تحقیق – بررسی رابطه بین جو سازمانی و بهره وری منابع انسانی در شرکت ملی گاز کاشان- …

جو سازمانی از عملیات روزمره سازمانی که برای خود سازمان و اعضای آن مهم است به دست میآید.
جو سازمانی بر رفتار و نگرش اعضاء تأثیر میگذارد (دشمنزیادی، ۱۳۷۴).
۲-۲- عوامل موثر بر جو سازمانی
ساختار، فناوری، محیط خارجی، خط مشی‌ها، سازمان‌دهی کارها، ارتباطات بین اشخاص، بعد اجتماعی سازمان و اقدامات مدیریتی بر جو سازمان تأثیر مهمی دارند (عسکریان، ۱۳۸۳، ۶۲-۶۳).
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ساختار سازمان
از جمله عوامل ساختاری موثر بر جو، اندازه های سازمان است در سازمانهای وسیع، بین مدیریت مرکز و واحدهای تابعه، انزوای غیر قابل‌ انکار وجود دارد لذا با ایجاد مکانیسمهایی شبکه های ارتباطی را بهتر تعبیه میکند.
سازمان ‌دهی کار
در سازمانهای کوچک‌تر، محیط بازتر و پر اعتمادتر است و جو دوستانهتری وجود دارد و استفاده بهتراز زمان ایجاب میکند که زمان کاری در سازمان از طریق برنامهریزیهای ساعتی، روزانه و هفتگی، کنترل شود. این عمل در کارمند، احساس انجام اموری را که باید در زمان های خود انجام دهد، به وجودمیآورد.

ارتباطات
از طریق ارتباط، بعضی از کارکنان نسبت به محیط کار، نگرشی مثبت پیدا میکنند. میتوان مقوله های ارتباطی بین کارکنان را که در مطلوب ساختن جو سازمانی موثر است، به قرار ذیل است :
برانگیختن احساسات کارکنان دارای مسایل شخصی
جلب‌کننده همکاران یک واحد نسبت به یکدیگر
ایجاد روحیه کمک و احترام نسبت به یکدیگر
بعد اجتماعی :
کیفیت جو سازمانی با عواملی مختلفی چون ثبت وقایع زندگی نیروی انسانی، سالروز ازدواج، تولد ومرگ عزیزان، بزرگ داشت چنین روزهایی از طرف همکاران سازمانی موجب بالا رفتن کیفیت کاری در سازمان میگردد(عسکریان، ۱۳۸۳، ۶۲-۶۳).
فناوری :
طبق مطالعات برنزو است اکر (۱۹۶۱) تکنولوژی های متنوع موجب ارتباطات بازتر، اعتماد، خلاقیت و پذیرش مسئولیت فردی در انجام کار میشوند.
محیط خارجی:
تحولات محیطی میتواند بر جو سازمان موثر باشد، برای مثال در شرایط سخت اقتصادی سازمان‌ها ممکن است مجبور شوند عدهای از کارکنان خود را بر کنار کنند و این احتمالاً موجب میشود آنها احساس کنند جو تهدیدآمیز و غیرحمایتی است.
عکس مرتبط با اقتصاد
خط مشی‌ها و اقدامات مدیریت :
که تأثیر آن بر جو مورد تأیید است، برای مثال معلوم شده که ارائه بازخورد استقلال فردی و هویت بخشی به شغل موجب احساس مسئولیت اعضاء در دستیابی به اهداف گروهی و سازمانی میشود که این موجب ایجاد جو موفقیت آمیز میشود (شیروی، ۱۳۸۰).
ساختارسازمان
سازمان‌دهی کار
ارتباطات
بعد اجتماعی
تکنولوژی
محیط خارجی
خط مشیها و اقدامات مدیریت
ویژگیهای کارکنان
نیازها و اهداف
تواناییها
وضوح نقش
و غیره ….
نتایج فردی
عملکرد
رضایت
مشارکت
وغیره ….
جوسازمانی
موفقیت گرایی
توجه به کارکنان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *