پایان نامه مدیریت

پایان نامه رشته مدیریت : قابلیت های سازمانی

سازمان برای تشکیل روابط نزدیک با مشتریانش،عرضه کنندگانش و سایر سهامداران است. (p99،2013،Leonidou et.al) درک /پاسخ به فن آوری : که به توانایی سازمان به درک و پاسخ سریع به فن آوری های جدید اطلاق ... متن کامل