سبز اندیشان امروز

دانلود پایان نامه درباره گروه کنترل، انحراف معیار، عصاره هیدروالکلی، سطح معنی داری

آمینوترانسفراز ((AST و آلکالن فسفاتاز(ALP) در گروه کنترل، گروه دریافت کننده استامینوفن با دوز (mg/kg 700) ، گروه دریافت کننده استامینوفن+آرتیشو(mg/kg 600) و گروه دریافت کننده استامینوفن +آرتیشو (mg/kg800) و گروه دریافت کننده استامینوفن +آرتیشو(mg/kg 1000) و گروه دریافت کننده عصاره ی گیاه آرتیشو (mg/kg1000) به همراه محاسبات آماری به صورت جدول و نمودار مورد بررسی قرار گرفته است.

3-1- مقایسه نتایج مربوط به میانگین غلظت آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) در
گروه های مورد بررسی
ابتدا با استفاده از آزمون پارامتری ANOVA و تست تعقیبی توکی میانگین غلظت آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز را در گروه کنترل (con) و استامینوفن(Ace) با گروه های استامینوفن+آرتیشو mg/kg 600 (600Ace+Ar )، استامینوفن+آرتیشو mg/kg800 (Ace+Ar 800)، استامینوفن +آرتیشو mg/kg 1000 (Ace+ Ar1000) و گروه دریافت کننده عصاره هیدروالکلی آرتیشو با دوز mg/kg1000 (Ar 1000) مقایسه می کنیم. با توجه به اینکه سطح معنی داری P- value از 05/0 کمتر می باشد، بنابراین اختلاف معنی داری بین میانگین غلظت آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز در گروه های فوق وجود دارد.
جدول 3-1 مقایسه میانگین غلظت آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز (ALT)
Sig(2-tailed)
میانگین± انحراف معیار
N
گروه ALT

001/0≤
94/1±5/59
8
کنترل(con)
001/0≤

03 /38±5/647
8
استامینوفن (ace)
001/0≤
937/0
82/27±37/683
8
استامینوفن+آرتیشو600 (Ace+Ar600)
با توجه به جدول فوق افزایش معنی داری در میانگین غلظت آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز (ALT)در گروه های دریافت کننده استامینوفن و استامینوفن+آرتیشو mg/kg 600 در سطح (001/0P≤) نسبت به گروه کنترل وجود دارد.

نمودار 3-1- نتایج مربوط به میانگین غلظت آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز (ALT)

داده ها به صورت S.E±Mean نشان داده شده است. در نمودار فوق افزایش معنی داری در میانگین غلظت آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز (ALT)در گروه های دریافت کننده استامینوفن و استامینوفن+ آرتیشو mg/kg 600 در سطح (001/0P≤) نسبت به گروه کنترل وجود دارد اما تفاوت معنی داری بین گروه های دریافت کننده استامینوفن و استامینوفن+ آرتیشو mg/kg 600 در سطح (05/0P≤) وجود ندارد به طوری که علامت * نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح (001/0P≤) نسبت به گروه کنترل می باشد.
جدول 3-2 مقایسه میانگین غلظت آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز (ALT)
Sig(2-tailed)
میانگین± انحراف معیار
N
گروه ALT

001/0≤
94/1±5/59
8
کنترل(con)
001/0≤

03 /38±5/647
8
استامینوفن (ace)
001/0≤
001/0≤
55/32±12/365
8
استامینوفن+آرتیشو800 (Ace+Ar800)
با توجه به جدول فوق افزایش معنی داری در میانگین غلظت آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز (ALT)در گروه دریافت کننده استامینوفن و استامینوفن+آرتیشو mg/kg800 در سطح (001/0P≤) نسبت به گروه کنترل وجود دارد. از طرفی کاهش معنی داری در گروه دریافت کننده استامینوفن+آرتیشو mg/kg 800 نسبت به گروه استامینوفن وجود دارد.

نمودار 3-2- نتایج مربوط به میانگین غلظت آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز (ALT)

داده ها به صورت S.E±Mean نشان داده شده است. در نمودار فوق افزایش معنی داری در میانگین غلظت آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز (ALT)در گروه های دریافت کننده استامینوفن و استامینوفن+ آرتیشو mg/kg 800 در سطح (001/0P≤) نسبت به گروه کنترل وجود دارد همچنین کاهش معنی داری بین میانگین غلظت آنزیم ALT در گروه دریافت کننده استامینوفن+ آرتیشو mg/kg 800 در سطح (001/0P≤) نسبت به گروه دریافت کننده استامینوفن وجود دارد به طوری که علامت * نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح (001/0P≤) نسبت به گروه کنترل و علامت # نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح (001/0P≤) نسبت به گروه استامینوفن می باشد.

جدول 3-3 مقایسه میانگین غلظت آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز (ALT)
Sig(2-tailed)
میانگین± انحراف معیار
N
گروه ALT

001/0≤
94/1±5/59
8
کنترل (con)
001/0≤

03 /38±5/647
8
استامینوفن (ace)
061/0
001/0≤
56/34±75/171
8
استامینوفن+آرتیشو1000 (Ace+Ar1000)
000/1
001/0≤
5/3±62/57
8
آرتیشو1000 (Ar1000)

با توجه به جدول فوق افزایش معنی داری در میانگین غلظت آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز (ALT)در گروه دریافت کننده استامینوفن در سطح (001/0P≤) نسبت به گروه کنترل وجود دارد. از طرفی کاهش معنی داری در گروه دریافت کننده استامینوفن+آرتیشو mg/kg 1000نسبت به گروه استامینوفن وجود دارد به طوری که میزان غلظت آنزیم ALT به گروه کنترل نزدیک شده است و با آن تفاوت معنی داری ندارد. همچنین تفاوت معنی داری بین گروه دریافت کننده عصاره گیاه آرتیشو و گروه کنترل وجود ندارد اما نسبت به گروه استامینوفن دارای تفاوت معنی دار می باشد.

نمودار 3-3- نتایج مربوط به میانگین غلظت آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز (ALT)

داده ها به صورت S.E±Mean نشان داده شده است. در نمودار فوق افزایش معنی داری در میانگین غلظت آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز (ALT)در گروه دریافت کننده استامینوفن در سطح (001/0P≤) نسبت به گروه کنترل وجود دارد همچنین کاهش معنی داری بین میانگین غلظت آنزیم ALT در گروه دریافت کننده استامینوفن+ آرتیشو mg/kg 1000 در سطح (001/0P≤) نسبت به گروه دریافت کننده استامینوفن وجود دارد. میزان آنزیم ALT در گروه دریافت کننده عصاره گیاه آرتیشوتفاوت معنی داری با گروه کنترل ندارد اما نسبت به گروه استامینوفن تفاوت معنی داری در سطح(001/0P≤) دارد. به طوری که علامت * نشان د
هنده تفاوت معنی دار در سطح (001/0P≤) نسبت به گروه کنترل و علامت # نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح (001/0P≤) نسبت به گروه استامینوفن می باشد.

جدول 3-4 مقایسه میانگین غلظت آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز (ALT)
Sig(2-tailed)
میانگین± انحراف معیار
N
گروه ALT
001/0≤
94/1±5/59
8
کنترل(con)

03 /38±5/647
8
استامینوفن (ace)
937/0
82/27±37/683
8
استامینوفن+آرتیشو600 (Ace+Ar 600)
001/0≤
55/32±12/365
8
استامینوفن+آرتیشو800 (Ace+Ar 800)
001/0≤
56/34±75/171
8
استامینوفن+آرتیشو1000 (Ace+Ar 1000)

با توجه به جدول فوق افزایش معنی داری در میانگین غلظت آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز (ALT)در گروه دریافت کننده استامینوفن در سطح (001/0P≤) نسبت به گروه کنترل وجود دارد. از طرفی کاهش معنی داری در گروه های دریافت کننده استامینوفن+آرتیشو mg/kg ،800،600و1000نسبت به گروه استامینوفن وجود دارد.

نمودار 3-4- نتایج مربوط به میانگین غلظت آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز (ALT)

داده ها به صورت S.E±Mean نشان داده شده است. در نمودار فوق افزایش معنی داری در میانگین غلظت آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز (ALT)در گروه های دریافت کننده استامینوفن و استامینوفن+ آرتیشو mg/kg 800 و600 در سطح (001/0P≤) نسبت به گروه کنترل وجود دارد همچنین کاهش معنی داری بین میانگین غلظت آنزیم ALT در گروه دریافت کننده استامینوفن+ آرتیشو mg/kg 800و1000 در سطح (001/0P≤) نسبت به گروه دریافت کننده استامینوفن وجود دارد به طوری که علامت * نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح (001/0P≤) نسبت به گروه کنترل و علامت # نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح (001/0P≤) نسبت به گروه استامینوفن می باشد.

3-2- مقایسه نتایج مربوط به میانگین غلظت آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) در گروه‌های مورد بررسی
ابتدا با استفاده از آزمون پارامتری ANOVA و تست تعقیبی توکی میانگین غلظت آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز را در گروه کنترل (con) و استامینوفن(Ace) با گروه های استامینوفن+آرتیشو mg/kg 600 (600Ace+Ar )، استامینوفن+آرتیشو mg/kg800 (Ace+Ar 800)، استامینوفن +آرتیشو mg/kg 1000 (Ace+ Ar1000) و گروه دریافت کننده عصاره هیدروالکلی آرتیشو با دوز mg/kg1000 (Ar 1000) مقایسه می کنیم. با توجه به اینکه سطح معنی داری P- value از 05/0 کمتر می باشد، بنابراین اختلاف معنی داری بین میانگین غلظت آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز در گروه های فوق وجود دارد.
جدول 3-5 مقایسه میانگین غلظت آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST)
Sig(2-tailed)
میانگین± انحراف معیار
N
گروه AST

001/0≤
96/12±87/220
8
کنترل(con)
001/0≤

8 /46±3/748
8
استامینوفن (ace)
001/0≤
977/0
83/28±87/715
8
استامینوفن+آرتیشو600 (Ace+Ar600)

با توجه به جدول فوق افزایش معنی داری در میانگین غلظت آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST)در گروه های دریافت کننده استامینوفن و استامینوفن+آرتیشو mg/kg 600 در سطح (001/0P≤) نسبت به گروه کنترل وجود دارد.

نمودار 3-5- نتایج مربوط به میانگین غلظت آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST)

داده ها به صورت S.E±Mean نشان داده شده است. در نمودار فوق افزایش معنی داری در میانگین غلظت آنزیم آسپارت آمینو ترانسفراز (AST)در گروه های دریافت کننده استامینوفن و استامینوفن+ آرتیشو mg/kg 600 در سطح (001/0P≤) نسبت به گروه کنترل وجود دارد اما تفاوت معنی داری بین گروه های دریافت کننده استامینوفن و استامینوفن+ آرتیشو mg/kg 600 در سطح (05/0P≤) وجود ندارد به طوری که علامت * نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح (001/0P≤) نسبت به گروه کنترل می باشد.

جدول 3-6 مقایسه میانگین غلظت آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST)
Sig(2-tailed)
میانگین± انحراف معیار
N
گروه AST

001/0≤
96/12±87/220
8
کنترل(con)
001/0≤

8 /46±3/748
8
استامینوفن (ace)
027/0≤
001/0≤
24/43±25/364
8
استامینوفن+آرتیشو800 (Ace+Ar800)

با توجه به جدول فوق افزایش معنی داری در میانگین غلظت آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST)در گروه دریافت کننده استامینوفن و استامینوفن+آرتیشو mg/kg800 در سطح (001/0P≤) و (027/0P≤) نسبت به گروه کنترل وجود دارد. از طرفی کاهش معنی داری در گروه دریافت کننده استامینوفن+آرتیشو mg/kg 800 نسبت به گروه استامینوفن در سطح (001/0P≤) وجود دارد.

نمودار 3-6- نتایج مربوط به میانگین غلظت آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST)

داده ها به صورت S.E±Mean نشان داده شده است. در نمودار فوق افزایش معنی داری در میانگین غلظت آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST)در گروه های دریافت کننده استامینوفن و استامینوفن+ آرتیشو mg/kg 800 در سطح (001/0P≤) و (027/0P≤)نسبت به گروه کنترل وجود دارد همچنین کاهش معنی داری بین میانگین غلظت آنزیم AST در گروه دریافت کننده استامینوفن+ آرتیشو mg/kg 800 در سطح (001/0P≤) نسبت به گروه دریافت کننده استامینوفن وجود دارد به طوری که علامت * نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح (001/0P≤) نسبت به گروه کنترل و علامت # نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح (001/0P≤) نسبت به گروه استامینوفن می باشد.

جدول 3-7 مقایسه میانگین غلظت آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST)
Sig(2-tailed)
میانگین± انحراف معیار
N
گروه AST

001/0≤
96/12±87/220
8
کنترل(con)
001/0≤

8 /46±3/748
8
استامینوفن (ace)
916/0
001/0≤
52/26±12/265
8
استامینوفن+آرتیشو1000 (Ace+Ar1000)
000/1
001/0≤
2/1
1±25/215
8
آرتیشو1000 (Ar1000)

با توجه به جدول فوق افزایش معنی داری در میانگین غلظت آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST)در گروه دریافت کننده استامینوفن در سطح (001/0P≤) نسبت به گروه کنترل وجود دارد. از طرفی کاهش معنی داری در گروه دریافت کننده استامینوفن+آرتیشو mg/kg 1000نسبت به گروه استامینوفن وجود دارد به طوری که میزان غلظت آنزیم AST به گروه کنترل نزدیک شده است و با آن تفاوت معنی داری ندارد. همچنین تفاوت معنی داری بین گروه دریافت کننده عصاره گیاه آرتیشو و گروه کنترل وجود ندارد اما نسبت به گروه استامینوفن دارای تفاوت معنی دار می باشد.

نمودار 3-7- نتایج مربوط به میانگین غلظت آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST)

داده ها به صورت S.E±Mean نشان داده شده است. در نمودار فوق افزایش معنی داری در میانگین غلظت آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST)در گروه دریافت کننده استامینوفن در سطح (001/0P≤) نسبت به گروه کنترل وجود دارد همچنین کاهش معنی داری بین میانگین غلظت آنزیم AST در گروه دریافت کننده استامینوفن+ آرتیشو mg/kg 1000 در سطح (001/0P≤) نسبت به گروه دریافت کننده استامینوفن وجود دارد. میزان آنزیم AST در گروه دریافت کننده عصاره گیاه آرتیشوتفاوت معنی داری با گروه کنترل ندارد اما نسبت به گروه استامینوفن تفاوت معنی داری در سطح(001/0P≤) دارد. به طوری که علامت * نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح (001/0P≤) نسبت به گروه کنترل و علامت # نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح (001/0P≤) نسبت به گروه استامینوفن می باشد.

جدول 3-8 مقایسه میانگین غلظت آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST)
Sig(2-tailed)
میانگین± انحراف معیار
N
گروه AST

001/0≤
96/12±87/220
8
کنترل(con)
001/0≤

8 /46±3/748
8
استامینوفن (ace)
001/0≤
977/0
83/28±87/715
8
استامینوفن+آرتیشو600 (Ace+Ar 600)
027/0≤
001/0≤
24/43±25/364
8
استامینوفن+آرتیشو800 (Ace+Ar 800)
916/0
001/0≤
52/26±12/265
8
استامینوفن+آرتیشو1000 (Ace+Ar 1000)

با توجه به جدول فوق افزایش معنی داری در میانگین غلظت آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST)در گروه دریافت کننده استامینوفن در سطح (001/0P≤) نسبت به گروه کنترل وجود دارد. از طرفی کاهش معنی داری در گروه های دریافت کننده استامینوفن+آرتیشو mg/kg ،800،600و1000نسبت به گروه استامینوفن وجود دارد.

نمودار 3-8- نتایج مربوط به میانگین غلظت آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST)

داده ها به صورت S.E±Mean نشان داده شده است. در نمودار فوق افزایش معنی داری در میانگین غلظت آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST)در گروه های دریافت کننده استامینوفن و استامینوفن+ آرتیشو mg/kg 800 و600 نسبت به گروه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *