مقاله رایگان درمورد
رفتار شهروندی

مقاله رایگان درمورد رفتار شهروندی

…………………………………………………………………………..38

2-2-3-4 مدل اینسورث و اسمیت ………………………………………………………………………………………………39
2-2-4 عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی……………………………………………………………………………………………..40
2-2-5 پیامد های مثبت ارزیابی عملکرد شغلی……………………………………………………………………………….41
2-2-6 پیامد های منفی ارزیابی عملکرد شغلی……………………………………………………………………………….42
2-2-7 جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………43
2-3مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..44
2-3-1 تعاریف رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………….44
2-3-2 اهمیت و ضرورت رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………47
2-3-3 مدل های رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………..48
2-3-3-1 مدل ارگان……………………………………………………………………………………………………………………48
2-3-3-2 مدل گراهام………………………………………………………………………………………………………………….49
2-3-3-3 مدل رفتارهای شهروندی پادساکف………………………………………………………………………………..50
2-3-4 عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………50
2-3-5 پیامد های مثبت رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………….52
2-3-6 پیامد های منفی رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………….53
2-3-7 جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………54
4-2 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….55
2-4-1 مفاهیم و تعاریف تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………..55
2-4-2 اهمیت و ضرورت تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………58
2-4-3 مدل های تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………..59
2-4-3-1 تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی ؟………………………………………………………………….59
2-4-3-2 الگوهای چند بعدی………………………………………………………………………………………………………60
2-4-4 عوامل موثر بر تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………. 62
2-4-5 پیامد های مثبت تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………..63
2-4-6 پیامد های منفی تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………64
2-4-7 جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………….65
2-5 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….66
2-5-1 تعاریف و مفاهیم تعهد به کیفیت خدمات……………………………………………………………………………66
2-5-2 اهمیت و ضرورت تعهد به کیفیت خدمات…………………………………………………………………………..70
2-5-3 مدل های تعهد به کیفیت خدمات………………………………………………………………………………………71
2-5-3-1 مدل تعهد به کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………..71
2-5-3-2 مدل تعهد مدیریت به کیفیت خدمات……………………………………………………………………………..73
2-5-3-3 مدل پاراسورامان (Parasuraman)………………………………………………………………………………….74
2-5-4 عوامل مؤثر بر تعهد به کیفیت خدمات………………………………………………………………………………..75
2-5-4-1 تأثیر نقش مدیریت بر تعهد کارکنان به کیفیت خدمات………………………………………………..75
2-5-4-2 تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تعهد کارکنان به کیفیت خدمات………………………………….76
2-5-5 پیامد های مثبت تعهد به کیفیت خدمات………………………………………………………………………………76
2-5-6 پیامد های منفی (چالش های ) تعهد به کیفیت خدمات…………………………………………………………..77
2-5-7 جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………….78
2-6 پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………79
2-6-1 پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………………………….79
2-6-2 پیشینه داخلی……………………………………………………………………………………………………………………80
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه……………………………………………………….
…………………………………………………………………………83
3-2 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………83
3-3 جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………..84
3-4 ابزار گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………85
3-5 روایی و پایایی……………………………………………………………………………………………………………………..86
3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………….88
فصل 4 : تجزیه و تحلیل داده ها و یافتههای تحقیق
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….91
4-2 توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان……………………………………………………………………92

4-3 توصیف متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………97
4-4 تحلیل عاملی تائیدی………………………………………………………………………………………………………….102
4-5 بررسی مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….108
4-5-1 بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد……………………………………………………………………………..108
4-5-2 بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری…………………………………………………………………..109
4-5-3 نتایج تحلیل مسیر………………………………………………………………………………………………………….110
4-5-4 بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق…………………………………………………..111
4-5-5 بررسی قدرت تبیین مدل…………………………………………………………………………………………………112
4-6 آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………..113
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….116
5-2 نتایج آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………116
5-3 نتایج آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………….117
5-4 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………120
5-6 محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..124
5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده…………………………………………………………………………………………….125
فهرست منابع
الف ) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………..127
ب ) منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………..137
پیوست و ضمایم
پرسشنامه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..145
خروجی Spss…………………………………………………………………………………………………………………………..148
خروجی Lisrel………………………………………………………………………………………………………………………..151
سایر موارد………………………………………………………………………………………………………………………………..154
چکیده انگلیسی
فهرست جداول

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول 2-1 ) خلاصه تعاریف سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………….. 20-19
جدول 2-2 ) خلاصه تعاریف عملکرد و عملکرد شغلی……………………………………………………………… 36-35
جدول 2-3 ) خلاصه تعاریف رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………. 47
جدول 2-4 ) خلاصه تعاریف تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………….58
جدول 2-5 ) خلاصه تعاریف تعهد به کیفیت خدمات و تعهد مدیریت به کیفیت خدمات ………………………70
جدول 3-1 ) توصیف بخش سؤال های اختصاصی…………………………………………………………………………..86
جدول 3-2) مقدار آلفای متغیرهای پرسشنامه…………………………………………………………………………………..87
جدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………92
جدول4-2) توصیف سن پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………93
جدول4-3) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………..94
جدول4-4) توصیف وضعیت تأهل پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………95
جدول4-5) توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………….96
جدول4-6) توصیف متغیر سرمایه

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *