تحقیق حقوق رایگان با موضوع مسئولیت قراردادی

رغم وجود شرایط برای انعقاد عقد نهایی از آن سرباز زده شود.
۵٫۲٫۲٫۲ ضمانت اجرای تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به نظر میرسد در صورتی‌که قراردادهای باز نوعی پیش‌قرارداد تلقی شوند، بحث از اجبار به اجرای توافق و انعقاد قرارداد کامل و التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم انعقاد قرارداد نهایی به طرف او وارد میشود منتفی میشود. چه زمانی متعهدله حق دارد خسارت ناشی از عدم اجرای عقد را از متعهد بگیرد که او نمیتواند به موضوع التزام قرارداد دست یابد. از این رو نقض عهد برخاسته از قرارداد، لازم است تا مسئولیت قراردادی محقق شود.
بنابراین نمیتوان آنان را به استناد توافق مقدماتی به بستن قرارداد نهایی اجبار کرد . باوجوداین برقراری نظم در روابط حقوقی پیش از انعقاد قرارداد با تعهداتی برای دو طرف همراه است. پرسش اصلی در این است که این تعهدات بر چه مبنایی قرار دارند؟
۵٫۲٫۲٫۲٫۱ مسئولیت قراردادی
برخی بر این باور هستند که توافق مقدماتی متضمن شرط و پیمان ضمنی است که به موجب آن دو طرف متعهد میشوند در انجام مذاکرت با جدیت و صادقانه همکاری کنند. تخلف از این موارد تخلف قراردادی است که به استناد آن میتوان الزام متخلف به ادامه مذاکرات با رعایت شرایط یا تکمیل مفاد قرارداد را از دادگاه خواست . بنابراین در صورت تخلف از این توافق میتوان متخلف را به اجرای تعهد خود ملزم کرد. چه این که موجد حق دینی برای دو طرف است. باوجوداین هرگاه تعهد حسب طبیعت یا توافق دو طرف، قائم به شخص متعهد باشد راهی جز پرداخت خسارت وجود ندارد.
این رویه در حقوق ایران مشاهده نمیشود. چه اینکه الزام به تداوم گفت‌و‌گوها مبتنی بر اصل حسن نیت قراردادی است که در حقوق ایران مورد پذیرش قرار نگرفته است . اصل بر آزادی اشخاص تا زمان انعقاد قرارداد است به‌گونه‌ای که مقنن وعده ازدواج را که یک توافق مقدماتی به شمار میرود لازم الاتباع نداسته است(ماده ۱۰۳۵ ق.م.) . وانگهی چنین پیمان ضمنی هرگز به ذهن آنان نیز خطور نمیکند.
باوجوداین ممکن است مذاکرات موفقیت آمیز باشد. زمانی که مذاکرات به نتیجه مطلوب منتهی میشود، امکان اجرای قرارداد فراهم میآید. تردیدی که وجود دارد در نوع رابطه قرارداد با مفاد معین و قرارداد سابق با تعهدات اولیه است. هرگاه قایل به ایجاد عقد جدید و تبدیل تعهد باشیم، نسبت به اهلیت و شرایط لازم برای تشکیل عقد، قانون زمان تعیین مفاد قرارداد ملاک است .
باوجوداین نمیتوان آثار تبدیل تعهد را بر قراردادی که مفاد آن در ادامه تعیین شده است جاری کرد. تبدیل تعهد با وجود سه رکن تعهد سابق، تعهد جدید و قصد بر تبدیل تعهد محقق میشود. بنابراین لازم است تعهد جدیدی جایگزین تعهد سابق شود. درحالی که در قرارداد باز مفاد تعهد سابق تعیین میشود. همچنین قصد دو طرف بر تعیین مفاد تعهد سابق است. حال آنکه قصد بر تبدیل تعهد سابق وجود ندارد. در نتیجه ارکان تبدیل تعهد در شرط تعیین مفاد قرارداد باز با مذاکره مجدد وجود ندارد.

۵٫۲٫۲٫۲٫۲ مسئولیت مدنی
برخی معتقدند زمانی که یکی از دو طرف در دوره پیشقراردادی با رفتار نکوهیده خود مانع از رسیدن به توافق نهایی یا سبب بی اعتباری آن شود، مسئول است و باید خساراتی که به دنبال دارد جبران کند. این نظر با عنوان نظریه تقصیر در گفتوگوهای مقدماتی طرح شده است .
در حقوق ایران تعهدات دوره پیشقراردادی مبتنی بر قواعد عمومی مسئولیت مدنی قرار گرفتهاند. قانون مدنی در خصوص ورود زیان در اثر امتناع از مذاکره و عدم انعقاد قرارداد نهایی حکم صریحی ندارد. تنها مجوز قانونی خسارتهایی بود که امکان مطالبه آنها در ماده ۱۰۳۶ ق.م. وجود داشت ولی در اصلاحات بعدی حذف شد . از این رو صرف امتناع از مذاکره یا عدم انعقاد قرارداد مسئولیتی برای او به وجود نمیآورد. ولی هرگاه ممتنع از حق خود سوء استفاده کند متضرر با اثبات زیان وارده وسایر ارکان مسئولیت مدنی مستحق دریافت خسارت است.
۶ نتیجه
قرارداد باز زمانی منعقد میشود که برخی از موضوعات و تعهدات دو طرف در هر یک از وضعیتهای احتمالی آتی نامعین باشد و دو طرف با توجه به هزینههای انعقاد و محدودیت در پیش‌بینی، آنها را به حال خود رها کردهاند.
در حقوق امریکا و انگلستان تحت تأثیر رویکردهای اقتصادی به حقوق، نقصهای قراردادی امری عادی تلقی شده، قرارداد باز مورد پذیرش قرار گرفته و برای اجرای کارآمد و مطلوب آنها قواعدی پیشبینی شده است. به‌گونه‌ای که ماهیت قراردادی آن حفظ شده است و تمامی آثار قرارداد لازمالاجرا را به همراه میآورد. به واقع انعقاد قرارداد باید وضعیت طرفها را نسبت به گذشته بهبود بخشد و قواعد حقوقی الزام‌آوری چنین قراردادی را تضمین کنند.
استفاده از شروط باز در قرارداد، شیوهای برای حل وفصل اختلافات تجاری است. بدین گونه که قرارداد را منعطف و با شرایط جدید منطبق میکند. به علاوه ابزاری برای تعیین ریسکها حسب اوضاع و احوال آینده به حساب میآیند.
در حقوق ایران این پدیده با دو ایراد عمده مواجه است. قاعده نفی غرر که موجد اصل لزوم رفع ابهام است و نفی ابهام از مورد معامله که موجد اصل لزوم علم تفصیلی به مورد معامله است. با اینهمه به نظر نمیرسد این دو اصل مانع جدی برای رد قرارداد باز به حساب آیند. چه این که در این دسته از معاملات، غرر به موجب عرف منتفی است و از طرفی نظریه علم اجمالی، اصل لزوم علم تفصیلی به مورد معامله را تعدیل کرده که در عقودی چون بیع و اجاره نیز مجری است. وانگهی تنظیم قرارداد باز از قرارداد کامل ثبات بیشتری دارد؛ نتیجه آن میشود که انعقاد قرارداد باز در حقوق ما با مشکلی مواجه نیست.

آنچه باقی میماند رفع نقصها و تعیین مفاد قرارداد است. در حقوق ما به موجب مواد ۳۷۵ و ۳۴۴ ق.م. عدم تعیین مکان و زمان ایفای تعهد تصریح و قواعد تکمیلی تدوین شده است. اما نسبت به مورد معامله و ثمن حرفی به میان نیامده و لازم است مقنن دست به تدوین قواعد تکمیلی زند. با این حال پرکردن خلأها با قواعد تکمیلی در تأمین اهداف اصلی قرارداد باز تا حدودی ناتوان است و رویهها به سمت تفسیر به نفع خوانده در حرکتند. از این رو شایسته است قانونگذار ما نیز از این حرکت باز نماند.
در پایان پیشنهاد میشود محققان علاقه مند به این حوزه از حقوق قراردادها این سؤال را در نظر داشته باشند که نظم معاملاتی و مقنن چگونه خود را محق به اجرای قرارداد با مفادی میدانند که از نظر دوطرف نگذشته و شاید بدان راضی نباشند؟
۷ منابع و مآخذ
الف- فارسی
اخلاقی، بهروز و فرهاد امام، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، ۱۳۷۹٫
اشمیتوف، کلایو ام، حقوق تجارت بین‌الملل،ج۲، ترجمه بهروز اخلاقی و دیگران، تهران:سمت، ۱۳۹۱٫
امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، تهران: کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۵۱٫
امینی منصور و زمانی، عباس، قراردادهای بدون مدت در حقوق انگلیس و ایران، نامه مفید، زمستان ۱۳۹۰، شماره ۸۸٫