اساطیر ایران

اساطیر ایران

4-2-2- پهلوانان اساطیری :
هنگامی که سخن از پهلوانان اساطیری به گوش می رسد، به صورت ناخودآگاه، خاندان سام پهلوان در ذهن خطورمی کند. در میان خاندان سام نیز، داستان «زال و رستم»که در پهنه ی داستان های شاهنامه می بالند، از همه مهم تر هستند.
از خاندان های مهمّ دیگر، «پهلوانان کیانی» هستند که از ممتازترین خاندان ها در شاهنامه است. افراد این خاندان، همه و همه، پهلوان و جنگ آور بودند. از میان آن ها، «کی قباد»، «کی کاوس»،«سیاوش»، «کی خسرو»، «لهراسب»، «گشتاسب» و«بهمن» مردانی شجاع بودند. چون بنابر مراسم ملّی ایرانیان، با وجود پهلوانان، شاه نباید به جنگ برود آن ها از جنگ دوری می کردند.
از بزرگ ترین پهلوانان کیانی شاهنامه، «فریبرز»،«زریر» و«اسفندیار» هستند. در شاهنامه، اسفندیار از بزرگ ترین پهلوانان ایران و در جایگاه بعد از «رستم» قرار می گیرد. بعد از این باید از«نوذر» نام برد که «طوس»، «گستهم» و «زراسب» از پهلوانان معروف آن ها بودند. بعد از«نوذریان» می توان از خاندان«گودرزیان» و «میلادیان» نوشت که «گودرز»، «گیو»، «بیژن» و «بهرام»از خاندان گودرزیان بودند. بزرگ ترین پهلوان این خاندان، ن«گیو»است و بعد از او، فرزندش «بیژن» قرارمی گیرد. «گرگین میلاد»، نیز بزرگ ترین پهلوان خاندان میلادیان است. او را هم قهرمان ملّی و هم قهرمان دینی می دانند. اطاعت از پادشاه، شجاعت و جوانمردی از خصوصیات بارز این پهلوان کیانی بود.
دکتر«ذبیح الله صفا»در کتاب«حماسه سرایی در ایران»، خاندان «گودرزیان» و «میلادیان» را، شاهان و شاهزادگان «اشکانی» نامیده که در داستان های ملّی رواج یافته و در شمار پهلوانان بزرگ عهد کیانی درآمده اند. (صفا، 1369، صص 578 و 577).
خاندان «کاوه» نیز، از خاندان های معروف پهلوانی است که افراد آن در شاهنامه، کاووس و دو پسرش قارن و قباد است.
3-4- اسطوره های انسانی
1-3-4- اساطیر ایرانی
1-1-3-4- آرش :
«آرش» نام یکی از اسطوره های کهن ایرانی است. این نام در اوستا به صورت «Araxvsa» به معنی «درخشنده» و با صفت «خشویوی ایشو» یعنی «سخت کمان و دارنده ی تیر تیزرو» آمده است که در پهلوی، «شیپاک تیر» و در فارسی «شیواتیر» شده است. (اردلان جوان، 1385، ص 85).
آرش در ادبیات فارسی، علاوه بر صفت «شیواتیر» صفت «کمانگر» نیز دارد و نمونه ی بهترین تیراندازان ماهر است. اگر چه داستان آرش و تیراندازی او در شاهنامه نیامده است ، ولی در متون پیش از اسلام و بعد از اسلام از داستان آرش فراوان سخن رفته است. در یشت هشتم، به داستان آرش چنین اشاره شده است که : «ما تیشتر ستاره ی زیبا و فرهمند را می ستاییم که به جانب دریایی «وروروکش» به همان تندی حرکت می کند که تیر از کمان «درفش» سخت کمان، آن آریایی که از همه ی آریاییان، سخت کمان تر بوده و از کوه «خشوته» به کوه «خونونت» تیر انداخت». (هینلز، 1383، ص 120).
بنا به روایات مورخین اسلامی، پس ازآن که افراسیاب به ایران غلبه یافت و منوچهر را در طبرستان محاصره کرد، برای مصالحه، قرار بر آن گذاشته شد که افراسیاب به اندازه ی یک تیر پرتاب از زمین ایران را به منوچهر واگذارد. در این هنگام یکی از فرشتگان به نام «اسفندارمذ» آمد و گفت : کمان و تیری، چنان که در اوستا معین شده است، بسازند، آن گاه آرش را که مردی شریف و دیندار بود، از او خواستند کمان را بگیرند و تیر را پرتاب کند. پس آرش برخاست و گفت ای پادشاه و ای مردم! تن مرا ببینید که از هر جراحت و علتی عاری است امّا می دانم که چون تیر از این کمان بگذرانم، تنم به چند پاره تقسیم و جانم تباه شود. آن گاه برهنه شد و کمان را تا آن جا که خداوند به او نیرو داده بود، کشید و تیر را رها کرد، چنان که از آسیب آن، تنش پاره پاره شد. پس خداوند فرمان داد که باد، تیر را از کوه «رویان» به اقصی نقاط خراسان ببرد و این تیر به درخت گردوی عظیمی اصابت کرد. صلح منوچهر و افراسیاب بدین شکل صورت گرفت. پرتاب کردن این تیر در روز سیزدهم ماه تیر یعنی «تیرروز» بود و از این جهت آن را جشن گرفتند. گویند که روز افکندن تیر، همین روز یعنی «تیر روز» بود که تیرگان کوچک است و روز چهاردهم «کوش روز» تیرگان بزرگ است و در این روز خبراصابت تیر به هدف خود به اهل ایران رسید. (صفا، 1387، صص 588-591).
آرش بدان سان که پیش از پرتاب تیر گفته بود که جان خود را در تیر می نهد، از کالبد او پس از پرتاب تیرنشانی نمی یابند و بدین سان در شمار قهرمانان اسطوره ای قرار می گیرد. همانطور که همه می دانیم زیباترین روایت این اسطوره را می توان در شعر «آرش کمانگیر» زنده یاد «سیاوش کسرایی» یافت. همچنین «مهرداد اوستا» منظومه ای با عنوان «حماسه ی آرش» پدید آورده که بسیار دلنشین و خواندنی است.
آتشی دو بار از این واژه استفاده کرده است :
«آنک ! قشون آریایی مهدی
در پیشواز دوست، نه دشمن
بر پلکان آپادانای کوچک
آماده است :
«آریو» جناح چپ
«آرش» جناح راست
در قلب پوریایی دلاور» (آتشی، 1386، ص 1102)

Share