رابطه بین یادگیری سازمانی و جو سازمانی با توانمند سازی کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی تهران- قسمت …

 

۲-۳-۳٫ ضرورت توانمندسازی
توانمندی یک حرکت دائمی است و اهمیت آن همواره روبه افزایش است توانمندسازی اساس توسعه در کسب و کار امروز است و با تغییرات اجتماعی، دستاوردهای فناورانه و تقاضاهای محیط رقابتی در حال پیشرفت همگام است (اسمیت، ۲۰۰۰، ص۱۶ ) محرکهای محیطی متعددی وجود دارد که سازمان ها را به توانمندسازی کارکنانشان ترغیب نموده اند در این میان، مهمترین آنها عبارتند از :

۱- اثرات فن آوری بر محیطهای کاری، رشد سریع فناوری، تمامی جوانب سازمانها را به نوعی تحت تاثیر قرار داده است. تغییرات سریع فناوری، باعث تغییر ماهیت کارها شده و رایانه ها، رباط ها ودستگاه های کاملا خودکار جایگزین مشاغل روتین شده اند. این ابزار تغییرات شدیدی در نوع مهارتهای مورد نیاز افراد و سازمان ها ایجاد کرده اند. بدیهی است برای رویارویی با چنین چالشی کارکنان باید توانمند شوند یعنی در تمامی جهات رشد کنند.
۲ – افزایش انتظارات مشتریان. امروزه، مشتریان به کمک اینترنت قادرند وسایل مورد نیاز خود را به طور مستقیم و در بهترین قیمت رقابتی خریداری کنند. افزایش انتظارات مشتریان باعث افزایش انتظارات سازمانها از کارکنانشان شده است. تحت این شرایط، نه تنها سلسله مراتب دستوری – کنترلی مناسب نخواهد بود.
بلکه بر عکس، کارکنان باید بیاموزند ابتکار عمل داشته باشند، خلاق باشند، در درون تیم های خودگردانی که برای انجام وظایف سنتی مدیران ( از قبیل بودجه بندی، پاداش، کنترل کیفیت، استخدام و…) توانمند شده اند به خوبی ایفای نقش کرده و مسولیت بیشتری برای اقداماتشان می پذیرند.
۳- ضرورت انعطاف پذیری سازمانها، در شکل سنتی، سازمانها دارای ساختار سلسله مراتبی و قدرت متمرکز در راس هرم، تغییرات عمده ای در حال رخ دادن است. به اعتقاد بسیاری از مدیران عالی، در محیطی که شدت رقابت جهانی و فن آوریهای نوین از ویژگی های آن به شمار می رود دست برداشتن از کنترل متمرکز باعث افزایش انعطاف پذیری سازمانها خواهد شد در این میان، توانمندسازی کارکنان، فلسفه عدم تمرکز است (نوروزی، ۱۳۸۴، ص ۴۴). به طور کلی، دلایل توانمندسازی کارکنان به دو دسته تقسیم می شود(رفیق و احمد[۱۵۸] ۱۹۹۸،ص ۹۷).
۱ – عواملی که باعث افزایش انگیزه و بهبود بهره وری کارکنان می گردد.
Efficiency بهره وری
۲ -عواملی که موجبات بهبود کیفیت خدمات به مشتریان را فراهم می سازند .
در نتیجه توانمندسازی، نوع نگرش و نحوه رفتار کارکنان تغییر می یابد. تغییر در نگرش کارکنان منجر به افزایش رضایت شغلی، کاهش استرس و تقلیل ابهام می گردد. تحقیقات نشان داده است که قدرت تصمیم گیری، استقلال در کار و آزادی تصمیم گیری با افزایش رضایت شغلی و کاهش استرس ارتباط دارد.
Job Satisfaction - رضایت شغلی
۲-۳-۴٫ فرهنگ توانمندسازی
فرهنگ عنصری پیچیده است و به سادگی قابل بیان نیست. عده ای فرهنگ سازمانی را اساس شکل گیری سازمان می دانند. سازمانهایی موفق به اجرای برنامه های توانمندسازی می شوندکه دارای اصول ارزشی تعریف شده باشند مدیرانی که از ارتباط میان توانمندسازی با فرهنگ سازمانی آگاهی دارند قادرند کارکنان خود را تشویق به توانمندسازی کنند. شما وقتی گروه کاری موفقی دارید که محیطی فراهم سازید تا کارکنان بتوانند بابه کارگیری استعدادها، دانش، مهارت و تجربه هایشان برای تحقق اهداف گام بردارند. به این فرایند فرهنگ توانمندسازی می گویند (آقایار، ۱۳۸۲، ص۳۱). توانمندسازی یک حرکت فرهنگی است که آغاز آن با نگرش و بینش مدیران عالی سازمان صورت می گیرد که فرهنگ سازی در سازمان را به عهده می دارند. همچنین وجود شرایط و اقدامات زیر در توانمندسازی موثر است:
مهارت و شایستگی کارکنان
تشکیل تیم ها در سازمان به ویژه تیم های خودگردان
درگیر کردن کارکنان در کار
تعهد کامل مدیران و کارکنان
کاهش سطوح مدیریت و حذف مشاغلی که ارزش افزوده ندارند
ارتباط با زیر دستان
مدیریت ارزیابی عملکرد
طراحی ساختار سازمان( بابایی، عراقی، یقین لو، ۱۳۸۱، ص ۹۰).
اسپریتزر[۱۵۹]( ۱۹۹۶ ) با توجه به نتایج تحقیقات، کارکنان توانمندشده در خصوص نقش های درون سازمانی ابهامات کمتری نشان می دهند در این نوع سازمانها حیطه کنترل رهبران توسعه یافته و استقلال کارکنان افزایش می یابد کارکنان توانمندشده اطلاعات و منابع را به سهولت در دسترس یکدیگر قرار می دهند و فرهنگ سازمانی مشارکتی می شود.
کوسل[۱۶۰](۱۹۹۹) مدیریت با توانمندسازی از اقدامات مدیریت سنتی فاصله گرفته و به فرهنگ سازمانی و شیوه های مدیریت با اقدامات تواناسازی گرایش می یابد. به وسیله توانمندسازی کارکنان خود را با انگیزه یافته و اعتمادشان به دانش و تخصص ها افزایش می یابد و با به کارگیری انعطاف، پدیده ها را کنترل می کنند و در راستای اهداف سازمان، کارهای متناسب و معنادار انجام می دهند. مدیریت باید توسعه و فرهنگ مشارکتی، ایجاد ساختار متکی برانعطاف و استقلال و پرهیز از مجازات در موقعیت پذیرش ریسک را مدنظر داشته باشد. در مفهوم سازمانی و مدیریتی به منظور توسعه موفقیت آمیز، نگرش توانمندسازی به شکل مرحله ای باید قسمتی از فرهنگ سازمان محسوب شود ( رسولی، ۱۳۸۵، ص ۶۵
جدول ۲-۶٫ مقایسه فرهنگ سنتی با فرهنگ توانمندسازی

</tr
>

فرهنگ سلسله مراتبی فرهنگ توانمندسازی
برنامه ریزی ژرف بینی