مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

انگیزش:
مجموعه پیچیده ای از نیروها، میلها و نیازها، حالت تنشی و یا سایر مکانیزمهای روانی است که سبب شروع فعالیت و ادامه آن به سوی میل به هدفهای شخصی می‌شود (کتاب رفتار و روابط مدیریت در سازمان ص 54).
انگیزش یعنی نیروهایی که موجب می‌شوند افراد بگونه ای خاص رفتار کنند.
انگیزش عبارتست از نتیجه رابطه متقابل (تعامل) فرد با موقعیت یا وضعیتی که در آن قرار می‌گیرد (استیفن رابینند رفتار سازمانی ص 314).
رضایت شغلی:
رضایت شغلی عبارتست از حدی از احساسات و نگرشهای مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند.
رضایت شغلی یک حالت احساسی مثبت یا مطبوع است که پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است.
تعریف
روحیه:
به عقیده کمبل وایلز (Kimball Ailles) روحیه عکس العمل عاطفی و روانی شخص نسبت به شغلش می‌باشد که ممکن است این واکنش دارای درجه پایین و یا بالا باشند (کتاب رفتار و روابط در سازمان و مدیریت ص 76).
بطور کلی روحیه حالت واقعی کیف درونی است که تمایل و یا عدم تمایل فرد یا گروه را برای رسیدن به یک هدف روشن می‌کند (رفتار و رابطه در سازمان مدیریت ص 77).
کارایی:
نسبت بازده واقعی بدست آمده به بازدهی استاندارد و تعیین شده (مورد انتظار). کارایی یا راندمان است یا درواقع نسبت مقدار کاری که انجام می‌شود به مقدار کاری که باید انجام شود بعبارتی دیگر نحوه استفاده و بهره برداری از منابع برای نیل به نتایج. مربوط به کارایی می‌شود و جنبه کمی‌دارد.
فصل دوم- بررسی پیشینه پژوهشی
الف: بررسی تئوری ها و پژوهش های گذشته
ب: اتسنتاج کلی در ارتباط با مسئله پژوهشی
پ: خلاصه چگونگی حل مسئله پژوهشی
اصطلاحات و مفاهیم
انگیزش و انگیزش از واژه لاتین MOVERE که به معنای حرکت دادن می‌باشد مشتق شده است. مدیریت رفتار سازمانی دکتر اصغر مشبکی ص 129. دین ماندی و همکارانش انگیزش را عبارت از اشتیاق و علاقه نسبت به انجام فعالیتهایی می‌دانند که برای نیل به هدفهای (هدف) سازمان مورد نظر لازم است.
انگیزش عبارتست از نتیجه رابطه متقابل (تعامل) فرد با موقعیت یا وضعیتی که در آن قرار می‌گیرند (استیفن رابینز، رفتار سازمانی، جلد اول ص 314).
انگیزه عبارت از یک محرک درونی برای بروز یک اقدام برونی توسط انسان که این اقدام ممکن است فیزیکی، فکری و یا هنری باشد (مدیریت منابع انسانی ص 417).
جان مایز (1998) تعریف نسبتا جامعی از انگیزش ارائه داده است که عبارتست از انگیزش به فرایندهای درون فردی گفته می‌شود که موجب رفتار فرد و هدایت آن در جهتی می‌شود که سازمان بهره مند می‌گردد (نظریه های عاملیت در انگیزش نوشته دکتر محمد علی نائلی)
انگیزش MOTIVATION یعنی نیروهایی که موجب می‌شوند افراد بگونه ای خاص رفتار کنند.
مفهوم انگیزش

Share