سبز اندیشان امروز

خرید پایان نامه روانشناسی : توجه-خرید و دانلود پایان نامه

بود، سوگیری توجه سنجیده شد. ضمناً، شرکت کنندگان حداقل از یک ساعت قبل از آزمون، مواد یا متادون مصرف نکرده‌ بودند. این زمان محرومیت از لحاظ تأثیری که بر سوگیری توجه می ‌تواند داشته باشد، حداقل یک ساعت تعریف شده است (فیلد، دوکا و همکاران، 2009).

د) پیگیری: یک هفته پس از پس آزمون و بدون این که هیچ کاربندی خاصی در این مدت زمان صورت بگیرد با بهره گرفتن از همان آزمایه پروب دات به همان شکل که در پس آزمون اجرا شده بود، سوگیری توجه سنجیده شد. ضمناً، شرکت کنندگان حداقل از یک ساعت قبل از آزمون، مواد یا متادون مصرف نکرده‌ بودند. این زمان محرومیت از لحاظ تأثیری که بر سوگیری توجه می‌تواند داشته باشد، حداقل یک ساعت تعریف شده است (فیلد، دوکا و همکاران، 2009).
گروه اصلاح سوگیری توجه
الف) پیش آزمون: کاملا مشابه مرحله ی پیش آزمون گروه کنترل بود.
ب) آموزش: از فردای پیش آزمون، شرکت کنندگان به مدت 2 جلسه با بهره گرفتن از آزمایه اصلاح سوگیری توجه پروب دات فقط در توجه (ارائه محرک‌ها در 600 میلی ثانیه)، مورد آموزش اجتناب توجه از محرک‌های مرتبط با مواد قرار گرفتند. در این مرحله، پروب همواره جایگزین تصاویر خنثی شد. سایر موارد مشابه مرحله ی آموزش گروه کنترل بود.
ج) پس آزمون: کاملا مشابه مرحله ی پس آزمون گروه کنترل بود.
د) پیگیری: کاملا مشابه مرحله ی پیگیری گروه کنترل بود.
گروه اصلاح سوگیری توجه به همراه ارائه تقویت
الف) پیش آزمون: کاملا مشابه مرحله ی پیش آزمون گروه کنترل بود.
ب) آموزش (Training): از فردای پیش آزمون، شرکت کنندگان به مدت 2 جلسه با بهره گرفتن از آزمایه اصلاح سوگیری توجه پروب دات فقط در توجه (ارائه محرک‌ها در 600 میلی ثانیه)، مورد آموزش اجتناب توجه از محرک‌های مرتبط با مواد قرار گرفتند. در این مرحله، پروب همواره جایگزین تصاویر خنثی شد. به علاوه، در حین آموزش اجتناب توجه، برای پاسخ‌های مطلوب تقویت و برای پاسخ‌های نامطلوب تنبیه ارائه شد. مبنای تقویت و تنبیه، آخرین میانگین زمان واکنش شرکت کننده نسبت به محرک‌های خنثی بود. اگر در هر کوشش، زمان واکنش کسب شده توسط شرکت کننده 10 % از میانگین آخرین زمان واکنشش نسبت به محرک‌های خنثی در مرحله‌ی قبلی کمتر بود، تقویت و اگر 10% از آن بیشتر بود و یا جهت پروب اشتباه تشخیص داده می شد و یا زمان واکنش کمتر از 200 میلی ثانیه بود (نشانگر پاسخ دادن تصادفی) تنبیه ارائه می شد. از یک آهنگ خوشایند چند ثانیه‌ای کوتاه و 10 امتیاز مثبت به عنوان تقویت و از یک آهنگ آزارنده چند ثانیه‌ای کوتاه و 10 امتیاز منفی به عنوان تنبیه استفاده شد. به شرکت کنندگان گفته شد که با توجه به زمان واکنششان تقویت و تنبیه ارائه می‌شود اما اطلاعات دیگری داده شد. سایر موارد مشابه مرحله ی آموزش گروه کنترل بود.
ج) پس آزمون: کاملا مشابه مرحله ی پس آزمون گروه کنترل بود.
د) پیگیری: کاملا مشابه مرحله ی پیگیری گروه کنترل بود.
روش های آماری
پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها وارد نرم افزار SPSS21 گردید. داده های پرت و انتهایی شناسایی و حذف شد و داده ها آماده ی تحلیل گردید.
برای هرچهارفرضیه از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه
در این فصل، ابتدا به بررسی آماره های توصیفی متغیرهای استفاده شده در پژوهش پرداخته ایم. سپس، هر کدام از فرضیات و یا سؤالات پژوهش را مطرح و آنها را بررسی کرده و جداول مربوط به هر کدام را گزارش نموده ایم.
4-2-آمار توصیفی
در جدول 4-1 و 4-2 آماره های توصیفی متغیرهای مختلف به کار گرفته شده در پژوهش حاضر مشاهده می شوند. جدول 4-1. آماره های توصیفی سوگیری توجه در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری
متغیر
فراوانی
میانگین
انحراف استاندارد
دامنه تغییرات
پیش آزمون سوگیری توجه
60
15/29
89/5
27
پس آزمون سوگیری توجه
60
81/13
38/11
51
پیگیری سوگیری توجه
60
21/14
31/10
55
همان طور که از جدول فوق مشخص است، بیشترین میانگین مربوط به پیش آزمون سوگیری توجه با میزان 15/29 و کمترین میانگین مربوط به نمرات پس آزمون سوگیری توجه با میزان 81/13 می باشد. همچنین بیشترین انحراف استاندارد مربوط به پس آزمون سوگیری توجه با میزان 38/11 و کمترین انحراف استاندارد مربوط به متغیر پیش آزمون سوگیری توجه با میزان 89/5 می باشد.
جدول 4-2. آماره های توصیفی سوگیری توجه در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری
متغیر
فراوانی
میانگین
انحراف استاندارد
دامنه تغییرات
پیش آزمون سوگیری پیش توجه
60
25/30
57/6
30
پس آزمون سوگیری پیش توجه
60
83/11
72/8
35
پیگیری سوگیری پیش توجه
60
48/13
10/8
36
همان طور که از جدول فوق مشخص است، بیشترین میانگین مربوط به پیش آزمون پیش سوگیری توجه با میزان 25/30 و کمترین میانگین مربوط به نمرات پس آزمون سوگیری پیش توجه با میزان 83/11 می باشد. همچنین بیشترین انحراف استاندارد مربوط به پس آزمون سوگیری پیش توجه با میزان 72/8 و کمترین انحراف استاندارد مربوط به متغیر پیش آزمون سوگیری پیش توجه با میزان 57/6 می باشد.
4-3-آمار استنباطی
فرضیه اول: : آموزش اصلاح سوگیری توجه باعث کاهش توجه نسبت به محرک های مرتبط با مواد مخدر در معتادین تحت درمان متادون می شود.
برای بررسی فرضیه اول از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شده است. در این آزمون، یکبار نمرات سوگیری توجه در پس آزمون به عنوان متغیر وابسته و سه گروه (کنترل، اجتناب، اجتناب+تقویت) به عنوان متغیر مستقل و نمرات سوگیری توجه به دست آمده در پیش آزمون نیز به عنوان متغیر کووریت استفاده شده و یکبار نمرات سوگیری توجه در پیگیری به عنوان متغیر وابسته و سه گروه (کنترل، اجتناب، اجتناب+تقویت) به عنوان متغیر مستقل و نمرات سوگیری توجه به دست آمده در پیش آزمون نیز به عنوان متغیر کووریت استفاده شده است.
جدول 4-3آماره های توصیفی نمرات سوگیری توجه در پس آزمون در پروب دات را به تفکیک سه گروه نشان می دهد.
جدول 4-3. آماره های توصیفی نمرات سوگیری توجه در پس آزمون به تفکیک سه گروه
گروه
میانگین
انحراف استاندارد
فراوانی
کنترل
9/24
18/7
20
اصلاح سوگیری توجه
8/11
97/5
20
اصلاح به همراه تقویت
75/4
76/9
20
همان طور که مشخص است گروه کنترل بیشترین میانگین را با میزان 9/24 و گروه اصلاح سوگیری توجه به همراه تقویت و تنبیه بیشترین انحراف استاندارد را با میزان 76/9 داراست.
سطح معناداری آزمون لون برابر 26/0 می باشد که معنادار نیست، در نتیجه پیشفرض همسانی واریانس ها برآورده می شود. همچنین جدول 4-4 اثرات بین گروهی را آزمون می کند.
جدول 4-4. آزمون اثرات بین گروهی
منبع
SS
درجه آزادی
MS
F
سطح معناداری
ضریب اتا
پیش آزمون
69/132
1
69/132
22/2
14/0
03/0
گروه
9/4314
2
45/2157
19/36
001/0
56/0
خطا
05/3338
56
60/59
کل
19107
60
چنان چه از جدول فوق مشخص است، با کنترل نمرات پیش آزمون شرکت کنندگان در سوگیری توجه، بین گروه ها در نمرات سوگیری توجه در پس آزمون تفاوت معناداری مشاهده می شود (19/36=F و 001/0=sig). برای این که متوجه شویم که بین کدام یک از گروه ها تفاوت معنادار وجود دارد از آزمون تعقیبی بون فرونی استفاده شده است. نتایج این آزمون در جدول 4-5 آمده است.
جدول 4-5. آزمون تعقیبی بون فرونی
گروه (I)
گروه (J)
تفاوت میانگین ها (I-J)
خطای استاندارد
سطح معناداری
کنترل
اصلاح سوگیری
*59/13
46/2
001/0
کنترل
اصلاح با تقویت
*78/20
47/2
001/0
اصلاح سوگیری
اصلاح با تقویت
*19/7
44/2
01/0
* میانگین در سطح 05/0 معنادار است.
همان طور که نتایج آزمون بون فرونی نشان می دهد بین هر سه گروه تفاوت معناداری وجود دارد. گروه کنترل به طور معناداری نمرات سوگیری توجه بالاتری در پس آزمون نسبت به دو گروه دیگر کسب کرده است. همچنین گروه اصلاح سوگیری توجه نمرات سوگیری توجه بالاتری نسبت به گروه اصلاح سوگیری توجه به همراه تقویت و تنبیه کسب کرده است.
حال برای بررسی ثبات نتایج حاصله در زمان پیگیری، مجددا آزمون تحلیل کوواریانس اجرا می شود که نتایج آن در زیر آمده است.
جدول 4-6 آماره های توصیفی نمرات سوگیری توجه در پیگیری در پروب دات را به تفکیک سه گروه نشان می دهد.
4-6. آماره های توصیفی نمرات سوگیری توجه در پیگیری به تفکیک سه گروه
گروه
میانگین
انحراف استاندارد
فراوانی
کنترل
05/24
54/7
20
اصلاح سوگیری توجه
55/12
58/5
20
اصلاح به همراه تقویت
05/6
20/8
20
همان طور که مشخص است گروه کنترل بیشترین میانگین را با میزان 05/24 و گروه اصلاح سوگیری توجه به همراه تقویت و تنبیه بیشترین انحراف استاندارد را با میزان 20/8 داراست.

سطح معناداری آزمون لون برابر 83/0 می باشد که معنادار نیست، در نتیجه پیشفرض همسانی واریانس ها برآورده می شود. جدول 4-7 اثرات بین گروهی را آزمون می کند.
جدول 4-7. آزمون اثرات بین گروهی
منبع
SS
درجه آزادی
MS
F
سطح معناداری
ضریب اتا
پیش آزمون
46/335
1
46/335
17/7

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

01/0
11/0
گروه
10/3598
2
05/1799
46/38
001/0
57/0
خطا
38/2619
56
77/46
کل
18405
60
چنان چه از جدول فوق مشخص است، با کنترل نمرات پیش آزمون شرکت کنندگان در سوگیری توجه، بین گروه ها در نمرات سوگیری توجه در پیگیری تفاوت معناداری مشاهده می شود (46/38=F و 001/0=sig). برای این که متوجه شویم که بین کدام یک از گروه ها تفاوت معنادار وجود دارد از آزمون تعقیبی بون فرونی استفاده شده است. نتایج این آزمون در جدول 4-7 آمده است.
4-8. آزمون تعقیبی بون فرونی
گروه (I)
گروه (J)
تفاوت میانگین ها (I-J)
خطای استاندارد
سطح معناداری
کنترل
اصلاح سوگیری
*28/12

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *