فایل رایگان پایان نامه مدیریت : ویژگی های جمعیت شناختی

فایل رایگان پایان نامه مدیریت : ویژگی های جمعیت شناختی

عنوان :
نقش پیاده سازی مدیریت دانش در افزایش صادرات فرش ایران
نگارش:
مهدی انصاری
امضاء هیأت داوران پروژه:
امضاء هیأت داوران سمینار:
استاد راهنما: دکتر ناصر آزاد
1-استاد راهنما: دکتر ناصر آزاد
استاد مشاور: دکتر سید محسن سید علی اکبر
2- مدیر گروه: دکتر ناصر آزاد
هیأت ژوری: دکتر غلامرضا حیدری کرد زنگنه
تاریخ دفاعیه: 9/ 10/ 1391
مدیر گروه: دکتر ناصر آزاد
تاریخ دفاعیه: 9/ 10/ 1391

سپاسگزاری
با سپاس از اساتید گرانقدرم
جناب آقای دکتر آزاد و جناب آقای دکتر سید علی اکبر

تقدیم به
پدر و مادر عزیزم
که بزرگترین سرمایه‌های
زندگی‌ام هستند.

فهرست مطالب
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………..
1
فصل 1 : کلیات تحقیق
1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………
4
1-2 شرح و بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………….
5
1-3 پرسش اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………….
7
1-4 اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..
7
1-5 قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….
8
1-6 تعریف اصطلاحات …………………………………………………………………………………………………..
8
فصل 2 : ادبیات پژوهش
2 – 1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….
11
2-2 مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………………………..
12
2 – 2 – 1 تاریخچه مدیریت دانش …………………………………………………………………………………..
12
2-2-2 انواع دانش ……………………………………………………………………………………………………………
14
2 – 2 – 3 تعاریف ………………………………………………………………………………………………………….
15
2 – 3 مدیریت دانش و تدوین دانش ………………………………………………………………………………….
20
2 – 4 اکتساب دانش ……………………………………………………………………………………………………….
21
2 – 5 تسهیل و انتقال دانش ……………………………………………………………………………………………….
21
2 – 6 کاربری دانش ………………………………………………………………………………………………………..
22
2 – 7 ذخیره (انباشت) دانش………………………………………………………………………………………………
22
2 – 8 اهمیت مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………….
22
2 – 9 الزامات سیستم‌های مدیریت دانش ……………………………………………………………………………
22
2 – 10 سرمایه فکری چیست؟ ………………………………………………………………………………………….
24
2 – 11رویکردها و روش های اندازه‌گیری نامشهودها ………………………………………………………………
25
2 – 12 سرمایه انسانی ……………………………………………………………………………………………………….
26
2 – 13 اهدف مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………….
27
2 – 14 مدیریت دانش جدید ……………………………………………………………………………………………..
28
2 – 15 زنجیره اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………
29
2 – 16 داده ……………………………………………………………………………………………………………………..
30
2 – 17 اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………
30
2 – 18 نقش فن آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………
31
2 – 19 دانش …………………………………………………………………………………………………………………..
31
2 – 20 مدیریت داده، مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش …………………………………………………….
32
2 – 20 – 1 مدیریت داده ………………………………………………………………………………………………….
32
2-20-2 مدیریت اطلاعات ………………………………………………………………………………………………..
32
2 – 21 فرایندها در مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………..
33
2 – 22 عناصر اساسی مدیریت دانش …………………………………………………………………………………
34
2 – 23 نقش دانش در مدیریت دانش ………………………………………………………………………………….
36
2 – 24 نقش مدیریت در مدیریت دانش……………………………………………………………………………….
37
2 – 25 نقش تکنولوژی اطلاعات در مدیریت دانش ……………………………………………………………..
39
2 – 26 تأثیر فرهنگ سازمانی بر پیاده سازی مدیریت دانش …………………………………………………..
40
2 – 27 مدلهای مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………
41
2 – 28 تولید دانش ………………………………………………………………………………………………………….
48
2 – 29 انتقال دانش …………………………………………………………………………………………………………
48
2 – 30 فناوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………..

50
2 – 31 فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………………………………………
51
2 – 32 صادرات ………………………………………………………………………………………………………………
54
2 – 33 فرایند صادرات ……………………………………………………………………………………………………..
60
2-34 محرک های صادرات ……………………………………………………………………………………………….
61
2-35 برنامه راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی ایران ……………………………………………………………..
62
2-36 روند صادرات غیر نفتی ……………………………………………………………………………………………
63
2-37 فرش ایران ……………………………………………………………………………………………………………..
66
2-38 سابقه تحقیقات ……………………………………………………………………………………………………..
69
2-38-1 پیشینه داخلی ……………………………………………………………………………………………………..
69
2-38-2 پیشینه خارجی ……………………………………………………………………………………………………
73
فصل 3 : روش اجرایی تحقیق
3-1مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..
78
3-2روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………
78
3-3 تحقیقات همبستگی ……………………………………………………………………………………………………
79
3-4 قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….
80
3-5 روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه ……………………………………………………………………….
80
3-6 نمونه گیری تصادفی ساده …………………………………………………………………………………………..
81
3-7 تعیین حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………
81
3-8 روش تعیین حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………..
82
3-9 روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………….
82
3-10 بررسی مدارک و اسناد ……………………………………………………………………………………
82
3-11 پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………
83
3-12 طیف لیکرت ……………………………………………………………………………………………….
83
3-13 ابزار جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………….
83
3-14 روایی و پایایی تحقیق ………………………………………………………………………………….
84

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-15 روش آلفای کرونباخ ……………………………………………………………………………………..
87
3-16 آزمون بارتلت و کایزر – میر – اوکین ………………………………………………………………..
88
3-17 متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………….
89
3-18 روش تجزیه و تحلیل و داده ها …………………………………………………………………………..
90
3-19 تحلیل عاملی ………………………………………………………………………………………………..
90
3-20 تحلیل ماتریس کوواریانس ………………………………………………………………………………
91

 
 
3-21 مدل معادلات ساختاری …………………………………………………………………………………..
91
3-22 شاخص های برازندگی مدل …………………………………………………………………………….
93
فصل 4 : تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………
96
4-2 توصیف داده ها ………………………………………………………………………………………………
96
4-3 ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه ……………………………………………………………….
97
4-3-1 توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان …………………………………………………………………
97
4-3-2 توزیع آماری وضعیت تاهل پاسخ دهندگان …………………………………………………………
97
4-3-3 توزیع آماری سن پاسخگویان ………………………………………………………………………..
98
4-3-4 توزیع آماری تحصیلات پاسخ دهندگان ……………………………………………………………
99
4-4 تحلیل عاملی اکتشافی ……………………………………………………………………………………..
99
4-4-1 ماتریس همبستگی مناسب …………………………………………………………………………….
99
4-4-2 استخراج مجموعه عوامل اولیه ………………………………………………………………………..
101
4-4-3 چرخش و انتخاب نهایی عاملها ………………………………………………………………………..
103
4-4-4 تفسیرنتایج تحلیل عاملی ……………………………………………………………………………..
104
4-5 فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………….
105
4-6 برازش مدل هشت عاملی صادرات ………………………………………………………………………
106
4-7 نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………
168
فصل 5 : بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..
170
5-2 نتایج حاصل از بررسی عوامل و سوالات تحقیق ……………………………………………………..
171
5-3 نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………..
171
5-3-1 نتایج ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه …………………………………………………..
171
5-4 مهمترین یافته های تحقیق …………………………………………………………………………………..
173
5-5 محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………
175
5-6 پیشنهادات تحقیق …………………………………………………………………………………………..
175
5-6-1 پیشنهادهای کاربردی

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *