سبز اندیشان امروز

منبع پایان نامه ارشد با موضوع آداب و رسوم

مذهبی یاد می شود، ساخته دست عده ای است که از آن سود می برند، و این مسئله منجر به این شده است که مسائل اصلی دین از یاد برده شوند، و در حافظه این قوم جایگاه چندانی نداشته است،که در مورد آن بیشتر توضیح خواهیم داد. درمورد فرهنگ دینی مردم این قوم به طور کلی باید گفت که این بعد از زندگی مردم قوم بلوچ هم مثل بسیاری از ابعاد زندگی آنها، شکل خاصی برای خود دارد، مردم این قوم به دلیل عدم توجه وآموزش لازم ازگذشته های دور آداب فرهنگی خاصی دارند که در ابعاد مختلف آن شکل های گوناگونی به خود گرفته است وبسیاری ازآن ها از گذشته ها تا به امروز باقی مانده ویا تأثیرآنها هنوز بر زندگی مردم ملموس است به گفته سردار) س( « کسی نبوده مردم بگوید چکار کنند ومردم چیزی نمی دانستند . در دوران قبل از انقلاب نه مسجدی ونه یک روحانی بود که آداب ومناسک دینی را برای مردم توضیح دهد» . البته این را باید گفت، مردم به دین وآداب خرافی ساخته ی خود بسیار پایبند بود واین آداب ومناسک اتفاقاً نقش بسیار زیادی همانطور که قبلاٌ گفته شد در زندگی اجتماعی مردم داشت» .
بخشی از باورهای خرافی جنبه قومی و محلی دارند و در حیطه یک جغرافیای خاص شناخته می شوند و برخی دیگر جنبه بین المللی دارند، نکته حائز اهمیت که در مورد خرافات این است که به واسطه ارتباط این گونه عقاید با صور زیرین (زیر ساخت) احساسی اقوام و احساسی امنیت درونی چنان ارزش و اعتباری کسب نموده اند که تقریباٌ هیچ گونه باور متضادی را نمی پذیرند . دیوید هیوم معتقد است تمایل به خرافات را هرگز نمی توان از بین برد
خرافات بخش جدایی ناپذیر آن دسته از سازوکارهای انسان است که بدون آنها آدمی قادر به ادامه حیات نیست (فروغی ،علی،1998)
به گفته سردار) ف( « یک سری زیارت ها به اسم ائمه درست می کردند که انگار آن ها درآنجا زنده هستند وبه اسم آن ها وبرای آن ها نذری می کشتند، هر زیارت هم یک شیخی داشت، که این شیخوخیت را از پدر خود به ارث می برده است. ومردم موظف هستند، بخشی از دارایی ودام های خود را به این شیخ ها بپردازند» . این مسائل باعث شده است، مردم بسیاری از مشکلات خود ازجمله دزدی ها، درگیری ها، قتل ها، را به جای حل کردن از طریق قانون، از راه کارهایی ، مثل کاسه گردان ، چار، روغن داغ، انجام می دادند. به این مسائل معتقد بودند ولی شاید بسیاری ازآنها نماز هم نمی خواندند، حتی به گفته سردار) ر(،« مردم برای درمان بیماری ها وشفا مریض هایشان هم به این جور مسائل متوسل می شدند. سردار می گوید آن زمان برمبنای، همان چیزی که داشتند وبر مبنای همان فرهنگ شان صادق بودند. نه حرف از چک سفته وضمانت کارمند بود، اگر مثلاً من می گفتم ماه فلان، روز فلان، من قیمت گوسفند شما را می دهم اگر می فهمید من نیاز دارم وقصد فروش هم نداشت، گوسفندش را به من می فروخت» البته حاج آقا (الف) می گفت «این مسئله درمیان اهل سنت وجود نداشته است وعلمای اهل سنت از همان قدیم می آمدند ودرمیان قوم خود تبلیغ می کردند به عنوان نمونه، شخصی به نام حاج آقا مهری در دوران جنگ به منطقه ریگان می آید وبا خود طلبه هایی را از قم ومشهد به این منطقه می آورد تا مردم را ارشاد کنند».
سال دیوانگی
یکی از مواردی که در مورد مقوله ی دین قبل از انقلاب در میان داده های استخراج شده از قوم بلوچ وجود داشته است، این بود که مردم به دنبال دین حقیقی نبودند، عده ای هم دوست نداشتند مردم دیندار باشند وسعی می کردنداز طریق آزار و اذیت، تمسخر آداب و مناسک آن ها از انجام مناسک دینی مردم جلوگیری کنند. از آنجا که این مسئله در حافظه تعدادی از بزرگان قوم بلوچ به عنوان یک نکته کلیدی برجسته بود، در اینجا به صورت مستقل و به عنوان یک مقوله فرعی از عنصر دین آورده شده است.
سردار( س) توضیح می دهد« که یک بنده خدایی به نام درُآهو بوده که هرکس نماز می خواند، اذیتش می کرده که آن سال معروف شده به سال دیوانگی که این را نیز می توان اضافه کرد که حتی گروهی هم بودند که مردمی را که در محرم برای امام حسین می خواستند عذا داری کنند، مسخره می کردند، چرا که این ها می خواهند امام حسین (ع) را زنده کنند » .( س) « مردم آداب برگزاری مراسم عزاداری امام حسین (ع) را هم بلدنبودند به جای بیاورند فقط به یادامام حسین (ع) گوسفندی می کشتند وفاتحه ای می خواندند » . افرادی مثل درآهو را که در آن زمان چنین کارهایی را انجام می دادند دیوانه می نامیدند و از این جهت است که سال های قبل از انقلاب که چنین مواردی صورت می گرفت سال دیوانگی می گفتند. وبه نظر می رسد که این کم اطلاعی شاید به خاطر ترس از همین آزار و اذیت ها بوده که مجبور بودند مناسکشان را به صورت خیلی کمرنگ تر انجام دهند .

مذهب های قانون گریز
مسئله دیگری که در میان یافته های استخراج شده در حافظه بلوچ مشخص است در مورد نقش و تأثیر دین است، که مردم در گذشته واز زمان رضا شاه از دین به عنوان جایگزینی جهت انجام
بسیاری از امور زندگی اجتماعی نظیر پیدا کردن مجرم و یافتن بی گناه و…. استفاده می کردند، به طوری که بسیاری از مسائل خود را به جای طی کردن روند قانونی خود، به صورت خرافی بر مبنای اعتقاداتی غلط حل و فصل می کردند. شناسایی مجرم را به جای قاضی به شیخ محلی می سپارند او هم از طریق ورد و دعا و کاسه گردانی بعد از چند روز گناهکا ر را معرفی می کرده است. پلیس و قاضی وزندان جای خود را به شیخ و دعا و آتش چار داده بود. سردار( ن) می گوید« امکانات و باورهایی که بتوانند در آنجا آموزش لازم را ببینند هم بسیار کم بوده است. به طوری که قبل از انقلاب تقریباٌ مسجدی در این منطقه وجود نداشته است » .
بعد از انقلاب هم به گفته ی سردار( س) « اولین مسجدی که ساخته شد اواخر دهه 60 ودهه 70 بوده است. وعده ای روحانی هم به مناسبت های مذهبی مختلف برای تبلیغ می آمدند ونمازهای عید را هم بعضی وقت ها همان ملای محل به جای می آورد» .
البته این اعتقادات تا کنون هم به صورت کم رنگ تر و در بعضی نقاط وجود دارد. این نکته را باید گفت که مردم پایبندی زیادی به مناسک دینی که مخصوص قوم شان است دارند و این مسئله یکی از موارد نظم و ثبات در جامعه بلوچ می باشد. ولی این مناسک به جایگزینی برای ساختارهای قانونی در جامعه بدل شده اند و باعث شده دینی خرافی به جای قانون دینی قرار گیرد.

خرافات جایگزینی برای کارها
از عناصر استخراج شده در حافظه جمعی اکثر نخبگان بلوچ می توان فهمید از زمان رضا شاه تا کنون مردم به نحوی از محتوای آموزشی دین فاصله گرفته اند و به انجام مناسکی که رشیه در سنت های اساطیری کهن داشته اند می پردازند که در اینجا به خرافات از آنها یاد می شوند، این خرافات قبل از انقلاب شدت بیشتری داشته است وبعد از نقلاب و در دوران جنگ و بعد از آن در دولت هفتم و هشتم و دولت نهم تغییراتی ایجاد شده است که در ادامه به آن اشاره می شود. پاسخگویان این مقوله از میان اهل تشیع هستند چرا که اهل سنت معتقدندآن ها دچار انحراف در دین خودشان نشدند. مردم این منطقه به خرافات عادت کرده اند، برای اثبات بی گناهی باید از روی آتش رد شوند. برای پیدا کردن گمشده های خود کاسه گردانی می کنند برای درمان بیماری ها دعا می نویسند، سردار )س (درباره ی علت خرافات می گوید «دلیل اعتقاد مردم به خرافات درگذشته وعصر کنونی، نتیجه دادن این کارها است». البته نکته دیگر هم که وجود دارد این است که مسیر قانونی جامعه، کاغذ بازی های اداری به حدی مردم را اذیت می کند، که مردم هم این راه را انتخاب می کنند. البته بعد از انقلاب تا حدی اعتقاد به خرافات کمتر شده است. سردار الف « تا بعد از انقلاب هرچه به زمان حال نزدیک می شویم، مسئله خرافات ومسائلی از این قبیل کمتر شده است، ولی هنوز هم در بسیاری ازمناطق وجود دارد ». به گفته سردار رضایی « کم کم از زمان جنگ به بعد، دین شناسی مردم بیشتر شد ولی اعتقادات مردم کمتر شده است » . سردار( س) می گوید« دردوران خاتمی دولت دراین مناطق بلوچ نشین فعالیتی را انجام نمی داد، مردم خودشان مسجد می ساختند، دلیلش هم این بود مردم وقتی می رفتند بین اهل سنت ومی دیدند آن ها مسجد دارند واینها ندارند. مردم شروع کردند به مسجد ساختن اما درزمان احمدی نژاد مساجد متعددی درروستاهای مختلف ساخته شد وازنظرکمی وکیفی وضعیت دین داری مردم بیشتر شد » . به این معنی است که در دوران دولت نهم و دهم تعدا مراکز مذهبی مساجد و تکایا بیشتر شده است و همچنین اعتقادات آنها از لحاظ آنچه در آموزه های دینی آموزش د اده می شود،بیشتر است.
در مجموع می توان نتیجه گرفت که دین مردم این قوم با خرافات زیادی آمیخته شده است. کارکرد اصلی خود در زندگی اجتماعی را که بهبود مادی ومعنوی زندگی آنهاست را از دست داده است. وبه جای کارکردهایش، بیشتر جنبه های منفی آن مدنظر قرار می گیرد.دلیل آن سطح آگاهی مردم است که دربسیاری اززمینه ها بسیارپایین است وظلم وبی عدالتی مسلمی که ازطرف مسئولین در دوره های مختلف صورت می گیرد است.

مساجد شیعه نشین منطقه رودبار جنوب در سال 90

مساجد کپری جنوب کرمان

مسجد کپری در منطقه رودبار جنوب در سال 90

رسومات بلوچی
یکی دیگر از مقولات اصلی در مورد فرهنگ ،رسم و رسومات بلوچی است ،این رسوم آن قدر تأثیر گذار بوده است که بسیار از این موارد هنوز هم به صورت زنده ، در حافظه ی او باقی مانده است . نحوه ی پوشش ،درگیری بر سر پوشش ،و…… مواردی هستند که در حافظه ی آنها از دوره های مختلف تاریخ معاصر باقی مانده است.
آداب اجتماعی از عناصر معنوی فرهنگ هر جامعه و از شاخه های مهم هنجارهای اجتماعی می باشند، در تعریف مختلف از فرهنگ نیز آن را به تمامی ساخته، اندیشه ها، نهادها، آداب و رسوم تعریف می کنند. که تمامیت آنها محیطی را به وجود می آورد که ساخته و پرداخته خود انسان است .(ستوده ،هدایت الله ؛روانشناسی اجتماعی ،1385:ص69) شخصیت هر فرد از پدیده های فرهنگی بسیار متأثر می گردد هر فرد از آغاز کودکی همان شیوه هایی را بر می گزیند، که فرهنگ جامعه او ایجاب می کند، انسان ناگزیر است خود مختاری سوائق زیستی خویش
را با قید و بندهای آداب و رسوم و خواست فرهنگ جامعه خویش مهار کند . تا بتواند به عنوان یک عضو سالم و مورد قبول جمع در جامعه زندگی کند . زیرا هرگونه کج روی از فرهنگ جامعه مجازات هایی را در پی دارد.(همان،ص 310)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *