کتاب شناسی

کتاب شناسی

رـ علایم تفکیک مشخصه‌های هر مدخل:
هریک از اجزای هر مدخل، از جزء قبلی خود با علامتی خاص، جدا می‌شود. علایم تفکیکی استفاده شده به همراه برخی کاربردهای آن در این کتاب شناسی به شرح زیر می‌باشد:
ـ ویرگول (،): برای جداکردن نام خانوادگی و نام پدیدآور، تفکیک نام ناشر، سال نشر، مجلد، تعداد صفحات و در فاصله بین نام مقاله و نام مترجم و نیز زیر عنوان‌های فهرست مندرجات کتاب‌ها و مقاله‌ها.
ـ نقطه ویرگول (؛): برای تمایز نویسندگان یک اثر، نیز شماره‌های مختلف یک مجله که در یک مدخل آورده شده است و یا برای تفکیک منابع مختلفی که مقاله یادشده در آنها نام برده شده است همچنین برای تفکیک فهرست مندرجات مستقل از هم در کتاب‌ها و مقاله‌ها.
ـ نقطه (.): بعد از عنوان مقاله، کتاب، مجله، نام مترجم، شناسه‌های دوره، سال، شماره و پایان‌ معرفی هر مدخل.
ـ گیومه (” “): دربرگیرنده نام مقاله و پایان‌نامه است.
ـ قلاب ([ ]): اگر درباره هریک از اجزاء شناسه در محلی به جز جایگاه تعیین شده‌اش در کتاب و مقاله، اطلاعاتی به دست آوردیم، آن را در کتاب شناسی، در دو قلاب ثبت می‌کنیم. همچنین اگر بخواهیم برای روشن شدن بیشتر موضوع مقاله‌ای، عنوان یا توضیحی افزون بر عنوان مقاله بدهیم؛ آن را داخل قلاب می‌آوریم. همچنین نام مستعار نویسندگان، داخل قلاب و بعد از نام اصلی خود قرار می‌گیرد و در صورتی که نام مستعار مشهورتر از نام اصلی باشد، نام اصلی داخل قلاب می‌آید.
ـ ممیز (/): برای تفکیک کلیدواژه‌های داده شده به پایان‌نامه ‌ها و نیز تفکیک شماره‌های مقاله‌های دیده شده در قسمت فهرست مندرجات.
ـ سه نقطه (…): بیشتر، زمانی استفاده شده است که مباحث موجود در مقاله یا کتاب مربوط به بحث دستور زبان نبوده است.
ـ علامت سؤال (؟): به جای مشخصه‌ای که باید آورده می‌شد اما اطلاعات آن موجود نبود مثلاً شماره صفحه برخی مقالات که جاافتاده بود و دیگر امکان دیدن آن فراهم نشد و یا مشخصه‌هایی که منابع ردیف دوم باید قید می‌کردند اما این کار را نکردند.
ـ خط ممتد ( ـــــ ): زیر مشخصه نام نویسنده آورده شده است تا از تکرار نامِ دوباره آن جلوگیری شود.
ـ ستاره (*): در مورد مقاله‌ها و کتاب‌ها، آن تعداد که توسط گردآورنده دیده نشده است و با واسطه معرفی شده است و در مورد پایان‌نامه‌ها، آن تعداد که گردآورنده آن را دیده است.
ـ جای خالی ( ): برای مدخل‌هایی که نویسنده ندارد.
ـ خط فاصله (ـ): فاصله میان دو سال یا دو یا چند ماه یا فصل و دو یا چند شماره از یک مجله.
ـ پرانتز ( ( ) ): ویژه‌نامه‌ها و تاریخ انتشاری که با تأخیر به نشر همیشگی مجله پرداخته است، داخل پرانتز معرفی شده است.
ز ـ علایم اختصاری به کار رفته در این کتاب شناسی:
بی‌تا= بدون تاریخ
بی‌جا= بدون محل نشر
بی‌نا= بدون ناشر
ج= جلد، مجلد
س= سال
ش= شماره
ص= صفحه
ق= قمری

Share