سبز اندیشان امروز

پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد شرکت، حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، تحریم های اقتصادی

بر صادرات غیرنفتی ایران و واردات کالاهای سرمایهای تأثیرات معنادارتری نسبت به تحریم صادرات نفتی ایران داشته است. اما تحریمهای مالی تأثیر شدیدتری نسبت به تحریم تجاری دارد. به دلیل تحریمهای مالی، ایران نرخهای بالاتری رابرای اخذ وام پرداخت میکند ونرخهای بازدهی تضمینی بالاتری رابرای سرمایهگذاری قراردادهای نفتی بایبک3 پیشنهاد میکند.

1-2.بیان مسئله
اخیراً ادبیات مربوط به رابطه بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت توجهات زیادی را به خود جلب نموده است(کمال حسن4، 2013). انگیزه اصلی ماوراء آن ادبیات، بر تضاد منافع مدیران- سهامداران در روابط کارفرما-کارگزار تکیه دارد(جنسن و مکلینگ5، 1976). تضاد موجود بدلیل فقدان ابزارهای کنترلی در دست سهامداران، هزینه های نمایندگی را افزایش میدهد. در قلب این مشکلات سازمانی، مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای هم راستا کردن منافع کارفرما-کارگزار و نهایتاً ارتقاء عملکرد سازمانی بکار گرفته میشوند(مک نایت و ویر6، 2009). علاوه برآن، تحقیقات تجربی که به بررسی رابطه بین عملکرد شرکت و ابزارهای حاکمیت شرکتی پرداختهاند به نتایج متفاوتی منجر شدهاند. برخی از تحقیقات شواهدی مبنی بر تاثیر مثبت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ارائه کردهاند در حالیکه تحقیقات دیگری وجود رابطه منفی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت را اثبات و حتی برخی از تحقیقات نشان دادند که حاکمیت شرکتی تاثیری بر عملکرد شرکت ندارد(کمال حسن، 2013). لذا این پژوهش در نظر دارد تا به بررسی و مطالعه تاثیر مکانیسمهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهای فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1392-1385 بپردازد. به منظور بررسی تاثیر تحریمهای اقتصادی علیه ایران بر رابطه موجود بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت، دوره 8 ساله تحقیق به دو دوره تقسیم میشود: قبل از تحریم 1389-1385 و دوره بعد از تحریم یعنی 1392-1389 (سال 2010میلادی(1389هجری شمسی) که برابر با آغاز تحریم های اقتصادی علیه ایران است بعنوان نقطه عطف در نظر گرفته می شود). در این تحقیق دو معیار برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت محاسبه می شود: (1) Q توبین؛ بعنوان معیار مبتنی بر عملکرد بازاری شرکت و (2) ROE , ROA ؛ بعنوان معیارهای مبتنی بر حسابداری. همچنین متغیر مستقل در این تحقیق ابزارهای حاکمیت شرکتی شامل؛ اندازه (تعداد) هیئت مدیره، تعداد سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، نسبت سرمایهگذاری سرمایهگذاران نهادی و استقلال اعضای هیئت مدیره میباشند. در این تحقیق از 4 متغیر کنترلی شامل اندازه شرکت، اهرم، نوع صنعت و سن شرکت نیز استفاده میشود. سپس تاثیر سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت در دوره های قبل و بعد از تحریم مورد بررسی و مقایسه قرار میگیرند.

1-3 اهمیت وضرورت پژوهش
از دیدگاه نظریه نمایندگی حضور مدیران غیرموظف مستقل در هیات مدیره شرکتها و عملکرد نظارتی آنها به عنوان افرادی مستقل به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران کمک شایان توجهی میکنند (مک نایت و ویر، 2009). تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره و مدیر عامل نیز از جمله محرکهایی به شمار میآید که به دلیل استقلال بیشتر در تصمیمگیری، موجب کاهش مشکلات نمایندگی و بهبود عملکرد شرکت میشود. سرمایهگذاران نهادی، یکی دیگر از سازوکارهای حاکمیت شرکتی نیرومند را بازنمایی میکنند که میتوانند بر مدیریت شرکت نظارت داشته باشند. آنها از طریق جمع آوری اطلاعات و قیمتگذاری تصمیمات هیات مدیره به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت میکنند. به طور کلی، سازوکارهای حاکمیت شرکتی، چارچوبی را برای هدایت و اداره موثر، کارآمد و صحیح بنگاههای اقتصادی و برای حداکثرسازی عملکرد شرکت و نهایتاً افزایش منافع سهامداران ایجاد میکند. این نظام برای حمایت و صیانت از حقوق و منافع تمام سرمایهگذاران و سهامداران در شرکت و کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد و تقویت میشود(طالب نیا و همکاران، 1390). با توجه به اهمیت سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت تحقیقات تجربی متعددی در این خصوص انجام شدهاست که به نتایج متفاوتی منجر شدهاند. برخی از تحقیقات شواهدی مبنی بر تاثیر مثبت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ارائه کردهاند در حالیکه تحقیقات دیگری وجود رابطه منفی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت را اثبات و حتی برخی از تحقیقات نشان دادند که حاکمیت شرکتی تاثیری بر عملکرد شرکت ندارد(کمال حسن، 2013). توضیحات متعددی برای نتایج غیرقاطع در رابطه بین حاکمیت شرکتی-عملکرد وجود دارد. اول دلیل، تفاوتهای سازمانی موجود در کشورهایی است که تحقیقات در آنها انجام شدهاست. نتایج تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته متفاوت از کشورهای در حال توسعه گزارش شده است. دوم آنکه، انتخاب متغیرهای عملکردی ممکن است در تشریح رابطه حاکمیت-عملکرد نقش داشته باشند. در برخی از مطالعات متغیرهای حسابداری مورد استفاده قرار گرفتهاند و در بعضی از تحقیقات، متغیرهای مبتنی بر بازار بکار گرفته شدهاند. با عنایت به موارد ذکر شده و همچنین با توجه به تاثیر غیرقابل انکار تحریمهای اقتصادی علیه ایران بر جو اقتصادی موجود در ایران و از جمله شرکتها، نیاز به انجام تحقیق تجربی پیرامون رابطه بین حاکمیت- عملکرد جهت کاهش شکاف موجود بین نتایج واگرای تحقیقات انجام شده در این مقوله احساس میشود.
1-4 اهداف مشخص پژوهش
1-4-1 هدف اصلی: تعیین رابطه بین ابزارهای ح
اکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت و همچنین مقایسه تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در دورههای قبل و بعد از تحریمهای اقتصادی.
1-4-2 اهداف فرعی:
مقایسه تاثیر اندازه هیئت مدیره بر عملکرد مالی شرکت در دوره های قبل و بعد از تحریمها.
مقایسه تاثیر تعداد سهامداران نهادی بر عملکرد مالی شرکت در دوره های قبل و بعد از تحریم ها.
مقایسه تاثیر تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر عملکرد مالی شرکت در دوره های قبل و بعد از تحریمها.
مقایسه تاثیر نسبت سرمایهگذاری سرمایهگذاران نهادی بر عملکرد مالی شرکت در دوره های قبل و بعد از تحریمها.
مقایسه تاثیر استقلال اعضای هیئت مدیره بر عملکرد مالی شرکت در دوره های قبل و بعد از تحریمها
1-4-3 اهداف کاربردی: ارائه رهنمودهای اجرایی جهت تعدیل و اصلاح حاکمیت شرکت به منظور دستیابی به عملکرد بالاتر مالی در شرایط آشفتگی اقتصادی.

1-5 فرضیه‏های پژوهش
فرضیه اصلی اول: بین تاثیر اندازه هیئت مدیره بر عملکرد شرکت در دورههای قبل و بعد از تحریم های اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی1: بین تاثیر اندازه هیئت مدیره بر Q توبین در دوره های قبل و بعد تحریمهای اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی2: بین تاثیر اندازه هیئت مدیره بر ROE در دوره های قبل و بعد تحریمهای اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی3: بین تاثیر اندازه هیئت مدیره بر ROA در دوره های قبل و بعد تحریمهای اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم: بین تاثیر تعداد سهامداران نهادی بر عملکرد شرکت در دوره های قبل و بعد تحریم های اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی1: بین تاثیر تعداد سهامداران نهادی برQ توبین در دوره های قبل و بعد تحریمهای اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی2: بین تعداد سهامداران نهادی و ROE در دورههای قبل و بعد تحریمهای اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی3: بین تاثیر تعداد سهامداران نهادی بر ROA در دورههای قبل و بعد تحریمهای اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی سوم: بین تاثیر تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر عملکرد شرکت در دورههای قبل و بعد تحریم های اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی1: بین تاثیر تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر Q توبین در دورههای قبل و بعد تحریمهای اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی2: بین تاثیر تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر ROE در دورههای قبل و بعد تحریمهای اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی3: بین تاثیر تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر ROA در دوره های قبل و بعد تحریم های اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی چهارم: بین تاثیر نسبت سرمایهگذاری سرمایه گذاران نهادی بر عملکرد شرکت در دوره های قبل و بعد تحریمهای اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1: بین تاثیر نسبت سرمایهگذاری سرمایه گذاران نهادی بر Q توبین در دورههای قبل و بعد تحریم های اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی2: بین تاثیر نسبت سرمایهگذاری سرمایه گذاران نهادی بر ROE در دورههای قبل و بعد تحریمهای اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی3: بین تاثیر نسبت سرمایهگذاری سرمایهگذاران نهادی بر ROA در دورههای قبل و بعد تحریمهای اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی پنجم: بین تاثیر استقلال اعضای هیئت مدیره بر عملکرد شرکت در دورههای قبل و بعد تحریم های اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1: بین تاثیر استقلال اعضای هیئت مدیره بر Q توبین در دورههای قبل و بعد تحریم های اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی2: بین تاثیر استقلال اعضای هیئت مدیره بر ROE در دورههای قبل و بعد تحریم های اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی3: بین تاثیر استقلال اعضای هیئت مدیره بر ROA در دورههای قبل و بعد تحریمهای اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.

1-6 قلمرو پژوهش:
1-6-1 قلمرو موضوعی پژوهش: مطالعه رابطه بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی، آشفتگی اقتصادی و عملکرد مالی شرکتهای فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-6-2 قلمروزمانی : زمانبندی این پژوهش بازه زمانی 1387-1392 میباشد.

1-6-3 قلمرو مکانی: در این پایاننامه بر اساس موضوع جامعه ما، تمامی شرکتهای فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.

1-7 بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی

1-8 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
1-8-1 تعاریف مفهومی
1-8-1-1 بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)
بازده حقوق صاحبان سهام یا نرخ بازده ارزش ویژه، میزان سود خالص ایجاد شده در مقابل هر یک ریال حقوق صاحبان سهام را نشان می دهد(تهرانی، 1387ص56).
نرخ بازده دارایی(ROA)- این نسبت بازده حاصل از دارایی بکار گرفته شده را محاسبه می نماید(تهرانی، 1387ص55).
1-8-1-2.Q توبین
یکی از معتبرترین شاخص‌های عملکرد شرکت‌ ها نسبت توبین، اقتصاددان مشهور است. هرقدر این نسبت بیشتر باشد به معنای ارزش بیشتر این شرکت در بازار سهام است(کمال حسن، 2013).
1-8-1-3.تعداد سهامداران نهادی
سرمایه گذاران نهادی به سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و… می گویند. تعداد سهامداران نهادی به عنوان یکی از ابزارهای حاکمیت شرکتی در نظر گرفته می شود.
نسبت سرمایه گذاری سرمای
ه گذاران نهادی- سهامداران نهادى مورد نظر پژوهش، اشخاص حقوقى هستند که در بازار اوراق بهادار تهران، به سرمایه گذارى در سهام سایر شرکت ها بپردازند و مالک بیش از 5% سهام شرکت سرمایه پذیر باشند که بیش تر شرکت هاى سرمایه گذارى، بیمه، بانک ها و صندوق هاى بازنشستگى را شامل مى شود.
1-8-1-4. هیئت مدیره
هیات مدیره از ارکان اصلی حاکمیت شرکتی محسوب می شود. مسئولیت اصلی هیات مدیره، ایجاد راهبری کارآمد بر امور شرکت، در راستای منافع سهامداران و تعادل در منافع ذینفعان مختلف آن از جمله مشتریان، کارکنان، سرمایه گذاران و جوامع محلی می باشد. مسائل اساسی مربوط به هیات مدیره ترکیب هیات و پاداش مدیران اجرایی است. ویژگیهای ترکیب هیات شامل اندازه و ساختار آن ، تعداد مدیرانی که هیات را تشکیل می دهند، نسبت مدیران غیرموظف و ترکیب نقش مدیر عامل و رئیس آن می باشد. که در این تحقیق از بین ویژگی های ترکیب هیات مدیره، تفکیک نقش مدیرعامل و رئیس آن(استقلال هیات مدیره) و نسبت مدیران غیر موظف به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق مورد بررسی قرار

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *