سبز اندیشان امروز

پایان نامه حقوق با موضوع : درمان بیماران

بند سوم : رویه قضایی 57
بند چهارم : منابع معتبر فقهی 58

گفتار دوم : منابع فرعی مسئولیت پزشک خانواده 59
بند اول : عقاید علماء حقوق 59
بند دوم : عرف 59
مبحث چهارم : ارکان مسئولیت مدنی پزشک خانواده 60
گفتار اول : خطای شغلی پزشک خانواده 60
بند اول : مفهوم و علل خطای شغلی پزشک خانواده 60
بند دوم : معیار خطای شغلی پزشک خانواده 62
بند سوم : درجه خطای شغلی پزشک خانواده 46
گفتار دوم : ورود خسارت ناشی از فعل پزشک خانواده 65
بند اول : اقسام خسارات وارده به بیمار ناشی از فعل زیان بار پزشک خانواده 66

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف- خسارات مادی 66
1 – خسارات ناشی از فوت فرصت 67
2 – خسارات ناشی از محرومیت بیمار از نیروی کار خویش 68
ب : خسارات معنوی بیمار ناشی از فعل زیان بارپزشک خانواده 69
1 – تعریف خسارات معنوی 69
2 – مصادیق خسارات معنوی بیمار 70
3 – نحوه ارزیابی خسارات معنوی بیمار 71
ج- خسارات مختلط 73
گفتار سوم : شرایط مطالبه خسارت از پزشک خانواده 74
بند اول : مسلم بودن خسارت وارده 74
بند دوم : مستقیم بودن خسارت وارده 75
بند سوم : اجتناب از جبران مضاعف زیان توسط همکاران پزشک خانواده 76
بند چهارم : عدم قابلیت پیش بینی خسارت 76
بند پنجم : رابطه سببیت 78
فصل سوم : تعهدات ، تخلفات و عوامل رافع مسئولیت پزشک خانواده
مبحث اول : گردش کار پزشک خانواده 80
گفتار اول : مرحله تشخیص بیماری 81
گفتار دوم : مرحله معالجه بیماری 82
مبحث دوم : ماهیت تعهدات پزشک خانواده 83
مبحث سوم : اقسام تعهدات پزشک خانواده 84
گفتار اول : مسئولیت پزشک خانواده ناشی از فعل همکاران خویش 85
بند اول : مفهوم قاعده مسئولیت ناشی از فعل غیر 85
بند دوم : اقسام مسئولیت ناشی از فعل غیر 86
الف – مسئولیت مدنی قراردادی ناشی از فعل غیر 87
ب – مسئولیت مدنی قهری ناشی از فعل غیر 89
بند سوم : شرایط اساسی برای ایجاد مسئولیت پزشک خانواده ناشی از عمل همکاران وی 90
الف- وجود رابطه گماشتگی 91
ب- تقصیر همکاران وی در حین انجام وظیفه یا به سبب آن 93
گفتار دوم : تلاش برای حفظ سلامت محیط 95
گفتار سوم : درمان اولیه ی شخص بیمار و تدبیر فوریت های پزشکی 96
گفتار چهارم : اعلام ولادت – وفات 97
گفتار پنجم : مراقبت ، درمان وپیشگیری از بیماری های خاص 98
مبحث چهارم : تخلفات انتظامی پزشک خانواده 99
گفتاراول : عدم بکارگیری حداکثر تلاش جهت بهبودی بیمار 99
گفتار دوم : تجویز خارج از فارما کوپه ( مجموعه دارویی کشور ) 99
گفتار سوم : عدم رعایت تعرفه های خدمت درمانی در طرح پزشک خانواده 100
گفتار چهارم : ترک محل خدمت بدون عذر موجه 101
گفتار پنجم : مسئولیت ناشی از ادامه درمان 102
گفتار ششم : ممنوعیت دریافت وجه در قبال معرفی بیمار به خدمات تخصصی 102
مبحث پنجم : عوامل رافع مسئولیت مدنی پزشک خانواده 103
گفتار اول : حکم قانون 104
گفتار دوم : اسباب خارجی 104
بند اول : فورس ماژور 105
الف- تعریف فورس ماژور 105
ب- مصادیق فورس ماژور در ارتباط با فعل زیانبار پزشک خانواده 106
1- فوریت های پزشکی 106
2- فوت ، جنون ، سفرهای اجباری پزشک خانواده 106
3- اعتصاب همکاران پزشک خانواده در تیم سلامت 107

بند دوم : فعل شخص ثالث 108
بند سوم : تقصیر بیمار ( = زیان دیده ) 109
اول: نقش بیمار در ورود خسارت 109
دوم: اقسام تقصیر بیمار 110
نتیجه گیری 111
پیشنهادات 115
منابع 116
ضمائم 118
چکیده انگلیسی 121
چکیده
طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از ابتدای سال 1385 در کشورمان به اجراء درآمد با اجرای این طرح رابطه قدیمی و ساده پزشک و بیمار به یک رابطه حرفه ای و گروهی متمایل گردیده است زیرا با اجرای این طرح حتی ساده ترین ‌خدمات عمومی پزشکی نیز با همکاری گروهی از متخصصین (پزشک ، ماما و پرستار و …) ارائه می گردد. این اشخاص سالیان دراز به تحصیل پرداخته اند و به تخصص لازم رسیده اند. لذا حمایت از طرف ضعیف این رابطه (بیمار) ضروری به نظر می رسد.
در این تحقیق سعی شده است با بررسی منابع مسؤولیت پزشک خانواده ، تعهدات وی را در قبال بیمارانش مشخص سازیم . دستور عمل پزشک خانواده یکی از منابع بررسی مسؤولیت در این تحقیق است که پزشک خانواده را متعهد ساخته ، کلیه ی خدمات ارائه شده در تیم سلامت (پزشک ، ماما و پرستار و …) را برعهده داشته باشد. بدین ترتیب پزشک خانواده مسؤولیت ناشی از فعل غیر(فعل همکارانش) را برعهده دارد . علاوه بر این مطابق دستور عمل مربوطه وی مسئول حفظ سلامت محیط ، اعلام وفات و ولادت جمعیت تحت پوشش خود ، تدبیر فوریت های پزشکی ، مراقبت و درمان بیماری های خاص است. از طرفی با انعقاد قرارداد معالجه با معاونت درمان و بهداشت شهرستان متعهد به درمان بیماران می گردد که در راه رسیدن به شفای بیماران تحت پوشش خود با رعایت موازین فنی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش نماید و در صورتی که با بیماری مواجه گردید که درمان او از شایستگی و صلاحیت علمی او خارج است مکلّف است بیمار را به خدمات تخصّصی ارجاع دهد و تا درمان بیماری آن را تحت نظر قرار دهد .نهایتاً این تحقیق سعی در بررسی قلمرو مسؤولیت پزشک خانواده با بررسی منابع مسؤولیت وی دارد.
واژگان کلیدی : مسؤولیت مدنی، پزشک خانواده ، بیمار، تقصیر

مقدمه
الف)بیان مساله:
از جمله اشخاصی که در حوزه سلامت فعالیت می کنند ، پزشکان می باشند . پزشکان عمومی تنها مسئولیت تشخیص و درمان بیمار را بر عهده دارند با اجرای طرح پزشک خانواده در حوزه سلامت ، مسئولیت وسیع تری بر عهده پزشکان عمومی قرار گرفته است زیرا در غالب موارد پزشک خانواده یک پزشک عمومی است که وظیفه ای پیشگیری ، تشخیص ، درمان و ارتقاء سلامت بیماران بر عهده اوست بعلاوه تیم سلامت که شامل ماما و پرستار می شوند نیز تحت نظر او فعالیت می کنند بنابراین مسئوولیت ناشی از اقدامات همکاران خویش را نیز بر عهده دارد. همچنین پزشک خانواده نسبت به حفظ سلامت محیط جغرافیای مشخصی مسئول می باشد. لذا تعهدات پزشک خانواده محدود و منحصر به امور جاری پزشکی نیست.
این تحقیق در پی یافتن مبانی و اسباب مسئوولیت پزشک خانواده است. همچنین سعی دارد میزان مسئولیت پزشک خانواده در قبال مراجعه کنندگان خود ، محیط جغرافیای که در آن فعالیت می کند و اشخاصی که تحت نظر او مسئول می باشند را مورد بررسی قرار دهد.
د)اهمیت و ضرورت تحقیق:
مسؤولیت پزشکی یکی از مهمترین شقوق مسؤولیت تلقی می گردد که مبیّن مسؤولیت پزشک به جبران ضرری است که در نتیجه اعمال و اقدامات خود به بیماران وارد کرده است اصطلاح مسؤولیت پزشکی در نظام ما جایگاهی ماندگار یافته است که در واقع معادل اصطلاح ضمان طبیب در نظام فقهی می باشد که در برگیرنده شقوق مختلف مسؤولیت اعمّ از مسؤولیت مدنی ، مسؤولیت کیفری و مسؤولیت انتظامی می باشد .
مسؤولیت پزشکی هر چند از موضات قدیمی مطرح شده در حقوق اسلام است امّا امروزه بابی جدید در این رابطه گشوده شده است به این معنی که دولت با وضع قواعد و مقرّراتی، از جمله اجرای طرح پزشک خانواده ، رابطه بین پزشک و بیمار را از یک رابطه قدیمی ، شناخته شده در فقه خارج ساخته است و به یک رابطه ی حرفه ای و گروهی متمایل گردانیده به این صورت که با اجرایی شده طرح پزشک خانواده ، تیم سلامت که متشکّل از پرستار ، ماما و بهورز می باشد تحت نظارت و هدایت پزشک خانواده اقدامات درمانی را جهت معالجه بیماران انجام می دهد .
پزشک خانواده شخصی است که حداقل دارای دکتری حرفه ای پزشکی باشد و وظیفه ارتقای سلامت بیماران ، پیشگیری ، درمان های اولیّه ، ثبت اطلاعات در پرونده سلامت و ارجاع و پیگیری بیمار به خدمات تخصصّی و تحت نظر قراردادن وی را برعهده دارد .
نهایت سخن دراین تحقیق روشن نمودن وضعیت حقوقی قلمرو مسؤولیت پزشک خانواده می باشد و از آنجا که مسؤولیت او تحت عنوان کلّی تری بنام مسؤولیت حرفه ای قرار می گیرد و غالباً مسؤولیت های حرفه ای توسط دستور عمل ها و آیین نامه ها با ابهام بیان می گردد . لذا تبیّین و تشریح قواعد و مقررّات راجع به مسؤولیت پزشک خانواده ضروری به نظر می رسد زیرا بررسی حدود مسؤولیت پزشک خانواده مسلتزم تحلیل دقیق تعهدات قراردادی و تعهدات قانونی وی می باشد .
این تحقیق برای عموم افراد جامعه ، به ویژه قضات ، وکلای دادگستری ، دانشجویان حقوق و پزشکان مفید واقع می گردد و نتیجه گیری های آن نیز می تواند مورد توجه قانونگذار واقع شود.
ب) سوالات تحقیق:
1-سؤال اصلی تحقیق:
اقسام مسئولیت پزشک خانواده چیست ؟
2-سوالات فرعی تحقیق
منابع و ارکان مسؤولیت پزشک خانواده شامل چه مواردی می شود؟
قرارداد معالجه پزشک خانواده دارای چه اوصافی می باشد و چه تعهداتی برای وی ایجاد می کند؟
پزشک خانواده در قبال سایر همکاران خویش در تیم سلامت و جمعیّت (بیماران) تحت پوشش خویش چه تعهداتی را برعهده دارد؟
ج) فرضیه تحقیق:
اقسام مسئولیت پزشک خانواده شامل مسئوولیت اخلاقی ، مسئولیت حقوقی«کیفری – مدنی»و مسئولیت انتظامی می گردد.
هـ) پیشینه تحقیق:
از زمان اجرای طرح پزشک خانواده تا به حال تحقیق جامعی در خصوص تعیین قلرو مسئوولیت پزشک خانواده صورت نگرفته لذا در این تحقیق ما قصد داریم میزان مسئوولیت او را مورد بررسی قرار دهیم.
و) محدودیت های تحقیق:
در نظام حقوقی ایران وظایف دارندگان مشاغل حرفه ای همانند وکالت ، پزشکی و مهندسی و … را قانون و آیین نامه های مربوطه مشخص می سازد و در قرارداد بین دارندگان این مشاغل و مشتریان آنان ، جزئیات مربوط به چگونگی انجام کار معمولاً به سکوت برگزار می گردد. با بررسی منابع قانونی حاکم بر مسؤولیت پزشک خانواده و همچنین قرارداد معالجه وی می توان دریافت که مسؤولیت پزشک خانواده نیز از این سکوت و ابهام مستثنی نبوده.
نویسنده با بضاعت علمی ناچیز خود که عاری از عیب و ایراد هم نیست سعی نموده تا از خرمن علم دیگران خوشه چینی نماید تا طرح موضوعی به این شکل در مسؤولیت پزشک میراثی برای آیندگان شود تا دیگران به فکرت عمارت و آبادانی آن افتند .
و) روش تحقیق
به طور کلی ، شیوه تحقیق حاضر ، روش توصیفی ، تحلیلی و کتابخانه ای است ، بنابراین به توصیف پدیده های مورد نظر پرداخته می شود و با استفاده از این روش روابط حقوقی ناشی از این پدیده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
ح) ساختار تحقیق
موضوع اصلی بحث در این تحقیق حدود مسؤولیت پزشک خانواده است به همین دلیل ناگزیر هستیم پاره ای از مسائل حقوقی مرتبط با قرارداد پزشک خانواده و تعهدات ناشی از دستور عمل اجرایی این طرح را مورد بحث قرار دهیم .
لذا فصل اوّل را به کلیّات اختصاص داده ایم به این صورت که تعریف مسؤولیت را بیان می کنیم و اقسام آن را معرفی خواهیم کرد سپس به تاریخچه موضوع می پردازیم . در فصل دوّم مبانی ، منابع و ارکان مسؤولیت پزشک خانواده را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در فصل سوم تعهدات و تخلفات و عوامل رافع مسؤولیت پزشک خانواده را طی مباحث جداگانه ای تجزیه و تحلیل می کنیم .

فصل اول
کلیات، مفاهیم و تاریخچه

مبحث اوّل : مسؤولیت و اقسام آن
طرح بحث
بسیاری از مباحث راجع به اصول و مبانی مسؤولیت های حقوقی و اخلاقی پیرامون واژه مسؤولیت شکل گرفته اند . پس َآشنایی با مفاهیم لغوی و اصطلاحی مسؤولیت ضروری به نظر می رسد لذا در این مبحث ابتدا مسؤولیت را به لحاظ لغوی و اصطلاحی تعریف می کنیم و سپس اقسام مختلف مسؤولیت را توضیح می دهیم.
گفتار اوّل : تعریف

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *