سبز اندیشان امروز

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد هزینه های درمان

2-حج نذری 55
3-حج نیابتی 58
ب:حج مستحبی 61
2- عوامل درون خانواده 62
2-1. نفقه 62
2-1-1.نفقه ی زوجه واقارب 63
2-1-2.نفقه زوجه وسایر دیون شوهر 65
2-1-3. نفقه زوجه و مطالبات عمومی 66
2-1-4.تزاحم وهزینه های درمانی 68
2-2.نشوز زوجین 71
2-2-1.تمکین 72
2-2-2. نشوز 74
2-2-3. شرطیت تمکین،مانعیت نشوز 74
2-3. تعیین مسکن 82
2-4.حضانت 85
2-5. استیلاد 92
2-5-1.حق استیلاد 93
الف:ادله اشتراکی 93
ب: ادله اختصاصی 98
2-5-3.موارد تزاحم حق استیلاد 102
الف:اختلاف درافزایش فرزند و زمان بارداری 102
ب:مطالبه شوهردر استفاده از موانع حاملگی 103
ج:مطالبه زوجه در استفاده ازموانع حاملگی 104
2-5-4.حق استیلاد در حقوق 106
فصل سوم:ضابطه های حاکم بر حل تزاحم حقوق زوجین 109
1-ضوابط فقهی 110
1-1.عسرو حرج 111
1-1-1.حرج و استمتاع 112
1-1-2.حرج و تعیین مسکن 113
1-1-3.حرج واهداء عضو 113
1-2.ضرر 114
1-2-1.ضرر و استمتاع 114
1-2-2.ضرر و تعیین مسکن 115

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-3.اضطرار 117
1-4.ضرورت 118
2- ضوابط عقلایی وعرفی 118
2-1. قاعده أهم و مهم 118
2-2.مصلحت 119
2-2-1.معنای مصلحت 120
2-2-2.سنجه های مصلحت 121
الف:درک قطعی عقل 121
ب:القای خصوصیت و تنقیح مناط 122
2-2-3.مصلحت و اشتغال زوجه 123
2-2-4.مصلحت جمع واشتغال زوجه 124
2-2-5.راهکار های حل تزاحم اشتغال زوجه 127
2-2-6.مصلحت و حضانت 130
2-3.ضرورت عرفی 131
2-4.اخلاق 132
2-5.قاعده انصاف 132
3.ضمانت اجرای حقوق زوجین 133
3-1.ضمانت اجرای رفتن به حج 134
3-2-ضمانت اجرای حق تعیین مسکن 136
3-3-.ضمانت اجرای حضانت 137
3-3-1.ضمانت اجرای ممانعت از اجرای حکم حضانت 137
3-3-2.ضمانت اجرای خودداری از اعمال حضانت 138
3-4.ضمانت اجرای حق استیلاد 138
نتایج وپیشنهادات 144
منابع 145
الف)کتب فارسی 145
ج) مقالات 161
د) سایت اینترنتی و لوح فشرده 162
مقدمه
بیان مسأله
نهاد خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی زندگی بشر می باشد. با ازدواج وتشکیل خانواده زوجین حقوق تکالیفی را نسبت به هم دارا می شوند. مثل حق تمکین،امانت داری، صداقت، نفقه برای زوجه و….. اهمیت و ارزشمندی این حقوق ناشی از ارج ومنزلت والای این کانون مقدس می باشد. پس آنچه که واضح و مبرهن است این است که زوجین حقوقی دارند لیکن آنچه که نیازمند بررسی وتحقیق می باشد وامری است مبهم ونامعلوم این است که در جایی که بین حقوق زوجین تزاحم حاصل می گردد حق کدامین مقدم است؟ مثلا در جایی که بین اصل استطاعت مرد و حق مطالبه مهریه ی زن تزاحم پیش می آید؛ کدام مقدم است؟آیا باید براساس اصل لاضرر عمل کرده ومانع عسروحرج مرد گشته وحق اورا بر زوجه مقدم بداریم؟ معیار اهم بودن در این موارد چیست؟از چه قواعدی می توان برای حل تزاحم بین حقوق زوجین استفاده کرد ؟ در این تحقیق سعی شده است به سؤال اصلی موضوع تحقیق پاسخ داده شود، البته پاسخ دادن به آن به همراه پاسخ دادن به سؤالات فرعی مطرح شده نیز می باشد .
سابقه و پیشینه تحقیق
در رابطه با موضوع تحقیق با بررسی و جستجوی در سایت ها و مقالات و کتب و پایان نامه ها، موردی که به طور خاص به بحث تزاحم حقوق زوجین بپردازد،یافت نشد. هرچند که راجع به حقوق مالی و غیر مالی زوجین از منظر قانون مدنی ایران وفقه و همچنین در مقایسه با برخی کشورهای دیگر، پژوهش های صورت گرفته و کتبی به رشته تحریر در آمده است، لیکن در ارتباط با بحث تزاحم حقوق زوجین تا کنون تحقیق منسجم و هدفمندی صورت نگرفته است.
ضرورت تحقیق
با توجه به اینکه مسئله تزاحم حقوق زوجین یکی از موضوعات مبتلا به می باشد و در این خصوص نیز کار جدی صورت نگرفته است و لذا اهمیت این مسأله ، ضرورت آن را توجیه می کند.
اهداف تحقیق
اهداف مورد نظر این تحقیق عبارت است از:
1-ارائه راهکار قانونی برای حل تزاحم حقوق زوجین
2- شناسایی مصادیق اساسی تزاحم حقوق زوجین
3- ارائه طریق در محاکم قضایی برای حل تزاحم حقوق زوجین
4-پیشنهاد مواد قانونی مرتبط با این موضوع
مانند:« در تزاحم میان فلان حق زوجه و فلان حق زوج، حق زوجه مقدم است.»و« در تزاحم میان فلان حق زوجه و فلان حق زوج، حق زوج مقدم است.»
5- به کار گیری آن به صورت عام ، برای تصویب لوایح در مجلس
سؤالات تحقیق
1- ضابطه های حاکم بر حل تزاحم حقوق زوجین چیست؟
2-موارد تزاحم حقوق زوجین کدام است؟
3- چه ضمانت اجرایی برای حق مرجح وجود دارد؟
فرضیات
حل تزاحم از طریق پیدا کردن حق أهم با توجه به قواعد حاکم بر حل تزاحم مثل اصل مصلحت، جلوگیری از ضرر، و رعایت عدالت و انصاف می باشد.
عقد از دواج مجموعه ای از حقوق و تکالیف را به همراه دارد که ممکن است بین هریک از این حقوق با حق طرف مقابل در مقام اجرا، تزاحم ایجاد شود.
در بیشتر موارد برخورد و تزاحم حقوق زوجین ، ضمانت اجرایی در قوانین ما پیش بینی نشده است.
روش تحقیق
روش گرد آوری مطالب این تحقیق به صورت کتابخانه ای با بررسی منابع و کتب و مقالات می باشد.روش تحقیق توصیفی -تحلیلی است. است؛ زیرا پس از توصیف دیدگاهها تا حدی به بررسی و نقد دیدگاههای مذکور نیز پرداخته شده است
طرح تحقیق
این تحقیق در سه فصل تنظیم شده است.فصل اول به مفاهیم اصلی و کاربردی به کار گرفته شده در طول تحقیق پرداخته است، که برای فهم مطالب، ضروری است.در فصل دوم با توجه به موضوع تحقیق، موارد تزاحم حقوق زوجین با توجه به عوامل پیدایش آن بیان شده است. پس از تعیین مصادیق تزاحم حقوق زوجین، در ادامه در فصل سوم ، ضابطه ها ومعیارهایی برای حل تزاحم حقوق زوجین ذکر گردیده و سپس با تعیین حق مرجح، به ضمانت اجراهای این حق پرداخته شده است.
فصل اول:مفاهیم و کلیات
در این فصل به برررسی مفاهیم اصلی و کاربردی تحقیق و مباحث مرتبط با آن که برای فهم بهتر مطالب ، در طول تحقیق ضروری است؛ می پردازیم.

1- مفاهیم
1-1. مفاهیم اصلی
الف: تزاحم
تزاحم از «زحم» گرفته شده و به معنای انبوه شدن قوم بر چیزی و گرد آمدن ،به هم فشار آوردن و تنگ گردیدن قوم آمده است.رقابت کردن، مسابقه دادن، متراکم شدن، ازدحام شدن، تنگ گرفتن2 همچنین به معنای تلاطم امواج و راندن برخی از آن‌ها برخی دیگر را در یک تنگنا آمده است3.
بیشتر عالمان اصولی تزاحم را بر ناسازگاری و تمانع دو حکم که ناشی از قدرت نداشتن مکلف بر امتثال آن دو باشد، اطلاق کرده اند4،اما برخی آن را به معنای تنافی دو حکم دانسته اند که هر دو دارای ملاک جعل باشند، چه تنافی در مرحله جعل حکم باشد چه در مرحله امتثال آن5به نظر آخوندخراسانی ، تزاحم وقتی است که دو حکم دارای ملاک جعل و انشا باشند، اگر وجود دو ملاک جعل ثابت نشود و صرفاً یکی از دو حکم ملاک داشته باشد، از موارد تعارض به شمار می رود. بنا بر این دیدگاه ، تزاحم گاه در مرحله امتثال و ناشی از قدرت نداشتن مکلف بر اجرای دو حکم ، و گاه در مرحله جعل و تشریع است1. تزاحم مربوط به مرحله جعل ، که برخی آن را تزاحم ملاکات2 و برخی تزاحم ملاکی3 نامیده اند، به شارع بر می گردد و ارتباطی به مکلف ندارد، زیرا شارع است که ملاک جعل احکام را در نظر می گیرد و ملاک اهمّ را بر ملاک مهم ترجیح می دهد4. بنا به دیدگاه آخوندخراسانی وجود دو ملاک در یک فعل ، اگر در آن فعل جهات متعدد وجود داشته باشد، ممکن است و نماز خواندن در مکان غصبی از مصادیق آن است . برای یک فعل ممکن است دو جهت مصلحت وجود داشته باشد که یکی وجوب فعل و دیگری اباحه آن را اقتضا کند، مانند مسواک زدن5. نظر نائینی در باره این مراحل متفاوت است . به نظر او تنافی بین دو حکم در مرحله جعل ، به باب تعارض راجع است و تنافی بین دو حکم در مرحله تحقق و امتثال ، به طوری که جعل هر دوحکم به گونه قضیه حقیقیه ممکن باشد، به باب تزاحم مربوط می شود، زیرا تنافی بین دو حکم ناشی از ناتوانی مکلف از امتثال هر دو حکم در آنِ واحد بوده و انجام دادن یکی از دو حکم عقلاً مقید به انجام ندادن دیگری است . به عبارت دیگر، انجام دادن یکی از دو حکم سبب نفی موضوع حکم دیگر می شود، نه اینکه موجب نفی حکم از موضوع دیگر گردد.6مثلاً تعیین غریقی که باید نجات یابد، که برای مکلف نجات هر دو در آنِ واحد میسر نیست ، بر عهده مکلف است و به شارع و جاعل حکم مربوط نمی شود .
ازجمله مصادیق تزاحم، تزاحم در حقوق می باشد.چه تزاحم در مصادیق حق اللّه یا حق الناس باشد چه میان حق اللّه و حق الناس . تزاحم گاه بین حقوق یک فرد با حق دیگر او یا بین حقوق یک فرد با فرد دیگر و یا بین حقوق شخص با حقوق اجتماع، به وجود می آید .در منابع فقهی ، مسائل مختلفی در باره تزاحم حقوق مطرح شده است وفقها ابواب مختلفی را تحت عنوان «تزاحم الحقوق» به این بحث مهم اختصاص داده اند.
ب:حق
حق در لغت به معنای ثبوت، ضد باطل و موجود ثابت آمده است1نیز به معنای وجود مطلق و غیر مقیدی که به هیچ قیدی تقیید نشده باشد، یعنی به معنای ذات اقدس باری تعالی آمده است .در این واژه هرگاه به صورت مصدری به کار رود، به معنای “ثبوت” و اگر به شکل وصفی استعمال شود به معنی “ثابت” است2. در فرهنگ لغت”Webster” کلمه حق”” right به معنای عدالت، قانون واخلاق وچیزی آمده که شخص به درستی ادعای آن را دارد3.
گرچه فقیهان برای حق معنا اصطلاحی قائل نشده اند و درفقه آن را به همان معنای لغوی به کار برده اند.1 امادراینکه درجعل حق،شارع چه چیزی رااعتبار کرده است، دچار اختلاف شده اند.
حق = سلطنت
اکثر فقیهان ماهیت حق را سلطنت می دانند.2 ودر تعریف آن گفته اند:«حق عبارت است از سلطنت شخص بر غیر خود،چه آن غیر ،شخص دیگری باشد یا شیئی دیگر مانند مال و گاه باهم جمع می شوند،مانند اجاره، زیرا در صورتی که متعلق اجاره عین باشد، مستأجر بر مال موجر سلطه دارد و اگر متعلق آن ذمه باشد اثر آن فقط سلطنت بر شخص است3.»
حق=ملک
به نظر برخی فقیهان حق نوعی از ملکیت است. مرحوم سید محسن حکیم در این باره می گوید:« وفی الاصطلاح، الحق عباره عن نوع من الملکیه التی هی نوع خاص من الاضافه بین المالک و المملوک4» ملکیت نیز گاه به سلطنت مالک بر مملوک یا علقه خاصی که منشأ سلطنت مذکور است، گاه به اختصاص شیء و گاه اعتبار احاطه مالک بر مملوک تفسیر می شود5.
حق=حکم
به عقیده برخی از فقها حق و حکم جوهر واحدی دارند؛ چون حق عبارت است از حکمی شرعی که بر طبق دلیل اثباتی آن، اختیار اسقاط یا بقای آن به ذو الحق واگذار شده است. این حکم( نسبت به ذوالحق) ممکن است”تکلیفی الزامی” یا” تکلیفی ترخیصی” باشد و ممکن است” وضعی جوازی ” یعنی نفوذ تصرف یا ” وضعی الزامی” یعنی عدم نفوذ تصرف باشد و اما نسبت به من علیه الحق، فقط حکم تکلیفی متصور است؛ مثلاًحق الانفاق که بر زوج است، معنایش صرفاً وجوب انفاق بر زوج است و یا حق تمکین که بر زوجه است، فقط به معنای وجوب تمکین بر اوست. و اما حکم(در اصطلاح مقابل حق) حکمی شرعی است که قابل اسقاط نمی باشد1.
حق= اهلیت و لیاقت
برخی با ذکر اینکه حق در لغتگاه به معنی ثابت و در مقابل باطل استعمال می شود و گاه به معنی اهلیت و لیاقت داشتن و مناسبتر بودن و مرادف های آن، معتقدند مفهومی که شارع اعتبار کرده است، همین معنای اهلیت و لیاقت است و اضافه “ثبوت” به حق را اشاره به آن گرفته اند2.
حق= اعتبار خاص
برخی دیگر از فقها بدون آنکه تعریفی از حق ارائه دهند، به ذکر این نکته که حق اعتباری خاص و مغایر با حکم، ملک و سلطنت است، اکتفا کرده اند.آخوند خراسانی می گوید:« انماهو(حق)-کمااشرنا الیه- اعتبار خاص له آثارمخصوصه، منهاالسلطنه علی الفسخ»3.
حقوق دانان در باره مفهوم حق بر این عقیده اند که واژه حق با عنصر قدرت و منفعت آمیخته شده و ملازم باآن است. با توجه به این نگرش در تعریف آن گفته اند:«حق قدرتی است متکی به قانون که صاحب آن می تواند با

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *