منطقه مورد بررسی

منطقه مورد بررسی

تمی ، در محیط های فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی منطقه مورد بررسی قرار گرفته و سوانح و حوادث اتفاق افتاده در نقاط مختلف دنیا نیز ذکر می گرد رآکتور ( دفع گرمای پسین ) ، تامین انرژی همچنین حفاظت کارگران و حفاظت سیستم ، سایر اهداف حفاظتی را تشکیل می دهند .
از لحاظ فنی یعنی در هر زمان مواد پرتوزا باید در فضای بسته باشند و هسته رآکتور نیز پس از هر خاموشی ( قطع ) سریع رآکتور ، باز هم به اندازه کافی خنک شود تا افزایش غیر مجاز دما ، ناشی از گرمای واپاشی های پسین جلوگیری شود . برای اینکه سیستم حفاظتی رآکتور بتواند دقیق و مرتب کار کند ، اجرای فلسفه های ایمنی گفته شده و فعالیتهای نگهداری و تعمیراتی ، بازرسیها و وارسیهای ادواری الزامی است . رعایت اصل گوناگونی و اصل «2 از 3 » نیز برای سیستم حفاظتی رآکتور ، لازم است . همه عیوب با سیستمهای کنترل خودکار یا مراحل وارسی دستی قابل شناسایی اند و حتی اگر یک اندازه گیری اشتباه باشد ، ناشناخته باقی نمی مانند . بنابراین می توان مثلا خروج کنترل نشده میله های کنترل بواسطه افزایش توان رآکتور ( اولین معیار ، مقدار حدی نقص شده ) ، یا حتی بواسطه افزایش دمای مبرد ، یا سطح مخزن تنظیم فشار ( مقادیر حدی ذخیره ) را شناسایی کرد .
4-4-3 نمودار درختی رویدادها ، نمودار درختی عیوب :
برای بازبینی طراحی هر سیستم فنی از لحاظ برآورده کردن استانداردهای ایمنی ، تجربه نشان داده است که نمایش رویدادهای موجود روی نمودار درختی رویدادها بسیار مفید است ( شکل 6-8 ) . در این روش برای سیستم دو حالت وجود دارد : یا سیستم کار نمی کند یا از کار می افتد . احتمال وقوع حالت « از کار افتادگی » ( از کار افتادگی P ) با احتمال از کار افتادگی اجزا مطابقت دارد . در نتیجه احتمال حالت (( کار کردن سیستم )) برابر است با از کار افتادگی 1-P یا تقریبا 1 ( برای مواردی که از کار افتادگی P خیلی کوچک باشد ) . احتمال کل روی دادن هر حالت برابر است با حاصل ضرب احتمالات شاخه های آن . احتمالات PD1 ، PD2 و غیره هر چند مربوط به یک رویداد مشابه اند ( از کار افتادگی مخازن ایمنی ) ولی ممکن است دارای مقادیر متفاوتی باشند – در اینجا مهم است که برای هر رویداد چه پیش زمینه ای مد نظر باشد . به عنوان مثال اگر همه قسمتهای دیگر سالم باشند ، احتمال از کار افتادگی یک مخزن ایمنی خیلی کم خواهد بود . ولی اگر قبلا مشخص شده باشد که مثلا مقدار معینی از مبرد بخار می شود و بواسطه آن فشار مخزن ایمنی بالا می رود ، این احتمال ( از کار افتادگی مخزن ایمنی ) بیشتر خواهد شد .
در مراسم نمودار درختی رویدادها برای وقوع هر رویداد این زنجیره ی سیستم ایمنی در نظر گرفته و رسم می شود تا اثر گذاری هر سیستم ( جزئی ) بر رویداد از لحاظ ایمنی فنی بررسی شود و مشخص شود که هر احتمال یا هر پیامدی چه شرایطی را بوجود خواهد آورد . برعکس در روش قیاسی تجزیه و تحلیل نمودار درختی خطاها ( عیوب ) یک رویداد ناخواسته در نظر گرفته می شود (به عنوان مثال خرابی سیستم قطع ( خاموشی ) سریع رآکتور ) و متعاقب آن ترکیبیهای (شاخه های ) مختلفی که ممکن است به رویدادها بیانجامند ، مشخص می شوند . این روش معمولا جزء مهم تجربه و تحلیل احتمالاتی ( PSA ) در چارچوب بازبینی ایمنی ادواری ( ÜPS ) است که نیروگاه هایر هسته ای آلمان بر اساس قانون اتمی هر ده سال یکبار باید انجام دهند .
بازبینیهای مستمر در چارچوب نظارت ایالتی ، بر کارکرد نیروگاه های استه ای با بازبینیهای ادواری ایمنی ( PSÜ ) تکمیل می شوند . بر اساس حالت واقعی سیستم و سطح فراینده علم و فن آوری هر 10 سال تراز ایمنی کلی مشخص می شود . بازبینیهای ادواری ایمنی افزون بر تجزیه و تحلیل حالات و ایمنی سیستم ( حفاظت در برابر شرایط غیر مجاز ) ، تجزیه و تحلیل احتمالاتی ایمنی را نیز در بر می گیرند . با این کار توازن و تناسب روشهای حفاظت کل سیستم با روشهای احتمالی بررسی ( ارزیابی ریسک ) می شود . بر اساس این ارزیابیها در صورت لزوم سیستمهای ایمنی بهینه سازی و تقویت می شوند . . . « یعنی ایمنی نیروگاه های قدیمی ، باید به روز شود . افزون بر نظارت مستمر ایالتی ، بهره بردار نیروگاه هسته ای نیز باید در فواصل زمانی مشخص همیشه حساب کند که ایمنی نیروگاه هسته ای در چه سطحی است . اینجانب همگام با کشورهای متعدد دیگر ، بر اهمیت اجرای نظارت مستمر بر اساس مقررات کشور آلمان ( معروف به بازبینیهای ایمنی ) تاکید می کنم . با این کار ، هم ارزیابیهای قانونی داخلی آلمان محقق می شوند و هم بازبینیهای بین المللی ، که اجرای آنها مطابق کنوانسیونهای بین المللی ایمنی رآکتور ها الزامی است . »
4-4-4 حالات اختلال طراحی در رآکتورهای آب پر فشار :
منظور از اختلال طراحی ، اختلالی است که در زمان طراحی سیستم بوجود آمده و به کمک تمهیدات ایمنی مناسب قابل کنترل باشد . به عنوان مثال در زیر ، نشتی در خط لوله اصلی مبرد یک رآکتور آب پرفشار ، در نظر گرفته می شود . فشار بالای چرخه اولیه ، به نشتی و هدر رفتن مبرد منجر می شود . بسته به بزرگی نشتی (این نشتی به نشتی کوچک ، نشتی متوسط ، و نشتی بزرگ ، تقسیم می شود ) مقداری مبرد هدر می رود ، و حالات کاری مختلفی برای چرخه اولیه بوجود می آید . مبرد نشت یافته بسرعت توسط سیستم خنک سازی پسین و اضطراری جایگزین می شود ، به گونه ای که دمای پوسته لوله ای المنت سوخت ، هیچوقت از مقدار مجاز تجاوز نکند و هسته رآکتور آسیب نبیند . انتقال حرارت از هسته رآکتور باید به گونه ای مطمئن تضمین شود . این حالت اختلالی به LOCA ( سرنام کلماتی انگلیسی به معنی : رویدادها اتلاف مبرد ) نیز معروف است . بسته به حالت کاری چرخه اولیه ، تدابیر متناسبی به طور خودکار به وسیله سیستم حفاظتی رآکتور اعمال می شوند . به عنوان مثال هر گاه فشار مبرد از 132 BAR کمتر شود ، خاموشی سریع رآکتور ( EESA ) اتفاق می افتد . اگر فشار چرخه اولیه از 111 بار کمتر شود ، پمپهای مبرد اصلی خاموش می شوند . در فشار زیر 109 BAR پمپهای تغذیه ایمنی خود به خود آب حاوی بور از حوضچه سرریز تغذیه می کنند . اگر فشار باز هم کمتر شود تا به کمتر از 25 بار کاهش یابد ، مخازن تحت فشار ، رآکتور را تغذیه می کنند . از 10 بار به بالا نیز پمپهای خنک سازی پسین به کار می افتند و از حوضچه سرریز یا کف رآکتور تغذیه می کنند . در حالت وجود نشتی در چرخه اولیه ، مبرد پرتوزا وارد محفظه ایمنی رآکتور می شود . افزایش پرتوزایی در محفظه ایمنی رآکتور ، در جایگاه های اندازه گیری مناسب ، نشان داده می شوند و آژیر فرار در ساختمان رآکتور به صدا در می آید
مرور کنترل اختلالات ناشی از اتلاف مبرد
خنک سازی
جایگزینی مبرد هدر رفته با
اندازه نشتی
[MM]
نوع نشتی
اجزای ایمنی فنی
اجزای کاری
ادامه به کار طبیعی با مواد
بخار و خط کنار گذر بخار
تازه سپس از طریق
سیستم خنک سازی پیشین
پمپ تغزیه پر فشار
در سیستم کنترل
حجمی

Share