تحقیق رایگان درمورد 
مخاصمات مسلحانه

تحقیق رایگان درمورد مخاصمات مسلحانه

……………………………………..8
مبحث دوم-اقوام واجدتمدن دوگانه بری و بحری(هند و اروپاییان)…………………………………………10
2 –1-ایران …………………………………………………………………………………………………………………..11
2 –2 -یونانیان ………………………………………………………………………………………………………………12
2-3 -روم……………………………………………………………………………………………………………………..12
بند 2- ظهور اسلام و تمدن دریانوردی مسلمانان………………………………………………………………..13
2-1-نیروی دریایی در عصر خلفای راشدین و اموی………………………………………………………………….15
2-2- نیروی دریایی در عصر عباسیان…………………………………………………………………………………….16
بند 3- بعد از قرون وسطی تا اوایل قرن بیستم……………………………………………………………………17
3-1-تسلط پرتغالیها ،اسپانیائیها و هلندی ها بر دریا ……………………………………………………………….17
بند4- از اوایل قرن بیستم تاکنون…………………………………………………………………………………………….19
4-1-اعلامیه ها و عهدنامه ها ……………………………………………………………………………………………………19
4-2-کنوانسیونهای چهار گانه1949 ژنو و پروتکل های الحاقی 1977…………………………………………….21

گفتار دوم – تعاریف و بیان مفاهیم…………………………………………………………………………….22

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کلیات و بیان مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………..22
حقوق بشر دوستانه………………………………………………………………………………………………………………..22
بنداول-اعمال جنگی……………………………………………………………………………………………………………..23
1-2-اعلام رسمی جنگ…………………………………………………………………………………………………………24
1-3-تجاوز……………………………………………………………………………………………………………………………25
1-4 –جنگ و توسل به زور…………………………………………………………………………………………………..26
1-5- محاصره.دریایی……………………………………………………………………………………………………………..27
1-6-اشغال نظامی………………………………………………………………………………………………………………….30

بند دوم-ابزار و ادوات جنگی مورد استفاده درزمان مخاصمه در دریا………………………………………….31
مبحث اول-انواع کشتی ها……………………………………………………………………………………………….31
2–1 – کشتی های جنگی…………………………………………………………………………………………………………………31
2-2-کشتی های دولتی……………………………………………………………………………………………………….34
2 – 3 –کشتی های تجاری………………………………………………………………………………………………35
3 –4–کشتی های پشتیبانی……………………………………………………………………………………………….36
مبحث دوم-سایر ادوات جنگی………………………………………………………………………………………….37
2– 2 – ‍1 –اژدرها………………………………………………………………………………………….. ………………………………………37
2 – 2 – 2 –موشکها……………………………………………………………………………………………………………..37
بند سوم- مقررات خاص در مورد روشهای جنگ دریایی…………………………………………………….38
2– 3 – 1 – بمباران دریایی……………………………………………………………………………………………………….38
2– 3 – 2 – مین گذاری دریایی……………………………………………………………………………………………….39

فصل دوم: قلمرو و گستره اجرای حقوق مخاصمات مسلحانه در دریا

گفتار اول-مناطق جنگی در دریا……………………………………………………………………………………….42
کلیات- در سرزمین طرفهای مخاصمه که برای نیروهای متخاصم در دسترس باشد……………………..42
قسمت اول –قلمرو ملی…………………………………………………………………………………………………….43
بند 1– آبهای داخلی، دریای سرزمینی وآبهای مجمع الجزایری طرف مخاصمه…………………………..43
1-1-خطوط مبدأ…………………………………………………………………………………………………………………43
1-2-آبهای داخلی……………………………………………………………………………………………………………….43
1-3-دریای سرزمینی……………………………………………………………………………………………………………44
1-4-منطقه مجاور ……………………………………………………………………………………………………………….45
1-5- آبهای مجمع الجزایری………………………………………………………………………………………………… 45
1-6- مناطق امنیت در منطقه انحصاری اقتصادی……………………………………………………………………….46
قسمت دوم –قلمرو فرا ملی……………………………………………………………………………………………………47
بند2-دریای آزاد…………………………………………………………………………………………………………………..47

گفتار دوم-مناطق ممنوعه دریایی……………………………………………………………………………………..48
2-2-1-محدوده مجزا از دریا و فضای بالای آن باتوافق طرفین درگیر مخاصمه…………………………………48
2-2-2-منطقه ممنوعه ثابت……………………………………………………………………………………………………48 2-2-3- منطقه ممنوعه متغیر……………………………………………………………………………………………………49
2-2-4–مناطق دریایی کشورهای بی طرف……………………………………………………………………………….50

گفتار سوم –وضعیت دریانوردی کشتی های جنگی در زمان جنگ و صلح……………………………………….51
مبحث اول-عبور بی ضرر و مصونیتهای کشتی ها و ناوهای جنگی……………………………………………51
بند اول- عبور بی ضرر کشتی هاو ناوهای جنگی………………………………………………………………………………….51
بند دوم -مصونیت کشتی های جنگی ………………………………………………………………………………………………..52
1-2-1-مصونیت حقوقی………………………………………………………………………………………………………………..53
1-2-2-مصونیت جزایی………………………………………………………………………………………………………………….53

مبحث دوم-عبور کشتی های جنگی از منطق مختلف دریا……………………………………………………….56
بند 1-جنگ و صلح و وضعیت کشتیرانی کشتی های جنگی…………………………………………………………….56

2-1-1- کشتی های جنگی و مسئله عبور از آب های داخلی………………………………………………………………….56
2-1-2- دریاهای سرزمینی و عبور کشتی های جنگی…………………………………………………………………………57
2-1-3- منطقه انحصاری اقتصادی و عبور کشتی های جنگی………………………………………………………………59
2-1-4- فعالیت های نظامی در منطقه انحصاری اقتصادی مطابق کنوانسیون 1982.دریاها…………………………….60
2-1-5- کشتی های جنگی و عبور از آبهای مجمع الجزایری…………………………………………………………………63
2-1-6- عبور کشتی های جنگی از تنگه ها………………………………………………………………………………………64

بند2- عبورکشتی های جنگی و دریاهای آزاد…………………………………………………………………………..66
2-2-1-حق بازرسی و تفتیش در دریای آزاد………………………………………………………………………………………68
2-2-2- حق ادامه تعقیب در دریای آزاد……………………………………………………………………………………………70

بخش دوم
اصول کلی حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی نسبت به طرفین مخاصمه و کشورهای بیطرف و عملکرد سازمانهای بین المللی در این خصوص

فصل اول: اقدامات جنگ دریایی ،صلاحیتها و اصول حاکم بر آن…………………………………………..73

گفتار اول-اقدامات واصول حاکم بر جنگ دریایی ……………………………………………………………………..73
1 – 1-رعایت احتیاط در حمله ………………………………………………………………………………………..74
2 – 1 در خصوص جمعیتها و

Share