دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

فارسی 5 ـ روش کار در سنجش سازه‌ها 6ـ تعیین سازه‌های واج‌های زبان فارسی 7ـ کشش (امتداد) واج‌های زبان فارسی 8ـ عوامل زبرزنجیری و عناصر نوایی 9ـ فرایندهای واج
جوادی، مرتضی. “تحلیل سبکی حافظ”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1358، 309 ص، جدول، واژه‌نامه، کتابنامه.
تحلیل سبکی/ حافظ/ بررسی آوایی/ بررسی دستوری/ بررسی معنایی.
جهان‌دیده، حمیدرضا. “بررسی گویش ترکی قشقایی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، 1377، 217ص، جدول، کتابنامه.
گویش ترکی قشقایی/ بررسی دستوری/ بررسی آوایی.
جهانگیری، نادر. “بررسی تعداد، توزیع و گسترش گویش‌های رایج در استان مازندران”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1352،75 ص.
گویش‌های مازندرانی/ اطلس زبانی/ استان مازندران.
حاجی مشهدی، عزیزالله. “نگاهی کلی به ساختمان دستوری گویش مازندرانی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1365، 186 ص، جدول، واژه‌نامه، کتابنامه.
گویش مازندرانی/ گویش گرگان/ بررسی دستوری.
حایری، محمود. “توصیف ساختمان گروه اسمی در زبان بلوچی (لهجه مکورانی)”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1369، 124 ص، جدول، کتابنامه.
زبان بلوچی/ گویش مکورانی/ ساختمان گروه اسمی.
حدادی، جمشید. “انواع اضافه در منطق‌الطیر عطار”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد. سال؟، ?ص.
انواع اضافه/ منطق‌الطیر (کتاب)/ عطار.
حسابگر، حسن. “نظام آوایی زبان ترکی آذری”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1371، 451 ص، جدول، نمودار، کتابنامه.
زبان ترکی آذری/ بررسی آوایی/ فرایندهای آوایی.
حسن‌پور، حمید. “بررسی‌کننده اتوماتیک گرامر فارسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد هوش ماشین و رباتیک، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف 1374، ?ص.
دستور زبان/ تجلیل‌گر/ کامپیوتر/ نحو/ خودکاری/ زبان فارسی.
حسن‌پور امیرگلیان، احمدرضا. “واژه ‌نامه ریشه‌شناسانه گویش کردی کرمانجی شیروانِ خراسان همراه با توصیف صوتی آن”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، 1374، 190 ص، جدول، کتابنامه.
واکه‌ها/ واژگان/ کردی کرمانجی / واج‌ها /آوانویسی / جمعیت/ هجاها / هم ‌خوان‌ها (زبان شناسی)/ ریشه‌شناسی/ زبان پهلوی/ گویش‌ها/ شیروان (استان خراسان).
حسن‌زاده، حسن. “جمله‌های مرکب (تحول و تکامل و بررسی ساختاری و نحوی اجزاء آن)”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، 1374، 94 ص، کتابنامه.
دستور زبان فارسی/ جمله مرکب/ نحو/ جمله پیرو/ زبان فارسی/ ادبیات فارسی.
حسن‌زاده کبودگنبدی، عبدالرضا. “توصیف و بررسی گویش ترکی کلات نادرـ مشهد”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، 1375، 140ص، تصویر، جدول، واژه‌نامه، کتابنامه.
فراصوت/ کلات نادر (مشهد)/ مشهد/ گویش ترکی/ سیستم آوایی.
حسنی، محمدحسین. “بررسی و توصیف گویش کاخک”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، 1377، 158 ص، نقشه، کتابنامه.*
گویش کاخک/ بررسی آوایی/ بررسی دستوری.
حسین، نجابت. “متمم در زبان انگلیسی”. پایان‌نامه مقطع؟، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1353، ?ص.
زبان فارسی/ متمم.

Share