پایان نامه رایگان حقوق : 
وسایل ارتباط جمعی

پایان نامه رایگان حقوق : وسایل ارتباط جمعی

تقدیم به
اسطوره های عشق و محبت
پدر ومادر عزیزم
باشد که قطره ای از دریای بی کران محبت هایشان را به جا آورده باشم

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تأثیررسانه های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله 5
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 7
1-4- اهداف تحقیق 8
1-5- تعاریف واژه‏ها 9
1-6- کاربردتحقیق 11
1-7- سؤالات تحقیق 11
1-8- فرضیات تحقیق 11
1-9- قلمرو تحقیق 12
1-9-1 قلمرو زمانی 12
1-9-2 قلمرو موضوعی 12
1-10- روش انجام تحقیق 12
1-11- سازماندهی تحقیق 12
فصل دوم: ادبیات و تاریخچه رسانه ها و تاریخچه بزهکاری و بزهدیدگی کودکان
2-1- ادبیات تحقیق 14
2-2- مبانی نظری و تاریخچه تحقیق 17
2-2-1 وسایل ارتباط جمعی 17
2-2-1-1 تعریف لغوی ارتباط 17
2-2-1-2 تعریف اصطلاحی ارتباط 18
2-2-1-3 اصطلاح وسایل ارتباط جمعی چه امور و پدیدههایی را در بر میگیرد 19
2-2-1-4 ایجاد ارتباط جدید در مرحله صنعتی 19
2-2-1-5 خصلت رسانههای ارتباط جمعی 20
2-2-2 کارکردهای رسانه‌ها 21
2-2-2-1 اجتماعی شدن 21
2-2-2-2 اطلاع رسانی به افکار عمومی 22
2-2-2-3 پرکردن اوقات فراغت افراد 23
2-2-2-4 سایر کارکردهای رسانه 24
2-2-3 تأثیرات رسانه ها 24
2-2-3-1 به لحاظ ابزار انتقال پیام 24
2-2-3-2 به لحاظ حوزه تأثیر جغرافیایی 24
2-2-3-3 به لحاظ تأثیر بر مخاطبین 25
2-2-3-4 به لحاظ نوع مالکیت و نحوه اداره آنها 26
2-2-4 مصادیق رسانه ها 26
2-2-4-1 رسانه های نوشتاری 26
2-2-4-1-1 مطبوعات و مجلات 26
2-2-4-1-2 کتب و مقالات 27

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2-4-2 رسانه های مبتنی بر داده های دیجیتالی 27
2-2-4-3 رسانه های صوتی 27
2-2-4-4 رسانه های دیداری 28
2-2-4-4-1 تلویزیون 28
2-2-4-4-2 سینما 28
2-2-4-4-3 بازیهای رایانهای 29
2-2-4-4-4 ماهواره 29
2-2-5 تاریخچه مسؤلیت کیفری اطفال (بزهکاری اطفال) در ادوار مختلف 30
2-2-5-1 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در ایام باستان 30
2-2-5-2 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مذاهب گوناگون 32
2-2-5-3 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مکتب کلاسیک 33
2-2-5-4 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مکتب نئوکلاسیک 35
2-2-5-5 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار درمکتب تحققی 36
2-2-6 تاریخچه بزهدیدگی به همراه انواع آن 38
2-2-6-1 انواع بزه دیدگان 38
2-2-6-1-1 زنان و دختران بزه دیده 39
2-2-6-1-2 کودکان بزه دیده 39
2-2-6-1-3 ناتوانان بزه دیده 39
2-2-6-1-4 اشخاص حقوقی بزه دیده 40
2-2-6-1-5 بزه دیدگان جرائم رایانهای 40
فصل سوم: رسانه های دیداری و تحریک و تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان
3-1- رسانه های دیداری و تحریک بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان 42
3-1-1 تفسیر لغوی و اصطلاحی تحریک 42
3-1-2 مصادیق تحریکات رسانهای متضمن تحریک بر بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان 44
3-1-2-1 اشاعه الگوهای تبلیغاتی انحراف آمیز 44
3-1-2-1-1 تبلیغات تجاری و تأثیر آن برکودکان 45
3-1-2-1-2 تبلیغات مذهبی و تأثیرآن برکودکان 46
3-1-2-2 عدم امکان تطبیق مضامین رسانهای با وضعیت کودکان 46
3-1-2-2-1 ایجاد ترس و اضطراب و تأثیرآن برکودکان 48
3-1-2-2-2 عارضه بلوغ زودرس درکودکان 49
3-1-2-2-3 اختلالات پنداری 51
3-1-2-2-4 انحراف در فرهنگ پذیری کودکان 53
3-1-2-2-5 ایجاد حس بزرگبینی درکودکان و ملاک ارزیابی آن 55
3-1-2-3 قهرمان طلبی و ایجاد حس شهرت طلبی درکودکان 57
3-1-2-4 ایجاد زمینه خشونت رسانهای و تأثیرآن برکودکان 58
3-2- رسانههای دیداری و تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان 59
3-2-1- عادی نشان دادن بزهکاری و بزهدیدگی کودکان 60
3-2-1-1 نظریه مشارکت هدایت شده و تأثیر آن برکودکان 60
3-2-1-2 همسان سازی انحراف آمیز رسانهای و تأثیر آن برکودکان 60
فصل چهارم: نقش انواع رسانههای دیداری در ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان
4-1- نقش انواع رسانه های دیداری در ایجاد زمینه های بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان 63
4-1-1 رابطه تلویزیون با کودکان 63
4-1-1-1 کارکردهای تلویزیون و تأثیر آن برکودکان 64
4-1-1-1-1 ایدئولوژی حاکم بر تلویزیون و تأثیرآن برکودکان 64
4-1-1-1-2 قابلیتهای تلویزیون برکودکان 64
4-1-1-1-3 آگهیهای تلویزیونی و تأثیرآن برکودکان 65
4-1-1-2 تلویزیون وتأثیرآن برروابط بین کودکان با خانواده و همسالان 66
4-1-1-3 خشونت در تلویزیون و تأثیرآن بر ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان 66
4-1-1-4 راههای مقابله با کارکردهای منفی تلویزیون 69
4-1-2 نقش سینما و تأثیرآن برکودکان 70
4-1-2-1 مقایسه بین سینما و تئاتر 70
4-1-2-2 مقایسه بین سینما و تلویزیون 71
4-1-2-3 تأثیر فیلم سینمایی برکودکان 73
4-1-2-4 نقش سینما و فیلمهای سینمایی بر ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان 74
4-1-3 نقش بازیهای رایانهای برکودکان 76
4-1-3-1 چالش طلبی موجود در بازیهای رایانهای و تأثیرآن برکودکان 76
4-1-3-2 مشکلات اجتماعی عمدهی بازیهای رایانهای برکودکان 78
4-1-3-3 تأثیرات خوب و بد بازیهای رایانهای برکودکان 79
4-1-3-4 نقش بازیهای رایانهای در ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان 80
4-1-4 تأثیر ماهواره بر خانواده وکودکان 82
4-1-4-1 آسیب شناسی استفاده از ماهواره 83
4-1-4-1-1 به عنوان چشم اندازهای شیطانی 83
4-1-4-1-2 بحران گذار در خانواده ایرانی و تأثیرآن برکودکان 84
4-1-4-2 تأثیر ماهواره بر بزهکاری و بزهدیدگی خانواده وکودکان 86
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری 90
5-2- پیشنهادات 93
منابع و مأخذ 95
فهرست منابع فارسی 95
فهرست منابع انگلیسی 99
چکیده انگلیسی 100

چکیده
امروزه رسانههای دیداری به عنوان یکی از ابزارهای اصلی انتقال و گسترش ارزشهای فرهنگی و اجتماعی، در رفتار کودکان و تغییر روابط اجتماعی آنان دارای نقش مهمی هستند. رسانهها به تأسیسات و سیستمهای فنیای اطلاق میشوند که ارسال، نقل و انتقال، ارتباط و دریافت اطلاعات را میسر میسازند و مهمترین ویژگی آنها عظمت نفوذ، گستردگی حوزه ی عمل و ماندگاری طولانی مدت اثرات آنها میباشد. رسانهها می توانند با توجه به کارکردها و اوصاف شایان به ذکر خود در تبیین قانون و مقررات، اجتماعی کردن افراد، اطلاعرسانی به آنها و پرکردن اوقات فراغتشان نقش بسیار مهمی را ایفاء کنند. عصری که در آن قرار داریم، عصر ارتباطات و عصر سلطه پدیده رسانه بر زندگی انسانهاست. بیگمان رسانهها موفق گشتهاند افکار و عقاید انسانهای بیشماری را دستخوش تغییر سازند. تمدن منحط غرب برای ترویج سکولاریسم اقدام به تأسیس هزاران شبکه رادیویی و تلویزیونی کرده است که به صورت شبانه روزی برنامههای گوناگونی را با این هدف پخش میکنند. متأسفانه دستیابی به این شبکهها در کشور ما به سادگی امکانپذیر است؛ زیرا امکان تهیه و دریافت وسایل ماهوارهای با سهولت و قیمت نازل فراهم آمده است. البته باید توجه داشت که وقتی سخن از ماهواره به میان میآید، ابتدا مسائل ضد فرهنگی آن جلب توجه میکند، سپس مسائل سیاسی، علمی و ورزشی ایفای نقش میکنند. در این تحقیق نقش انواع رسانههای دیداری در ایجاد زمینههای بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: رسانه، رسانه دیداری، کودکان، بزهکاری، بزهدیدگی.

فصل اول:
کلیات تأثیررسانههای دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

1-1- مقدمه
بسیاری از دانش پژوهان، متفکران و مصلحان اجتماعی، عصر حاضر را با نامهای متفاوتی چون عصرتکنیک، عصر ارتباطات، دهکده جهانی و رهبری از راه دور نامیدهاند. البته رهبری از راه دور نه تنها در مورد ماهوارهها و فضاپیماها صادق است، بلکه هدایت از مسافت دور به وسیله رسانه های دیداری در مورد انسان نیزصدق میکند. تا قرن بیستم رهبری و ارشاد انسان رویارو و براساس ارتباط بود، درصورتی که در حال حاضر ارتباطات یکطرفه و از راه دور صورت میگیرد به طوری که بین شنونده و گوینده یا بهتر بگوییم بین مؤثر و متأثر به طور نسبی فاصله زیادی وجود دارد. برخی معتقدند رسانههای دیداری دارای چنان قدرتی هستند که می توانند نسلی تازه را در تاریخ بشر به وجود آورند، نسلی که با نسلهای پیشین متفاوت است. تحقیقات انجام شده در شهر تهران حاکی از آن است که بیشتر تماشاگران این رسانهها کودکان زیر 15سال و بعد از آن بانوان خانه دار و سپس جوانان بالای 15 سال هستند. امروزه بررسی اثرات این وسایل از پیچیدهترین مباحث انحرافات اجتماعی است. به همین دلیل جامعه شناسان در صحت نتایج و پژوهشهایی از این قبیل تردید نشان میدهند. البته به خاطر تأثیر انکارناپذیر رسانههای دیداری در آموزش فرهنگسازی، القاء عقیده و غیره در زمینه اثر این وسایل در رفتار انسان تحقیقاتی به عمل آمده است، هر چند تحقیقاتی که بتواند اثرات تلویزیون، سینما، بازیهای رایانهای و ماهواره را در انحراف و بزهکاری و بزهدیدگی کودکان در کشور ثابت کند بسیار اندک است.
کودکان ما امروزه در خانه ای پا به دنیا میگذارند که رسانههای دیداری در آن به طور میانگین هفت تا هشت ساعت در روز روشن است و کودکان دیگر بیش از آنکه از مادربزرگها داستان و از پدربزرگها خاطره بشنوند این رسانهها هستند که داستانهای مربوط به انسانها، زندگی و ارزشهای آن را برای ایشان بیان می‌کنند.
رسانههای دیداری، امروزه به عنوان عمومیترین و پرمخاطبترین رسانه جمعی، سهم عمدهای در آموزش و تأثیرگذاری مستقیم و غیر مستقیم بر فرهنگ و روح و روان جمعی دارند. تأثیر پذیری اکثریت خاموش جامعه از تلویزیون، ماهواره و دیگر رسانههای دیداری بسیاری از اوقات فراغت کشورهای جهان سوم را با بحران فرهنگی روبرو کرده است به طوری که رسانههای دیداری هر روز تسلط بیشتری مییابند و باید نگران آثار مخرب این برنامهها بر کودکان و خانواده‌های خود باشیم. این حق ماست و می‌بایستی عکسالعمل نشان دهیم، اگر چه این رسانهها فی نفسه مطرود نیستند؛ اما برنامه‌های آنها در مجموع زیانبار بودهاند. در غرب به نوعی و در شرق به شکلی دیگر خطر اینگونه برنامههای مخرب و منحط احساس می‌شود.
متأسفانه ما فرزندانمان را با این رسانهها تربیت می‌کنیم، وقتی می‌خواهیم آنان را ساکت کنیم برای آنان تلویزیون روشن میکنیم و یا آنان را به تماشای برنامههایی که خودمان هم نمیدانیم چه هستند دعوت می‌کنیم. خودمان هم عادت کردهایم به آنچه پخش می‌شود فقط خیره شویم و نگاه کنیم. بشر با تولید، نیازمند به شناخت دنیای اطراف خود است و انتقال فرهنگ و روحیه مدنی میتواند به صورتی سالم و سازنده انجام گیرد، اما به نظر می‌رسد رسانههای دیداری یک مانع اصلی بر سر راه رسیدن به دنیای بهتر است. بنابراین ما بایستی از آثار سوء این جعبههای جادویی آگاه شویم و در ارتباط با آنها مسؤلیت خود را بپذیریم.
رسانههای دیداری می‌توانند دارای اثرات کاملاً مخرب باشند یا به صورت ابزار مفیدی در خدمت تعلیم و تربیت در آیند، ولی برای رسیدن به این هدف مفید باید هزینه و نظارت بسیار جدی انجام گیرد. البته ساخت برنامه‌های با ارزش وقت بیشتر و تخصص بالاتری لازم دارد. البته نمیتوان کودکان را برای زمانی که در مقابل این رسانهها صرف میکنند سرزنش

Share