اندازه گیری

اندازه گیری

انتخاب مقادیر نیروی اعمال شده…………………………………………………………………………………………………..75
نحوه اندازه گیری نیروی اعمال بر ساچمه ها……………………………………………………………………………………..75
3.6 طراحی آزمایشات…………………………………………………………………………………………………………………………….76
فهرست مراجع………………………………………………………………………………………………………………………………………..79
فهرست اشکال:
شکل (1-3) : جهت نیروی وارده بر جسم غیر مغناطیسی ……………………………………………………………………………..18
شکل (2-3) : شماتیک روش MFP ……………………………………………………………………………………………………………19
شکل(3-3) شماتیکی از منطقه تماس در CMP …………………………………………………………………………………………..29
شکل(1-4): الف)درپوش محفظه، ب)محفظه………………………………………………………………………………………………..37
شکل(2-4): اسپیندل…………………………………………………………………………………………………………………………………38
شکل(3-4): دیواره……………………………………………………………………………………………………………………………………..39
شکل(4-4): صفحه معلق اکریلیکی………………………………………………………………………………………………………………40
شکل(5-4): نوار لاستیکی…………………………………………………………………………………………………………………………..41
شکل(6-4): مدل مونتاژ شده تجهیزات مکانیکی…………………………………………………………………………………………….42
شکل(7-4): میدان ناشی از عبور جریان از سیم حلقوی…………………………………………………………………………………..45
شکل(8-4): اندازه ابعادی سیم پیچ و هسته ………………………………………………………………………………………………….52
شکل(9-4): طرح کلی آهن ربای الکتریکی همراه با کنترلر……………………………………………………………………………..53
شکل(10-4): نحوه پراکندگی خطوط میدان در اطراف سیم پیچ …………………………………………………………………………….54
شکل(1-5): آهن ربای الکتریکی همراه با ورودی جریان………………………………………………………………………………….56
شکل(2-5): آهن ربای الکتریکی………………………………………………………………………………………………………………….57
شکل(3-5): واحد کنترلر آهن ربای الکتریکی………………………………………………………………………………………………..57
شکل(4-5): مجموعه تجهیزات الکتریکی………………………………………………………………………………………………………58
شکل(5-5): ساچمه های سرامیکی Si3N4 …………………………………………………………………………………………………………………..59
فهرست جداول و نمودارها:

Share