پایان نامه رشته روانشناسی درباره : 
متغیر جمعیت شناختی

پایان نامه رشته روانشناسی درباره : متغیر جمعیت شناختی

سوالی از پرسشنامه ضرورت نداشت. ضریب پایایی نیز از 69/0 تا 86/0 بوده است . از دو پرسشنامه نگرانی انتخاب شغل و درماندگی انتخاب شغل برای بررسی روایی همزمان استفاده شد ضریب روایی همزمان با هر دو مقیاس معنادار در سطح 01/0 می باشد. ، همچنین در این تحقیق پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که در جدول (3-7) نتایج آن آورده شده است.

جدول(10-3) نتایج آلفای کرونباخ مراحل و نمره کل پرسشنامه دغدغه های شغلی
تعداد سوال آلفای کرونباخ
کشف 15 795/0
ایجاد 15 76/0
بقا 15 76/0
قطع همکاری 15 764/0
نمره کل 60 749/0

3-4-2 پرسشنامه ویژگی‌های دموگرافیک
پرسشنامه ویژگیهای دموگرافیک شامل جنس، سن، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل، میزان درآمد، وضعیت استخدام، سابقه کار، محل کار (بخش) و شیفت کاری می‌باشد.

3-5 روش تجزیه و تحلیل آماری

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

داده های جمع آوری شده با آمار توصیفی و آمار استنباطی توسط آزمون آماری t گروه های مستقل با حجم نابرابر ، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی شفه تحلیل شدند.

فصل چهارم

یافته های پژوهش

4-1 مقدمه
در این فصل به بررسی نتایج تحقیق خواهیم پرداخت. ابتدا به بررسی توصیفی نتایج خواهیم پرداخت و در ادامه هرکدام از فرضیه ها را مورد آزمون قرار می‌دهیم.
4-2 بررسی یافته های توصیفی
ابتدا به بررسی میانگین و انحراف استاندارد نمرات مرحله های اصلی و نمره کل افراد بر حسب متغیرهای مربوطه می‌پردازیم. شرح تقسیم بندی متغیرهای جمعیت شناختی در این تحقیق در جدول (4-1) آمده است.
جدول (4-1) گروه بندی متغیرهای جمعیت شناختی
متغیرهای جمعیت شناختی گروه ها
جنسیت شامل 2 گروه: زن و مرد
سن شامل 4 گروه: 30-20 ساله، 40-31 ساله، 50-41 ساله و 51 سال به بالا
تحصیلات شامل 4 گروه: دیپلم ، فوق دیپلم، کارشناسی و کارشناسی ارشد
تأهل شامل 3 گروه: مجرد، متأهل و طلاق
درآمد شامل 3 گروه: زیر 200 هزار تومان، 400-200 هزار تومان و 600-400 هزار تومان
وضعیت استخدامی شامل 3 گروه: رسمی، قراردادی و پیمانی
سابقه کار شامل 3 گروه: زیر 10 سال، 20-10 سال و 30-20 سال
محل کار (بخش) شامل 7 گروه: ICU، رادیولوژی، قلب، داخلی، زایشگاه و نوزادان، اورژانس و جراحی
شیفت شامل 3 گروه: روز ثابت، شب ثابت و متغیر (چرخشی)

جدول(4-2) میانگین و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغیر جنسیت

زن مرد
مراحل اصلی کشف میانگین 55/32 87/33

انحراف استاندارد 07/11 31/10

ایجاد میانگین 87/32 64/31

انحراف استاندارد 79/11 4/10
بقا میانگین 27/31 05/29

انحراف استاندارد 51/10 23/10
قطع همکاری میانگین 74/33 11/34

انحراف استاندارد 46/12 97/12
نمره کل میانگین 1/130 52/128

انحراف استاندارد 02/38 17/36

نمودار(4-1) میانگین نمره کل نگرانی شغلی در متغیر جمعیت شناختی جنسیت

جدول(4-3) میانگین و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغیر سن

سن 30-20 40-30 50-40 50 سال به بالا
مراحل اصلی کشف میانگین 41/34 33 31 30

انحراف استاندارد 45/11 10 12 87/6
ایجاد میانگین 07/34 54/32 48/29 8/24

انحراف استاندارد 13/11 44/10 12 83/6
بقا میانگین 58/32 55/31 08/26 21

انحراف استاندارد 61/11 77/9 4/8 04/5
قطع همکاری میانگین 64/35 76/33 84/32 2/24

انحراف استاندارد 69/13 26/11 15/13 76/5
نمره کل میانگین 71/136 78/130 62/119 2/100

انحراف استاندارد 06/40 8/33 9/36 14/22

نمودار(4-2) میانگین نمره کل نگرانی شغلی در متغیر جمعیت شناختی سن

جدول(4-4) میانگین و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغیر میزان تحصیلات

تحصیلات
دیپلم فوق دیپلم کارشناسی کارشناسی ارشد

مراحل اصلی کشف میانگین 25/34 52/31 74/33 22/31

انحراف استاندارد 7/2 67/10 17/11 44/9
ایجاد میانگین 75/27 30 3/33 11/33

انحراف استاندارد 21/2 11 41/11 42/11
بقا میانگین 75/26 49/28 46/31 24/31

انحراف استاندارد 6/6 01/10 46/10 47/10
قطع همکاری میانگین 75/34 69/31 23/34 35

انحراف استاندارد 31/14 32/12 51/12 86/12
نمره کل میانگین 5/123 64/121 75/132 55/130

انحراف استاندارد 84/19 04/37 58/37 05/38

نمودار(4-3) میانگین نمره کل نگرانی شغلی در متغیر جمعیت شناختی تحصیلات

جدول(4-5) میانگین و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغیر وضعیت تأهل

وضعیت تأهل
مجرد متأهل طلاق
مراحل اصلی کشف میانگین 01/34 56/32 4/30

انحراف استاندارد 41/10 84/10 12/11
ایجاد میانگین 6/34 32 6/36

انحراف استاندارد 89/10 41/11 01/11
بقا میانگین 87/33 05/30 6/31

انحراف استاندارد 68/11 1/10 87/8
قطع همکاری میانگین 22/36 12/33 8/32

انحراف استاندارد 08/13 38/12 8/10
نمره کل میانگین 72/136 74/127 4/131

انحراف استاندارد 45/36 62/37 46/40

نمودار(4-4) میانگین نمره کل نگرانی شغلی در متغیر جمعیت شناختی وضعیت تأهل

جدول(4-6) میانگین و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغیر درآمد

درآمد
زیر 200 هزار تومان 400-200 هزارتومان 600-400 هزار تومان
مراحل اصلی کشف میانگین 14/34 74/31 83/36

انحراف استاندارد 39/1 14/10 88/11
ایجاد میانگین 56/33 48/31 17/35

انحراف استاندارد 02/12 92/10 17/11
بقا میانگین 34/31 94/29 39/33

انحراف استاندارد 16/11 81/9 19/12
قطع همکاری میانگین 78/34 24/33 25/34

انحراف استاندارد 56/14 67/11 05/12
نمره کل میانگین 84/133 4/126 85/138

انحراف استاندارد 53/42 32/34 38/40

نمودار(4-5) میانگین نمره کل نگرانی شغلی در متغیر جمعیت شناختی درآمد

جدول(4-7) میانگین و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغیر وضعیت استخدام

وضعیت
استخدام
رسمی قراردادی پیمانی
مراحل اصلی کشف میانگین 36/31 34 30

انحراف استاندارد 57/11 2/10 83/8
ایجاد میانگین 23/31 62/33 87/28

انحراف استاندارد 29/12 61/10 2/9
بقا میانگین 94/28 2/32 81/27

انحراف استاندارد 11 05/10 75/8
قطع همکاری میانگین 89/32 39/34 81/33

انحراف استاندارد 15/13 88/11 65/14
نمره کل میانگین 7/124 2/134 5/120

انحراف استاندارد 22/40 44/35 35/32

نمودار(4-6) میانگین نمره کل نگرانی شغلی در متغیر جمعیت شناختی وضعیت استخدام

جدول(4-8) میانگین و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغیر سابقه کار

سابقه کار
زیر 10 سال 20-10 سال 30-20 سال
مراحل اصلی کشف میانگین 44/33 74/32 22/31

انحراف استاندارد 14/11 25/10 41/10
ایجاد میانگین 25/33 27/32 45/26

انحراف استاندارد 77/10 24/11 95/8
بقا میانگین 95/31 31/30 81/24

انحراف استاندارد 78/10 66/9 6/8
قطع همکاری میانگین 03/34 69/34 31/29

انحراف استاندارد 76/12 25/12 21/8
نمره کل میانگین 69/132 02/130 81/111

انحراف استاندارد 6/37 96/35 48/26

نمودار(4-7) میانگین نمره کل نگرانی شغلی در متغیر جمعیت شناختی سابقه کار

جدول(4-9) میانگین و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغیر محل کار (بخش)

بخش
ICU رادیولوژی قلب داخلی زایشگاه و نوزادان اورژانس جراحی
مراحل اصلی کشف میانگین 65/33 31/34 09/30 4/31 35 3/32 57/32

انحراف استاندارد 66/12 58/12 32/9 33/10 3/12 81/10 51/8
ایجاد میانگین 31/31 31/33 77/30 30 35 15/33 61/32

انحراف استاندارد 75/10 2/14 6/10 32/11 12 8/11 24/10
بقا میانگین 82/32 18/33 64/29 27 92/32 23/31 72/29

انحراف استاندارد 11/12 83/11 24/8 78/7 59/10 54/12 23/10
قطع همکاری میانگین 22/35 6/39 19/32 31 42/37 34/33 38/31

انحراف استاندارد 29/13 1/17 87/10 11 45/12 52/13 56/11
نمره کل میانگین 02/133 78/139 7/122 43/119 43/140 03/130 3/126

انحراف استاندارد 34/41 43/51 34/32 61/32 58/39 06/42 34/31

نمودار(4-8) میانگین نمره کل نگرانی شغلی در متغیر جمعیت شناختی محل کار (بخش)

جدول(4-10) میانگین و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغیر شیفت کاری

شیفت کاری
روز ثابت شب ثابت متغیر (چرخشی)
مراحل اصلی کشف میانگین 1/33 07/32 81/32

انحراف استاندارد 03/10 62/11 88/10
ایجاد میانگین 06/33 35/28 53/32

انحراف استاندارد 72/12 93/10 97/10
بقا میانگین 18/31 85/25 86/30

انحراف استاندارد 67/10 81/7 52/10
قطع همکاری میانگین 14/32 85/34 05/34

انحراف استاندارد 87/13 84/17 84/11
نمره کل میانگین 5/129 14/121 26/130

انحراف استاندارد 13/42 4/39 36/36

نمودار(4-9) میانگین نمره کل نگرانی شغلی در متغیر جمعیت شناختی شیفت
به منظور اطمینان از احراز شرایط استفاده از آزمونهای پارامتری برای تحلیل داده های نتایج آزمون لوین برای تساوی واریانسها در جدول 4-11 آورده شده اند.
جدول(4-11) آزمون لوین برای تساوی واریانسهای

F درجه آزادی صورت درجه آزادی مخرج Sig.
نمره کل 19/0 3 286 82/0
کشف 57/0 3 286 63/0
ایجاد 63/0 3 286 59/0
بقا 91/0 3 286 43/0
قطع همکاری 42/0 3 286 73/0

با توجه به نتایج آزمون لوین که جملگی بالاتر از 05/0 است لذا فرض تساوی واریانس ها برقرار است و می توان از آزمونهای پارامتری برای تحلیل داده ها استفاده کرد.
4-3 بررسی سوال های تحقیق
4-3-1 سوال اول: بین دغدغه های شغلی پرستاران (در مراحل اصلی و نمره کل) بر حسب جنسیت، سن، تحصیلات، تأهل و درآمد تفاوت وجود دارد.
4-3-1-1 متغیر جنسیت
جدول (4-12) نتایج آزمون اختلاف میانگین در مراحل اصلی و نمره کلی افراد در پرسشنامه دغدغه شغلی بر حسب جنسیت را نشان می‌دهد.
جدول(4-12) آزمون t برای تساوی بین میانگین های گروه های متغیرهای جنسیت
آزمون t برای تساوی بین میانگین ها
T df Sig.
کشف 9/0- 283 36/0
ایجاد 8/0 283 42/0
بقا 58/1 277 11/0

Share