منبع تحقیق با موضوع 
ویژگیهای شخصیت-خرید و دانلود پایان نامه کامل

منبع تحقیق با موضوع ویژگیهای شخصیت-خرید و دانلود پایان نامه کامل

که ارتباط معنی داری بین وابستگی به نیکوتین ومقیاس ویژگیهای شخصیتی برونگرایی وارتباط معنی داربودن بین وابستگی به نیکوتین وهیجان طلبی است نتایج حاصل ازضریب همبستگی پیرسون نشانگر فقدان ارتباط معنی داربین مدت زمان وابستگی به نیکوتین ومقیاس ویژگیهای شخصیتی برونگرایی وهیجان طلبی است بااینحال ضریب همبستگی پیرسون بین ارتباط بین تعداد سیگارهای مصرفی درطی روز توسط افرادسیگاری وویژگیهای شخصیتی برونگرایی ونیزهیجان طلبی معنی داربود.
– درپژوهشی که آقای هاشم زاده ،خانم اورنگی ،آقای بهره داردرسال(1378)باعنوان بررسی میزان استرس شغلی ورابطه آن باسلامت روان درکارکنان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شیرازانجام داده اند.به این نتیجه دست یافته اندکه میزان استرس شغلی باسلامت روان بین کارکنان اداری ودرمانی رابطه دارد(5%p<).همچنین بین گروه پرسنل اداری و درمانی درسلامت روان تفاوت معنی داری مشاهده شد وکادردرمانی ازسلامت روان کمتری برخورداربودند(1%p<)ضمناً نتایج پژوهش نشان دادکه کارکنان مردازسلامت روانی بیشتری نسبت به کارکنان زن بهرمندمی باشند.نتیجه دیگراینکه میزان استرس شغلی درکارکنان قراردادی ازسایر کارکنان که دروضعیت های استخدامی دیگری قرارداشتندبیشتربود.

فصل سوم
روش تحقیق

دراین فصل ازپژوهش به چگونگی اجرای تحقیق می پردازیم وچگونگی مراحل انجام تحقیق راتوضیح می دهیم مواردی مانندجمعیت هدف،روش نمونه برداری وتعدادآنها ،ابزارتحقیق و روش جمع آوری اطلاعات راشرح می دهیم.
روش تحقیق
درپژوهش حاضر روش به کاربرده شده ازنوع همبستگی وعلی مقایسه ای می باشد
1-3- جمعیت هدف
جمعیتی که دراین پژوهش موردبررسی قرارگرفت دانش آموزان دختروپسر مقطع سوم دبیرستان عمیدآبادبود.
2-3- روش نمونه برداری وتعدادآنها
دراین پژوهش روش نمونه برداری به صورت تصادفی بودوافراد موردمطالعه بعدازانتخاب که به صورت تصادفی خوشه ای بودموردآزمایش قرارگرفتند.تعدادانها 80 نفربودندکه 40 نفرآنهاپسرها و40 نفرانها دخترهابودندکه از2 مدرسه جداگانه انتخاب شدند.

3-3 – ابزاراندازه گیری
ابزاراندازه گیری دراین پژوهش شامل : 1- پرسشنامه شخصیتی نئو
2- پرسشنامه سلامت روان
1- پرسشنامه شخصیتی NEO پنج عامل اصلی شخصیت وشش خصوصیت درهرعامل را اندازه می گیردکه درسال 1985 توسط همین مؤلفین یعنی پائول تی.کوستاو و روبرت آر.مک کری تهیه شده است.تست NEO مقیاسهای تجربه شده ای برای اندازه گیری صفات N (نوروتیسم) ،E (برونگرایی)و O (انعطاف پذیری)داشت اما برای دوعامل دیگر یعنیA (دلپذیربودن)وC (باوجدان بودن)مقیاسهای کلی داشت.پرسش نامه شخصیتی NEO مناسب افرادی است که 17 سال یابیشتردارند.دراین تست انتظار براین است که تمام سئوالات پاسخ داده شوداگر دریک پاسخ نامه بیش از41 سئوال بدون پاسخ مشاهده شود ان پاسخنامه اصلاح نمی شود واگر کمتراز41 سئوال بدون پاسخ دریک پاسخنامه دیده شودبه سئوالات مذکور نمره پاسخ«نظری ندارم»داده می شود.
اعتبارپاسخنامه
پاسخنامه های این تست حاوی سه سئوال اضافی است که امکان ساده ای برای کنترل اعتبار پاسخنامه فراهم می سازدوکمک می کندمطمئن شویم که آزموده تست رابه طورکامل ودقیق پاسخ داده است یانه.درسئوال اول پرسیده می شودکه«آیامن سعی کرده ام که تمام سئوالات راصادقانه وبه دقت پاسخ دهم؟»آزمده هایی که جواب نه به این سئوال می دهند،شایدبه این علت است که آنهاازپاسخ به سئوالات امتناع کرده اند بهرجهت علت هرچه باشدپاسخ «مخالفم»یا«کاملاً مخالفم»به این سئوال نتایج پاسخنامه رادراین تست بی اعتبارمی سازد.درمواردبالینی روانشناسی می توانددرباره این پاسخ بررسی هایی انجام دهدوبعداً درمورداعتبار پاسخنامه تصمیم بگیرد.درسئوال B وC پرسیده شده است که آیا آزموده به تمام سئوالات پاسخ داده است وآیا پاسخهای خود رادرجای مناسب علامت زده است یانه.منظوراین است که این امرمهم رابه آزموده یادآوری نمایدواو را راهنمایی کندبه این که سئوالات بدون پاسخ راتکمیل نماید ویک کنترل مجددی ازدرستی جای پاسخها بنماید.اگر آزموده پاسخ «نه »به سئوال Bبدهد،آزمایشگر ممکن است درصدد این امربرآید ودرموردسئوالات بی پاسخ آموزشهایی رابه آزموده بدهدواگرآزموده پاسخ «نه»به سئوال C بدهدنشانه عدم دقت آزموده به سئوالات بوده وبه طورطبیعی نتایج پاسخنامه این تست رابی اعتبارمی سازد.دراین موردنیزبررسی آزمایشگر می تواندمعتبربودن یابی اعتباربودن پاسخنامه رامحقق سازد.
پاسخهای موافق:تمام مقیاسهای این تست به منظور کنترل تاثیرتمایل فردبه موافقت بدقت تنظیم شده اند.این عبارت به این معناست ،آزموده هایی که درپاسخ به سئوالات بیش ازحدموارد«موافقم»و«کاملاً موافقم»را انتخاب نمایند،مایلند که به جای دریافت نمرات زیادگمراه کننده ،نمرات متوسطی دریافت کنند.برای کنترل تمایل فردبه موافقت تعدادپاسخهای «موافقم»و«کاملاًموافقم»فرددرپاسخنامه شمرده می شود.دریک نمونه بزرگ داوطلب(مک کری،کوستاودی،1991) ،99 درصدآزموده هاکمتر از150 سئوال موافق بودندازاین رواگربه 150 سئوال یابیشتر ازآن پاسخ«موافقم»و«کاملاً موافقم»داده باشد ان پاسخنامه بایدبااحتیاط موردارزیابی قرارگیردچون یک تمایل قوی به موافقت ممکن است نتایج پاسخنامه را تحت تاثیرقراردهد.
پاسخهای مخالف:پاسخهای مخالف دراین تست حاکی ازآن است که آزموده به تعدادکمی ازپاسخهای موافقم وکاملاً موافقم داده است .برای مشخص کردن این پاسخنامه ها می توان تعدادپاسخهای موافقم وکاملاًموافقم رادرپاسخنامه ها شمرد.تقریباً 99 درصدیک نمونه بزرگ ازداوطلبی (مک کری وکوستاودی،1991)به بیش از50 موردموافقم وکاملاً موافقم پاسخ داده اند.اگرپاسخنامه حاوی پنجاه موردموافقم وکاملاًموافقم یاکمتر ازآن باشد،پاسخنامه بایدبااحتیاط تفسیرشود.(گروسی،؟)
2-پرسشنامه سلامت عمومی
جهت بررسی سطح سلامت عمومی دانش آموزان ازفرم 28 سئوالی پرسشنامه سلامت عمومی GHQ استفاده شد(پیوست ب)پرسشنامه سلامت عمومی GHQ توسط گلدبرگ(1972)ابداع شده است وهدف ازطراحی آن ،کشف وشناسایی اختلالات روانی درمراکز ومحیطهای مختلف بوده است.سئوالهای پرسشنامه که به بررسی و وضعیت روانی دریک ماهه اخیرمی پردازدشامل نشانه هایی مانندافکار واحساسات نابهنجار وجنبه هایی ازرفتار قابل مشاهده می باشد.به همین جهت سئوالها برموقعیت «اینجاواکنون»تاکید دارد.(گلدبرگ،1972).
درانتخاب سئوالات روی چهارحوزه کارشده است و اولین حوزه افسردگی است،دومین حوزه اضطراب واحساس آشفتگی روانشناختی می باشد.سومین حوزه رفتارقابل مشاهده عینی است که سئوالات مربوط به اختلال درکارکرد اجتماعی راموردسنجش قرارمی دهدوچهارمین حوزه (هیپوکندریها)یاخودبیمارپنداری است که دربرگیرنده طیف وسیعی ازسئوالات به ظاهر عضوی است.درانتخاب سئوالات CHG ازپرسشنامه MMPI مقیاس اضطراب آشکارتایلور وسیاه شخصیتی مادزلی – آیزینگ استفاده شده است.نهایتاً140 سئوال اولیه انتخاب شد(گلدبرگ،1972).
پرسشنامه باسئوالات جسمانی شروع می شودوهرچه که به جلوترمی رویم جنبه های روانپزشکی سئوالات بیشترمی شود.دلیل این کاراین بوده است که وجودچنین سوالهای ابتدای پرسشنامه ممکن است آزمودنیها رابرآشفته کندوبه گونه ای که حاضر به ادامه همکاری نشوند.برای بررسی پرسشنامه گروه 100نفری بهنجار،بیماران خفیف وبیماران شدید(مجموعاً 300نفر)انتخاب وفرم اولیه برروی آنهااجراگردیدوپس ازتجزیه وتحلیل مواد،93 سوال برگزیده شد.درمراحل بعدی تعدادسئوالات پرسشنامه به 60 سئوال کاهش یافت.پرسشنامه عمومی ازجمله شناخته شده ترین ابزارغربال گری است وتاکنون بارهاتوسط روانپزشکان و روانشناسان مورداستفاده قرارگرفته است.این پرسشنامه درحال حاضر به صورت فرمهای 60-30-28-12 سوالی می باشد.
فرم میزان شده یا28 سئوالی دراقدامی به منظور افزایش میزان واریانس ،ساخته شده وبراساس تحلیل عاملی بر روی فرم کامل CHG یعنی نسخه 60 سئوالی تدوین گردیده است.این پرسشنامه چهارمقیاس فرعی نشانه های جسمانی ،اضطراب،اختلال درکارکرداجتماعی،افسردگی رادربرمی گیرد(گلدبرگ وهیلر،1979).
منظورازاعتبار ،درجه ثبات نمره هایی است که بازآزمایی افرادواحدباآزمون واحددرموقعیتهای مختلف یاباآزمایش افرادواحدیاسلسله ماده های همتاویاتحت سایرشرایط متغیربدست می آید(آنستازی،1371).آن نوع ازاعتبارکه بیشترین ارتباط راباروشهای غربالگری داردهمسانی درونی سوالات است که ازطریق ضریب اعتبار آلفای کرنباخ اندازه گیری می شود.
مطالعات مختلف نشان داده است که ضریب اعتباربازآزمایی CHG برابر55% وضریب اعتبارباآزمایی برابرخرده مقیاس های بین 42% تا47% است این درحالی است که ضریب آلفای کرنباخ برابرکل مقیاس برابر88% وبرای خرده آزمون های بین 66%تا85% گزارش شده است.
نتایج حاصل ازاعتباریابی پرسشنامه CHG مشخص کرده است که واض نمرات آزمودنیهای بین 40تا75 میانگین کل نمرات برابر58/56 وانحراف معیارآن برابر29/6 است آلفی کرنباخ محاسبه شده 70% است همچنین ضریب آلفا درصورت حذف هریک ازسولات محاسبه شده است باتوجه به نتایج حاصله مشخص می شودکه درصورت حذف هریک ازسولات آزمون ،اعتبارپرسشنامه تغییرمحسوس نمی کنداین حاکی ازهمسانی درونی سوالات وبالابودن اعتبارپرسشنامه است .مشخصه های آماری (شامل میانگین وانحراف معیار)سوالات پرسشنامه (پیوست ب)آمده است.
روایی واعتبارپرسشنامه
مقصودازروایی آزمون ،پاسخ دادن به این سوال است که آزمون چه چیزی رااندازه گیری می کندوتاچه اندازه ازاین لحاظ کارآیی دارد(آنستازی،1371).دوتاازبهترین شاخص های روایی پرسشنامه های غربالگری،حساسیت و ویژگی آنهاست ویژگی یک آزمون غربالگری عبارت است ازنسبت افرادسالم درست شناسایی شده ویامنفی واقعی که به عنوان درصدغیربیماران بیان می شود.حساسیت آزمون غربالگری عبارت است ازنسبت بیماران درست شناسایی شده یامثبت واقعی که به عنوان درصد بیماری بیان می شود.
تاکنون بیش از70 مطالعه درمورداعتبار CHG درنقاط مختلف دنیاصورت گرفته است که از این تعداد،43 مطالعه اطلاعات مفصلی راجع به روش های نمونه گیری ارائه داده اندکه این موجب می شود بتوان مقایسه های مستقیمی بین آنها انجام داد.ویلیامز،گلدبرگ وماری (1988)این مطالعات رافرا- تحلیل نموده اندومتوسط حساسیت پرسشنامه CHG رابرابر 84% (بین 77%تا89%)ومتوسط ویژگی آن را82% (بین 78% تا85%)گزارش کرده اند(همان ،منبع فوق).
4-3- روش جمع آوری داده ها
داده های این پژوهش ازدانش آموزان دختروپسر مقطع سوم دبیرستان آمده است.چون پژوهش دارای 2 پرسشنامه است ،ابتداپرسشنامه سلامت عمومی دراختیارنمونه ها قرارداده شدوبعدتوضیح درموردنحوه پاسخ دادن به پرسشنامه به هرنمونه یک شماره تحت عنوان شماره آزمودنی اختصاص داده شدتادربالای پرسشنامه خودبنویسد.بعدازپاسخ دادن به پرسشنامه سلامت عمومی،پرسشنامه جمع آوری گردیدوسپس پرسشنامه شخصیتی نئودراختیارنمونه هاقرارداده شد.وازآنهاخواسته شدکه شماره های خودراکه قبلاًبه آنهااختصاص داده شده بودبر روی پرسشنامه بنویسندوپس ازپاسخگویی به پرسشنامه شخصیتی نئو،پرسشنامه هاجمع آوری گردید.وقبل ازاجرای آزمون توضیحاتی به افراددادیم وآنهاراازاهداف کارخودآگاه ساختیم.

فصل چهارم
تجزیه وتحلیل آماری
(جداول)

تجزیه وتحلیل آماری:
دراین فصل ازپژوهش نمره های بدست آمده ازآزمودنی هارادرستون سلامت روان و ویژگیهای شخصیت جایگزین کردیم سپس باکمک فرمول ضریب همبستگی پیرسون میزان همبستگی نمرات راسنجیده ودرنهایت بااستفاده ازفرمولT معناداری ان را موردبررسی قراردادیم.
برای بررسی فرضیه اول،دوم وسوم آزمودنی هارادریک گروه قراردادیم وسپس هرکدام ازویژگیهای شخصیت راباسلامت روان موردبررسی قراردادیم ودرنهایت برای بررسی فرضیه جهارم آزمودنی هارادر2 گروه (دختران وپسران)قراردادیم وباکمک فرمول ضریب همبستگی پیرسون میزان همبستگی نمرات راسنجیده وبااستفاده ازفرمول T معناداری آن راموردبررسی قراردادیم.

– فرمول ضریب همبستگی

– فرمول آماری T جهت آزمون معناداربودن ضریب همبستگی

جدول 1-4 نمرات ویژگیهای شخصیت وسلامت روان دانش آموزان دخترمقطع سوم دبیرستان

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دلپذیربودن
A برونگرایی
E روانژندگرایی
N سلامت روان
CHG دانش آموز
67 63 59 13 1
100 89 93 28 2
88 98 92 21 3
112 89 92 13 4
120 124 87 19 5
124 105 83 22 6
107 84 92 15 7
121 130 82 28 8
96 99 85 17 9
136 128 72 14 10
111 108 110 21 11
112 123 102 18 12
98 71 96 13 13
91 76 93 32 14
118 108 90 15 15
105 89 96 19 16
123 125 111 12 17
97 84 93 20 18
141 117 89 25 19
92 88 104 16 20
73 97 75 18 21
77 69 74 22 22
106 125 98 31 23
89 107 115 36 24

ادامه جدول 4-1
دلپذیربودن
A برونگرایی
E روانژندگراییN
سلامت روان
CHG دانش آموز
107 110 102 12 25
87 91 110 17 26
122 92 88 18 27
93 89 108 21 28
113 104 76 13 29
89 97 116 10 30
83 109 102 5 31
88 91 76 13 32
112 80 91 15 33
95 86 109 21 34
122 124 113 12 35
122 124 85 19 36
127 102 83 22 37
95 98 87 17 38

87 94 115 9 39
123 107 85 23 40
4169=A∑ 3994=E∑ 3725=∑N 735=∑ 40=n

جدول 2-4 محاسبه ضریب همبستگی ازراه اعدادخام(دختران)
A2
دلپذیربودن E2
برونگرایی N2
روان نژندی (GHQ)2

سلامت روان A
دلپذیربودن
Y3 E
برونگرایی
Y2 N
روان نژندی
Y1 GHQ
سلامت روان
x n
4489 3969 3481 169 67 63 59 13 1
10000 7921 8649 784 100 89 93 28 2
7744 9604 8464 441 88 98 92 21 3
12544 7921 8464 169 112 89 92 13 4
14400 15376 7569 361 120 124 87 19 5
11376 11025 6889 484 124 105 83 22 6
11449 7056 8464 225 107 84 92 15 7
14641 16900 6724 784 121 130 82 28 8
9216 9801 7225 289 96 99 85 17 9
18496 16384 5184 196 136 128 72 14 10
12321 11664 12100 441 111 108 110 21 11
12544 15129 10404 324 112 123 102 18 12
9604 5041 9216 169 98 71 96 13 13
8281 5776 8649 1024 91 76 93 32 14
13924 11664 8100 225 118 108 90 15 15
11025 7921 9216 361 105 89 96 19 16
15129 15625 12321 144 123 125 111 12 17
9409 7056 8649 400 97 84 93 20 18
19881 13689 7921 625 141 117 89 25 19
8464 7744 10816 256 92 88 104 16 20
5329 9409 5625 324 73 97 75 18 21
5929 4761 5476 484 77 69 74 22 22
11236 15625 9604 961 106 125 98 31 23
7921 11449 13225 1296 89 107 115 36 24
11449 12100 10404 144 107 110 102 12 25

ادامه جدول 2-4
A2
دلپذیربودن E2
برونگرایی N2
روان نژندی (GHQ)2
سلامت روان A
دلپذیربودن E
برونگرایی N
روان نژندی GHQ
سلامتروان n
7569 8281 12100 289 87 91 110 17 26
14884 8462 7744 324 122 92 88 18 27
8649 7921 11664 441 93 89 108 21 28
12769 10816 5776 169 113 104 76 13 29
10000 9409 13455 100 89 97 116 10 30
6889 11881 10404 25 83 109 102 5 31
7744 8281 5776 169 88 91 76 13 32
12544 8281 6400 225 112 80 91 15 33
9025 7396 11881 441 95 86 109 21 34
14884 11376 12769 144 122 124 113 12 35
14884 11376 7225 361 122 124 85 19 36
16129 10404 6889 484 127 102 83 22 37
9025 9604 7569 289 95 98 87 17 38
7569 8836 13225 81 87 94 115 9 39
15129 11449 7225 529 123 107 85 23 40
444494=∑A2 404383=E2∑ 354822=N2∑ 15124=2X∑ 4169=A∑ 3994=E∑ 3725=N∑ 735=∑x 40=∑n

محاسبه ضریب همبستگی پیرسون نمره های سلامت روان وویژگیهای شخصیتی دانش آموزان دخترمقطع سوم دبیرستان(جدول3-4)
Xy3 Xy2 Xy1 n
871 819 767 1
2800 2492 2604 2
1848 2058 1932 3
1456 1157 1196 4
2280 2356 1653 5
2728 2310 1826 6
1605 1260 1380 7
3388 3640 2296 8
1632 1683 1445 9
1904 1792 1008 10
2331 2268 2310 11
2016 2214 1836 12
1274 923 1248 13
2912 2432 2976 14
1770 1620 1350 15
1995 1691 1824 16
1476 1500 1332 17
1940 1680 1780 18
3525 2925 2225 19
1472 1408 1664 20
1314 1746 1350 21
1694 1518 1628

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *