منابع مقاله درباره حاکمیت دولت ها

صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………….6
1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 9
1-3 اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 12
1-4 سئوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..14
1-5 فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….14
1-6 محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 15
1-7 تعریف متغیرها…………………………………………………………………………………………………………15
1-7-1 حقوق بین الملل محیط زیست ……………………………………………………………………………………….15
1-7-1-1 کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی …………………16
1-7-2 حقوق هسته ای …………………………………………………………………………………………………… 17
1-7-3 مشخصات نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………………………………………………………..19
1-7 -4 منابع پرتوزا ……………………………………………………………………………………………………….23
1-7-4-1 هسته های پرتوزای اولیه …………………………………………………………………………………………23
1-7-5 پرتوها و هسته های پرتوزای کیهانی …………………………………………………………………………….. 24
1-7-5-1 منابع با پرتوزایی طبیعی بالا …………………………………………………………………………………… 24
1-7-5-2 منابع پرتوزای مصنوعی ……………………………………………………………………………………….. 25

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 29
2-2 مروری بر تحقیقات پیشین ……………………………………………………………………………………………. 30
2-2-1 پژوهش های داخلی ……………………………………………………………………………………………….. 30
2-2-2 پژوهش های خارجی ……………………………………………………………………………………………… 35
2-2-3 جمع بندی و ارزیابی پژوهش های پیشین ………………………………………………………………………….. 36
2-3 پیشینه تاریخی ……………………………………………………………………………………………………….. 37
2-3-1 محیط زیست ………………………………………………………………………………………………………. 37
2-3-1-1 وضعیت محیط زیست ………………………………………………………………………………………….. 37
2-3-2 تدوین رهنمودهای ارزیابی اثرات زیست محیطی ………………………………………………………………….. 39
2-3-2-1 ارزیابی زیست محیطی …………………………………………………………………………………………. 39
2-3-2-2 ملاک ها و شیوه های ارزیابی ………………………………………………………………………………….. 42
2-4 انواع محیط زیست …………………………………………………………………………………………………… 43
2-4-1 محیط زیست طبیعی ………………………………………………………………………………………………..43
2-4-2 محیط زیست انسانی ……………………………………………………………………………………………….. 44
2-5 محیط زیست و حقوق بین الملل ………………………………………………………………………………………..44
2-5-1 معاهدات مربوط به منع گسترش سلاح های هسته ای ……………………………………………………………….45
2-5-1-1 آژانس بین المللی انرژی اتمی ……………………………………………………………………………………45
2-5-2 قراردادهای منع آلودگی محیط زیست ……………………………………………………………………………….47
2-5-2-1 معاهده آنتارکتیک ………………………………………………………………………………………………..47
2-5-2-2 معاهده منع آزمایش سلاح های هسته ای در جو ، ماورای جو و زیر آب …………………………………………47
2-5-2-3 معاهده راجع به اصول حاکم بر فعالیت های دولت در اکتشاف و استفاده از جو خارجی ………………………….48
2-5-2-4 معاهده منع جامع آزمایشات هسته ای …………………………………………………………………………….48
2-5-2-5 معاهدات مربو به دفع پسماندهای هسته ای ……………………………………………………………………….49
2-5-3 منابع دیگر حقوق بین الملل در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای ……………………………………………….50
2-5-4 آراء و رویه های قضایی بین المللی و حقوق محیط زیست ………………………………………………………….50
2-5-5 کنوانسیون منطقه ای کویت …………………………………………………………………………………………51
2-5-5-1 کنوانسیون راپمی …………………………………………………………………………………………………52
2-6 ایمنی تأسیسات هسته ای ……………………………………………………………………………………………….53
2-6 اصول زیست محیطی ………………………………………………………………………………………………… 57
2-6-1 اصل مسئولیت مشترک ولی متفاوت ………………………………………………………………………………. 58
2-6-2 اصل همکاری …………………………………………………………………………………………………….. 58

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-6-3 اصل حفاظت از محیط زیست …………………………………………………………………………………….. 59
2-6-4 اصل حاکمیت دولت ها …………………………………………………………………………………………… 59
2-6-5 اصل احتیاطی …………………………………………………………………………………………………… 60
2-6-6 اصل اطلاع رسانی و کمک در حوادث اضطراری ……………………………………………………………….. 60
2-6-7 اصل جلوگیری از آلودگی و اصل پرداخت توسط آلوده کننده ……………………………………………………… 61
2-7 آلودگی ……………………………………………………………………………………………………………….. 61
2-7-1 آگاهی و اهمیت مسأله آلودگی ……………………………………………………………………………………… 62
2-7-2 مهم ترین آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت های نیروگاه های هسته ای …………………………………. 63
2-7-2-1 آلودگی آب ……………………………………………………………………………………………………… 63
2-7-2-2 آلودگی هوا …………………………………………………………………………………………………….. 65
2-7-2-3 آلودگی خاک ……………………………………………………………………………………………………. 65
2-7-2-4 آلودگی صوتی ………………………………………………………………………………………………….. 66
2-7-2-5 آلودگی دریایی ………………………………………………………………………………………………….. 66
2-7-2-6 آلودگی حرارتی ………………………………………………………………………………………………… 68
2-7-2-7 آلودگی خزانه ژنتیکی جمعیت ……………………………………………………………………………………68
2-7-2-8 آسیب روانی جامعه …………………………………………………………………………………………….. 69
2-8 منطقه مورد مطالعه ………………………………………………………………………………………………….. 69
2-8-1 جغرافیای طبیعی استان بوشهر ……………………………………………………………………………………. 69
2-8-2 حمل و نقل ……………………………………………………………………………………………………..73
2-8-2-1 دریایی ………………………………………………………………………………………………………….. 73
2-8-2-2 هوایی ………………………………………………………………………………………………………….. 73
2-8-2-3 جاده ای ………………………………………………………………………………………………………… 73
2-8-3 پیشینه تاریخی ………………………………… …………………………………………………………………. 73
2-8-3-1 شهرستان بوشهر ………………………… ……………………………………………………………………. 74
2-8-3-2 مشخصات عمومی استان بوشهر …………………… …………………………………………………………. 78
2-9 تشریح وضعیت محیط زیست منطقه ………………….. …………………………………………………………….. 78
2-9-1 وضعیت اقلیمی استان بوشهر ……………… …………………………………………………………………….. 79
2-9-2 وضعیت توپوگرافی …………………………………………………………………………………………………80
2-9-3 پوشش خاک استان بوشهر . ……………………………………………………………………………………….. 81
2-9-4 تنوع زیستی استان و وضعیت موجود آن ………………………………………………………………………….. 82
2-9-4-1 گونه های نادر گیاهی و جانوری استان بوشهر … ……………………………………………………………… 83
2-9-5 محیط زیست طبیعی استان بوشهر . ……………………………………………………………………………….. 84
2-9-5-1 نواحی ساحلی …………………………………………………………………………………………………… 84
2-9-5-2 منابع آب ……………………………………………………………………………………………………….. 84
2-9-5-3 جنگل های استان بوشهر ……………………………………………………………………………………….. 86
2-9-5-4 مراتع استان بوشهر …………………………………………………………………………………………….. 88
2-10 محیط زیست دریایی ………………………………………………………………………………………………. 89

2-10-1 جغرافیایی طبیعی خلیج فارس …………………………………………………………………………………… 92
2-10-2 محدوده جغرافیایی خلیج فارس …………………………………………………………………………………. 93
2-10-3 آب و هوای خلیج فارس ……………………………………………………………………………………….. 94
2-10-4 شرایط اقلیمی و هواشناختی ……………………………………………………………………………………. 95
2-10-5 موقعیت جغرافیایی خلیج فارس ………………………………………………………………………………… 96
2-10-6 منابع غذایی خلیج فارس . ……………………………………………………………………………………… 97
2-10-7 محیط زیست خلیج فارس………………………………………….. ………………………………………….. 97
2-10-7-1 لاک پشت ها ………………………………………………………………………………………………… 98
2-10-7-2 دلفین و نهنگ ها ……………………………………………………………………………………………. 98
2-10-7-3 کوسه ها …………………………………………………………………………………………………….. 98
2-10-7-4 جنگل های حرا

                                                    .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *