رشته حقوق

پایان نامه حقوق مالکیت فکری

دانلود پایان نامه

حفظ آثار هنری و ادبی(معاهده برن) در جدید ترین نسخه های خود، باید در این موافقتنامه ادغام شوند.
کلیه قواعد اساسی و مهم این معاهدات به استثنای مفاد معاهده برن در رابطه با حقوق اخلاقی به صورت مرجع تلفیق گردیده اند و بالطبع به صورت تعهد، تحت پوشش موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری بین کشور های عضو موافقتنامه رعایت می شوند. مفاد مربوطه را می توان در مواد 1 ، 2 و 1 ، 9 موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری یافت که به ترتیب به معاهده پاریس و معاهده برن مربوط می شوند . دوم، آنکه موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری تعداد قابل توجهی تعهدات دیگر را در رابطه با موضوعاتی که معاهدات قبلی در رابطه با آنها، سکوت کرده بودند یا آنها را نا مناسب قلمداد می نمودند، اضافه می نماید . بنا بر این بعضاً می توان موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری را به عنوان موافقتنامه مکمل موافقتنامه های پاریس – برن در نظر گرفت.
حمایت و تقویت: دومین سری مهم از مقررات که با رویکردها و رویه های داخلی و غرامت، به تقویت حقوق مالکیت فکری می پردازد، اصول کلی خاصی را مقرر می نماید که برای همه رویه های تقویت حقوق مالکیت فکری بکار برده می شوند . علاوه بر آن شامل مفادی در رابطه با رویه ها و غرامات مدنی ، اقدامات و معیارهای حقوقی، نیازهای خاصی که مربوط به اقدامات مرزی و رویکردهای جنایی می شود که با یک مقدار جزئیات خاص رویه ها و غراماتی را که باید در دسترس باشند، تا از طریق آنها افراد ذی حق بتوانند به طور مناسب حقوق خود را تقویت نمایند، تعیین می نمایند.
حل و فصل اختلافات: تفاهمنامه مربوط به حل و فصل اختلافات بین اعضای سازمانی جهانی تجارت، بر دول عضو این موافقنامه نیز حاکم است و اختلافات راجع به رعایت تعهدات ماهوی موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری را از طریق رویه های حل و فصل اختلافات سازمانی تجارت جهانی حل و فصل می نماید.
علاوه بر این، این موافقتنامه شامل یک سری معیارهای حداقلی برای حمایت از انواع حقوق فکری است، و با تحت پوشش قرار دادن حقوق معیّنی در این حوزه، آن را بهبود و ارتقاء بخشیده است. مهمتر اینکه، این موافقتنامه تعهدات مشروح و مفصّلی را برای دول عضو فراهم می نماید تا با تهیه ابزار و توافقات موثر لازم، به اشخاص ذینفع امکان دهد تقویت حقوق فکری خود را تضمین نمایند. این تعهدات شامل تهیه و تدوین رویه های قضایی، رویکردهای جبران خسارات و پیش بینی تنبیهات جزایی به منظور مقابله با اقدامات خود سرانه تقلّبی و جعلی و مقابله با دزدی آثار ادبی در مقیاس تجاری آن در حوزه حقوق اموال فکری هم می شود.
شرح اجمالی مقررات عام؛ کلی و خاص موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری؛ تریپز
اهداف کلی موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری در مقدمه این موافقتنامه گنجانده شده است که اهداف عمده مباحث مربوط به نشست دور اروگوئه را که در حوزه موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری در بیانیه “پاندا دل استای” اروگوئه از 1986 مورد بررسی واقع گردیده بود را مجدداً در بر می گیرد. این اهداف شامل کاهش پیچیدگی ها و موانع تجارت بین المللی، ارتقاء حمایتِ مفید، موثر و مکفی از حقوق مالکیت فکری اتباع دول عضو و این که معیارها و رویه های مربوط به تقویت حقوق مالکیت فکری به خودی خود در این موافقتنامه تضمین شده اند. این اهداف را می توان در ماده 7 با عنوان “اهداف”، مورد مطالعه قرار داد که طبق آنها حمایت و تقویت حقوق مالکیت فکری باید در رشد نوآوری تکنولوژیکی و انتقال و اشاعه تکنولوژی، منفعت دو طرفه تولید کنندگان و کاربران دانش تکنولوژیکی و به روش قابل اجرا و همسو با رفاه اجتماعی و اقتصادی و ایجاد تعادل بین حقوق و تعهدات دول عضو مشارکت داشته باشند.
ماده 8 با عنوان “اصول” حقوق اعضاء را جهت منطبق نمودن معیار های مربوط به هدایت عمومی با دیگر معیارهای مربوط به خواسته های عمومی ، و جلوگیری از سوء استفاده از حقوق مالکیت فکری تعیین می نماید به این شرط که این معیارها با مفاد موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری همسویی داشته باشند.
این موافقتنامه در مواد 3 و 4 بر اصول رفتار ملی و ملل کامله الوداد تاکید می نماید. این اصول را در رابطه با اتباع خارجی ارائه می دهند که برای همه حوزه های مربوط به حقوق اموال فکری که تحت پوشش این موافقتنامه قرار دارند و نسبت به همه اتباع دول عضو این موافقتنامه به طور یکسان بایستی مرعی باشد. این تعهدات نه تنها معیارهای حمایتی مهم بلکه موارد تأثیر گذار بر قابل دسترس بودن، دستیابی به حوزه های مربوط به حقوق اموال فکری، حمایت و تقویت حقوق اموال فکری و هم چنین مواردی را که بر کاربرد حقوق مالکیت فکری که در این موافقت نامه به طور خاص به آنها اشاره شده است تأثیر می گذارند را تحت پوشش قرار می دهد .
همین طور، این موافقتنامه بر اساس اصل رفتار ملی، تبعیض بین اتباع خودی و اتباع دیگر اعضاء را در حوزه حقوق اموال فکری ممنوع می داند. شرط ملل کامله الوداد نیز به طریقی تبعیض بین اتباع دیگر اعضاء را با اتباع سایر دول عضو ممنوع می نماید. البته در رابطه با تعهدات راجع به رفتار ملی ، استثنا های مجاز مندرج در موافقتنامه مالکیت فکری سابق سازمان جهانی مالکیت فکری، به موجب موافقت نامه مربوط به حقوق مالکیت فکری سازمان جهانی تجارت نیز مجاز شناخته شده اند. به پیروی از آن استثنائات، استثناء وارده بر اصل رقتار یا شرط ملل کامله الوداد هم در موافقتنامه اخیر نیز وجود دارد( به عنوان مثال مقایسه دوره های حفظ حق چاپ بیش از حداقل دوره تعریف شده در موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری همانگونه که به موجب ماده (8) 7 معاهده برن مقرر گردیده است، در موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری این سازمان نیز درج گردیده است).
معیارهای اصولی حمایت از حقوق فکری اتباع دول عضو
کپی رایت(حق چاپ)
طی مذاکرات نشست دور اروگوئه مشخص گردید که معاهده برن از بیشتر جهات معیارهای اساسی مناسب و کاملی را برای حفظ حق چاپ فراهم کرده بود. بنابراین توافق گردید که نقطه عطف(محور مذاکرات) باید سطح کنونی حمایت به موجب آخرین (جدیدترین) قانون؛ یعنی پیمان 1971 پاریس و پیمان برن باشد. نقطه عطف(قواعد مندرج در موافقتنامه های قبلی) در بند یکم ماده 9 مورد تأکید واقع شده است که به موجب آن اعضاء موظف هستند از قواعد اصلی پیمان 1971 پاریس در پیمان برن تبعیت نمایند ، یعنی از مواد 1 تا 21 پیمان برن( 1971 ) و ضمائم مربوط به آن.
با اینحال، اعضا به موجب موافقتنامه مربوط به حقوق مالکیت فکری در رابطه با حقوق تفویض شده به موجب ماده 6 آن پیمان، دارای حقوق یا تعهداتی نیستند؛ یعنی حقوق معنوی(حق ادعای تألیف و اعتراض به هر عمل در رابطه با یک اثر که شدت و اعتبار مؤلف را به خطر بیندازد.) و حقوق ناشی از آن مفاد موافقتنامه برن به مباحثی نظیر موارد و موضوعاتی که قرار است حمایت شوند ، حداقل زمان حمایت و حقوقی که قرار است تفویض شوند و محدودیتهای مجاز برای آن حقوق، اشاره می کند . ضمیمه موافقتنامه تحت شرایطی خاص به کشور های در حال توسعه اجازه می دهد یک سری محدودیتها را برای حق ترجمه و حق کپی برداری قائل شوند .
موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری، علاوه بر الزام مربوط به تبعیت از معیارهای اساسی موافقتنامه برن یک سری نکات خاص و معین جدید را نیز تشریع می نماید.
طرح های صنعتی
ماده 25: الزامات حمایت از طرح های صنعتی
بند یکم ماده 25 موافقتنامه مربوط به حقوق مالکیت فکری دول عضو را متعهد می نماید که از طرح های صنعتی که به طور مستقل ارائه گردیده و جدید و اصل می باشند، حمایت نمایند . دول عضو ممکن است اعلام نمایند که طرح ها جدید یا اصل نیستند و این در صورتی است که به طور بارز و قابل توجهی با طرح های شناخته شده یا ترکیبی از ویژگی های شناخته شده، تفاوت نداشته باشند. دول عضو ممکن است اعلام نمایند که اقدامات حمایتی به طرح هایی که اساساً از طریق بررسی های فنی و تکنیکی مورد ایراد قرار گرفته اند، گسترش نمی یابد.
بند یک ماده 26 دول عضو را ملزم می دارد که به مالک یک طرح صنعتی حمایت شده این حق را تفویض نمایند که عدم رضایت خود را نسبت به ساخت ، فروش یا وارد کردن اقلامی که در بر گیرنده یا تجسم کننده یک طرح به صورت کپی برداری شده یا اساساً کپی طرح حمایت شده وی می باشد اعلام نمایند، البته این در صورتی است که اقدامات انجام شده جهت اهداف و مقاصد تجاری انجام شده باشند .

مطلب مشابه :  توسعه اقتصادی و اجتماعی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم ماده 26، به دول عضو اجازه می دهد که استثناهای محدودی را برای حمایت از طرح های صنعتی خود قائل شوند به شرطی که یک چنین استثناهایی به طور نا معقول ، در تضاد با کاربرد معمول طرح صنعتی حمایت شده نباشد و به طور نامعقول برای منافع قانونی مالک طرح حمایت شده ، با در نظر گرفتن منافع مشروع اشخاص ثالث، تبعیض قائل نشود .
بر اساس بند سوم ماده 26 مدت دوره حمایت باید حداقل 10 سال باشد. استفاده از عبارت مدت، اجازه می دهد که این دوره زمانی ، مثلاً ، به دو دوره 5 ساله تقسیم شود .
حمایت از اطلاعات محرمانه؛ افشاء نشده
موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری دول عضو را ملزم می نماید که اطلاعات محرمانه – رموز تجاری یا دانش فنی– باید از منفعت حمایت برخوردار شوند . طبق ماده 2،39، حمایت باید برای اطلاعاتی فراهم شود که به صورت محرمانه هستند ، یا بواسطه افشاء نشدنشان دارای ارزش تجاری هستند و یا بایستی مشمول اقداماتی باشند که محرمانه بودن را حمایت می کند. این موافقتنامه اطلاعات محرمانه را در فرم مالکیتی قلمداد می نماید، و این الزام را ارائه می دهد که شخصی که به طور قانونی یک چنین اطلاعاتی را تحت کنترل خود دارد باید امکان محافظت از آنها را نیز در مقابل افشاء نشدن، یا دست یافتن، یا استفاده دیگران بدون رضایت او را به روشی که مغایر با رویکرد های تجاری سالم باشد، داشته باشد.
این موافقتنامه هم چنین در برگیرنده مقرراتی راجع به اطلاعات محرمانه مربوط به آزمایشات و دیگر اطلاعات راجع به بازاریابی محصولات شیمیائی- داروئی و کشاورزی که از مواد شیمیائی جدید به دست می آید نیز می شود. در یک چنین شرایطی دولت عضو باید بتوانند از اطلاعات محرمانه خود در مقابل کاربرد های تجاری نا سالم محافظت نمایند .
علاوه بر این، دول عضو باید بتوانند از اطلاعات محرمانه تجاری خود – به استثنای زمانی که جهت حمایت از منافع عامه مردم افشاء می شوند- حمایت نمایند.
کنترل رویه های ضد رقابتی در مجوز های قرار دادی
ماده 40 موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری اشعار می دارد که بعضی اقدامات مربوط به صدور مجوز یا شرایط مربوط به حقوق مالکیت فردی که رقابت را محدود می نمایند ممکن است تأثیر معکوسی روی تجارت داشته باشند و مانع انتقال و اشاعه تکنولوژی شوند (پاراگراف 1) کشورهای عضو این موافقتنامه ممکن است همسو با دیگر مقررات آن، معیارهای مناسبی را جهت جلوگیری یا کنترل رویه های مربوط به صدور مجوز حقوق مالکیت فکری که به صورت تجاوز کارانه و ضد رقابتی هستند اتخاذ نمایند(پاراگراف 2).
همین طور، موافقتنامه ساز و کاری(مکانیسمی) را ارائه می دهد که به موجب آن، کشوری که قصد دارد اقداماتی را در مقابل فعالیت شرکتهای دول عضو دیگر انجام دهد، می تواند وارد رایزنی و مذاکره با دولت عضو مزبور شود و با یکدیگر مبادله اطلاعات نمایند ( پاراگراف 3 ) .

همچنین یک کشور عضو که شرکتهایش مشمول چنین اقداماتی از جانب دولت عضو دیگر می باشد، می تواند وارد مذاکره و رایزنی با عضو دیگر در این زمینه شود (پاراگراف 4).
گفتار سوّم- شرح اجمالی سایر موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت
بند اوّل- موافقتنامه مربوط به محصولات؛ کالاهای کشاورزی
این موافقتنامه یک برنامه اصلاحی و نحوه دسترسی به بازار محصولات کشاورزی را ارائه، و به ویژه حذف تدریجی عوارض گمرکی و حذف سیاست های حمایت گرایانه دولتی را در این حوزه مطمح نظر قرار می دهد.

هم چنین، این موافقتنامه خواهان حذف کلیه محدودیت های مقداری و سایر ترتیبات غیر گمرکی است که منجر به اخذ عوارض گمرکی بالا از محصولات کشاورزی وارداتی می گردد.
علاوه براین، این موافقتنامه مقرر می دارد که حمایت های داخلی از محصولات کشاورزی و یارانه های صادراتی تخصیصی به آنها بایستی منضبط بوده و براساس یک برنامه تنظیمی توافق شده بطور مستمر کاهش و از حمایت های دولتی کاسته شود.
بند دوّم- موافقتنامه مربوط به منسوجات و پوشاک
این موافقتنامه یک برنامه تنظیم شده چند مرحله ای حذف تدریجی محدودیت های مقداری بر روی منسوجات و پوشاک را در خلال یک دوره ده ساله که آغاز آن سال 1995 میلادی بود، پیش بینی نموده است. بر اساس توافقات ناشی از این موافقتنامه، در خلال این دوره درصد سهمیه های آزاد سازی بازار منسوجات و پوشاک افزایش می یابد، و در پایان آن، یعنی در سال 2005 میلادی، منسوجات و پوشاک به طور تدریجی در گات ادغام می گردد، و تجارت بر روی آن ها مثل تجارت تمام کالاهای دیگر،تحت حاکمیت قواعد و مقررات “گات” قرار می گیرد.(این موافقتنامه قرار بود در اوّل ژانویه سال 2005 میلادی خاتمه و به طور کامل در گات ادغام گردد.
بند سوّم- موافقتنامه مربوط به یارانه ها؛ سوبسیدها و اقدامات متقابل
موافقتنامه دور اروگوئه مربوط به یارانه ها و اقدامات متقابل، قواعدی را در زمینه تکالیف متقابل دول عضو راجع به اقدامات متقابل آنها به منظور خنثی سازی اثرات یارانه ها بر روی محصولات صنعتی مقرر نموده است. در این موافقتنامه، یارانه ها به سه دسته؛ یارانه های ممنوعه، یارانه های مجاز و قابل اعمال، و یارانه های غیر قابل اعمال تقسیم بندی شده اند. یارانه های صادراتی و آن دسته از یارانه هایی که برای حمایت از محصولات داخلی در رقابت با کالاهای وارداتی در نظر گرفته شوند، در گروه یارانه های ممنوعه قرار می گیرند.
با اینحال، کشورهای با حداقل توسعه یافتگی و آن دسته از کشورهای در حال توسعه ای که در آمد سرانه آنها کمتر از 1000 دلار امریکایی باشد، معاف از این محدودیت هستند و مجاز به کاربرد یارانه های ممنوعه می باشند.
دسته دوم، یارانه های مجاز و قابل اعمال؛ شامل یارانه های مربوط به تحقیق و توسعه در مناطق عقب افتاده مناطق فقیر و یارانه های مربوط به حفظ محیط زیست می شود. سایر یارانه های باقیمانده در دسته و گروه یارانه های غیر قابل اعمال طبقه بندی شده اند.
در ضمن، قواعد و رویه های مربوط به کاربرد اقدامات متقابل به منظور خنثی سازی اثرات زیان بار یارانه ها بر روی کالاهای وارداتی در رقابت با کالاهای داخلی، بطور دقیق و شفاف در این موافقتنامه آمده است.
بند چهارم- موافقتنامه مربوط به مقابله با بازار شکنی؛ آنتی- دامپینگ
موافقتنامه مربوط به مقابله با ارزان فروشی، به طور مفصل و کامل مقررات مربوط به ماده 6 گات را تشریح می نماید. این موافقتنامه، بازار شکنی(ارزان فروشی) را تعریف و حاوی قواعدی است برای کاربرد علیه بازار شکنی و مقابله با واردات ارزانی که موجب خسارت به تولیدکنندگان داخلی شود. این موافقتنامه همچنین در بردارنده قواعد ورویه های مشروح دیگری در زمینه ارزان فروشی و نحوه برآورد حدود ارزان فروشی و تعیین خسارات وارده به تولیدکنندگان داخلی و جنبه های دیگر مربوط به ارزان فروشی می شود.
بند پنجم- موافقتنامه مربوط به اقدامات حفاظتی؛ اقدامات تامینی
بر اساس این موافقتنامه، دول عضو سازمان جهانی تجارت در راستای حمایت از برخی صنایع ویژه داخلی خود و به منظور جلوگیری از افزایش ورود آن دسته از کالاهای وارداتی که موجب ورود خسارت شدید به صنایع مزبور می شوند، بطور موقت می توانند محدودیت های مقداری را اعمال نمایند. در چنین شرایطی، دول عضو حق دارند که واردات اینگونه کالاها را از کلّیه کشورهای عضو- و نه فقط از

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید