تنش خشکی و محلولپاشی سایکوسل بر صفت شاخه جانبی

شکل 3-17 مقایسه میانگین سطوح تنش در تعداد شاخه جانبی

شکل 4-17 مقایسه میانگین ارقام در تعداد شاخه جانب

شکل 4-18 مقایسه میانگین محلولپاشی بر تعداد شاخه جانبی

4-8 اثر تنش خشکی و محلولپاشی سایکوسل بر صفت وزن هزار دانه در گیاه گلرنگ
تجزیه واریانس دادههای حاصل از آزمایش نشان میدهد از بین تیمارهای اعمال شده فقط تیمار تنش خشکی صفت وزن هزار دانه را در سطح احتمال 1 درصد تحت تاثیر قرار داده و سایر تیمارهای اعمال شده بر این صفت اثر معنیداری را نداشتهاند (جدول 4-15).
مقایسه میانگینها نشان داد بیشترین هزار دانه در بین تیمارهای تنشی مربوط به تیمار شاهد با میانگین (399/32 کیلوگرم) بود و این تیمار با تنش در ابتدای دانهبندی در یک گروه آماری قرار گرفت اما تیمار تنش در ابتدای گلدهی نسبت به دو تیمار قبلی در گروه آماری پایینتری قرار گرفت (جدول 4-16).
نتایج نشان داد وزن هزار دانه با تعداد غوزه، تعداد دانه و شاخه جانبی در سطح احتمال 1 درصد همبستگی مثبت و معنیداری را نشان داد.
در مورد کاهش وزن هزاردانه در تیمار تنش در مرحله گلددهی میتوان گفت از آنجایی که در زمان اعمال این تیمار برخی گلچهها گرده افشانی شده بودند و مرحله پر شدن دانه در آنها شروع شده بود تشکیل سلولهای آندوسپرم به دلیل کاهش هورمون سیتوکینین در شرایط تنش، تحت تأثیر قرار گرفته و پتانسیل وزن دانه کاهش یافته است (Saghatoleslami et al ., 2007).
کاهش وزن هزاردانه در اثر تنش خشکی در آزمایشهای دیگران از جمله (., 1996.et al Mozafari) و (Haydari and Assad; 1998.,Ehdaei and NourMohamadi; 1975) گزارش شده است.
تنش در این مرحله با کاهش حرکت مواد ذخیره ای به دانه به علت محدودیت آب و یا با کاهش سهم فتوسنتزی جاری برگها در پر شدن دانه و وزن هزار دانه اثر میگذارد (Chaves et al; 2002; Sajedi 2009) در ذرت، و در آفتابگردان (Nazemie et al ;. 2008) کاهش وزن هزار دانه در اثر کمبود آب را گزارش کردند. درگلرنگ از بین اجزای عملکرد وزن هزار دانه قابل توجهتر است زیرا بسیاری از عوامل تنشزای محیطی که در دوره پر شدن دانهها تظاهر میکند، با ایجاد پوکی دانه به رغم اندازه معمول آنها باعث سبک شدن دانهها و کاهش عملکرد میگردد (Zope et al; 1988).

4-15. تجزیه واریانس اثر تنش خشکی و محلولپاشی سایکوسل بر صفت وزن هزار دانه

میانگین مربعات
درجه آزادی
منابع

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *