پایان نامه های روانشناسی

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی درباره برنامه پنجم توسعه

ردیف مشخصات هیات‌ داوران نام و نام‌خانوادگی مرتبه دانشگاهی امضاء
1 استاد راهنما دکتر تقی آزادارمکی استاد
2 استاد مشاور دکتر یوسف اباذری استادیار
3 استاد داور دکتر غلامرضا غفاری دانشیار
4 مدیر گروه آموزشی دکتر غلامرضا جمشیدیها دانشیار
5 معاون تحصیلات تکمیلی دکتر غلامرضا غفاری دانشیار

تعهدنامه

اینجانب نوح منوری بیدگلی دانشجوی ورودی سال 1387 مقطع کارشناسی ‌ارشد رشته جامعه‌شناسی متعهد می‌شوم چنان‌چه بر اساس مطالب پایان‌نامه خود اقدام به انتشار مقاله، کتاب و نظایر آن نمایم، ضمن مطلع کردن استاد راهنما، با نظر ایشان نسبت به نشر مقاله و کتاب و نظایر آن، به ‌صورت مشترک و با ذکر نام استاد راهنما مقدم بر نام خود مبادرت کنم.

محل امضای دانشجو

اینجانب نوح منوری بیدگلی دانشجوی ورودی سال 1387 مقطع کارشناسی‌ ارشد رشته جامعه‌شناسی گواهی می‌کنم چنان‌چه در پایان‌نامه خود از فکر، ایده و نوشته‌ی دیگری بهره گرفته‌ام، با نقل‌قول مستقیم یا غیرمستقیم، منبع و مآخذ را نیز در جای مناسب ذکر کرده‌ام. بدیهی است مسئولیت تمامی مطالبی که نقل ‌قول دیگران نباشد، برعهده‌ی خویش می‌دانم و جوابگوی آن خواهم بود.

محل امضای دانشجو

… و هیچ ماهی هرگز
هزار و یک گره رودخانه را نگشود

چکیده
رساله‌ی پیش رو با عنوان «ارزیابی سیاست‌های فرهنگی کنونی ایران» به ارزیابی سیاستهای فرهنگی کنونی ایران با روش تحلیل محتوا میپردازد. جامعه آماری سیاستهای فرهنگی که در این رساله مورد تحلیل قرار میگیرد عبارتند از: قانون اساسی (اصول مربوط به فرهنگ)، سند سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، و قانون برنامه پنجم توسعه (فصل فرهنگ).
به جهت تدوین چهارچوب ارزیابی و پیدا کردن متغیرها و مقولههای مورد نیاز در تحلیل محتوا، ابتدا به طرح برداشت‌ها و تعابیر مختلفی که از فرهنگ وجود دارد و تاثیر هر یک بر سیاستگذاری پرداخته خواهد شد و سپس ادبیات موضوع مورد مطالعه قرار میگیرد و ابعاد مختلف سیاستگذاری فرهنگی واکاوی شده و سپس مروری کلی به جریان‌های فرهنگی موجود در جامعهی ایرانی میشود.
مقولههای کلی که در تحلیل محتوای سیاستهای فرهنگی مورد استفاده قرار میگیرد عبارتند از: نوع گزارههای سیاستگذاری، تعریف فرهنگ به کار گرفته شده، سرمشق و منشا، کارکرد مورد انتظار از فرهنگ، حوزهی سیاستگذاری شده، محدودهی فرهنگ، ویژگی مورد تاکید از فرهنگ، و نهاد متولی اجرای سیاست مورد نظر.
یافتههای تحقیق نشان میدهد که در سیاستهای فرهنگی ایران تعریف وسیعی از فرهنگ مورد نظر است و بیشتر حجم سیاستهای فرهنگی ایران را ارزشگذاری و هدفگذاری تشکیل داده است نه سیاست به معنای واقعی کلمه. سیاستهای فرهنگی ایران کاملا دولتی است و حدود و ثغور دخالتهای دولت در آن مبهم است. سیاستهای فرهنگی از جهت هنجاری بودن و شریعتگرایانه بودن سویافته است و به علاوه اینکه نیندیشیدههای فراوانی دارد. همچنین در متن سیاستهای فرهنگی تناقضاتی در سرمشقهای مورد استفاده دیده میشود.
کلیدواژه‌ها: فرهنگ، سیاست فرهنگی، سیاستگذاری فرهنگی، برنامهریزی فرهنگی، جریانشناسی فرهنگی، جریانهای فرهنگی، قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه، سند سیاستهای فرهنگی

University of Tehran
Social Science Faculty

Evaluation of Current Cultural Policy of Iran

By: Nooh Monavvary Bidgoli

Supervisor:
Dr. Taghi AzadArmaki

Counselor:
Dr. Yossif Abazari

A thesis submitted to the Graduate Studies Office
in partial fulfillment of the requirements for
the degree of M.A.
in Sociology

February 2011

Abstract:

This thesis, entitled “Evaluation of current cultural policy of Iran”, tries to assess current cultural policies of Iran using the content analysis method. The texts that are analyzed in this thesis include: Iranian constitution (principles relating to culture), cultural policy master plan of the Islamic Republic of Iran, and the Fifth Development Plan (Chapters related to cultural issues).

To develop a framework to evaluate and find out the affecting variables and categories required by the content analysis method, first different interpretations of culture and the impact of each on the cultural policies of the state is discussed and then the literature is reviewed and the cultural planning process is analyzed from all points of view, then an overview of current cultural flows in the Iranian society is presented.

General categories in analyzing the content of cultural policies include: the type of statements of cultural policies, the definition used for culture, model, the expected function of culture, policy areas, scope of culture, highlighted features of the culture, and institutions that are to embrace the policy.

The research shows that cultural policies in Iran address a broad definition of culture and the most of desired cultural policies are about valuation and macro goal setting instead of being about policy making. Cultural policies in Iran are completely state-run and the extent of government intervention is ambiguous in them. The cultural policies are religious and normative and many issues are not envisioned in them. There also are many contradictions in the context of the role models used in policy making.

Keywords: culture, cultural policy, cultural policy making, Cultural planning, cultural flows, constitution, fifth development plan, the cultural policy master plan.

فهرست مطالب
مقدمه 6
1- کلیات 8
1-1- طرح مسئله 9
1-2- ضرورت تحقیق 9
1-3- تحدید موضوع و اهداف تحقیق 10
1-4- پرسش‌های تحقیق 12
1-5- روش‌های تحقیق 13
1-5-1- روش اسنادی 13
1-5-2- روش تحلیل محتوی 13
1-5-3- جامعه‌ی آماری سیاست‌های فرهنگی 13
2- فرهنگ و سیاست‌گذاری فرهنگی 14
2-1- مقدمه 15
2-2- مفاهیم سیاستِ فرهنگ، سیاست فرهنگی، و سیاست‌گذاری فرهنگی 16
2-3- تمایز برنامه‌ریزی فرهنگی و سیاست‌گذاری فرهنگی 17
2-4- سابقه سیاست‌گذاری فرهنگی در جهان 18
2-5- سابقه سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران 19
2-6- تاثیر تعریف فرهنگ بر سیاست‌گذاری 20
2-7- سه تعریف از فرهنگ 22
2-7-1- تعریف هنجاری 24
2-7-2- تعریف توصیفی 25
2-7-3- تعریف اسنادی 26
2-8- ویژگی‌های فرهنگ 27
2-8-1- فرهنگ در مقابل طبیعت 28
2-8-2- فرهنگ، امری جمعی و مشترک 29
2-8-3- فرهنگ، امری نمادین 30
2-9- فرهنگ و جامعه 31
2-9-1- فرهنگ به مثابه یک ساختار 32
2-9-2- امر فرهنگی و امر اجتماعی 32
2-9-3- فرهنگ در مقابل سیاست و اقتصاد 33
2-9-4- اهمیت فرهنگ 33
2-9-5- دوگانگی‌های فرهنگ 34
2-10- امکان سیاست‌گذاری برای فرهنگ 35
2-10-1- فرهنگ و سیاست‌گذاری 35
2-10-2- جامعه و سیاست‌گذاری فرهنگی 36
2-10-3- دولت و سیاستگذاری فرهنگی 37
3- چهارچوب مفهومی سیاست فرهنگی 39
3-1- مقدمه 40
3-2- ویژگی‌های اجتماعی فرهنگ 40
3-2-1- فرهنگ عامل وحدت 40
3-2-2- اجتماعی شدن و بازتولید فرهنگی 41
3-2-3- فرهنگ عامل تمایز 42
3-2-4- هژمونی 42
3-2-5- ضد هژمونی 43
3-2-6- کالایی شدن فرهنگ 44
3-2-7- تغییر فرهنگی 45
3-2-8- فرهنگ‌پذیری 45
3-3- فرهنگ و هویت 46
3-3-1- فرهنگ، ابزار رفع نیاز 46
3-3-2- فرهنگ، عامل ایجاد هویت 46
3-3-3- پویایی هویت 47
3-3-4- فرهنگ و شخصیت 48
3-4- نیاز به سیاست‌گذاری برای فرهنگ 48
3-4-1- میراث فرهنگی، هنرهای زیبا و صنایع دستی 48
3-4-2- حقوق فرهنگی 49
3-4-3- ایجاد هویت ملی 50
3-4-4- جهانی شدن و مقاومت فرهنگی 51
3-4-5- فهم توسعه در معنای وسیع آن 52

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-4-6- تنوع فرهنگی و دموکراسی فرهنگی 53
3-4-7- مقابله با تبعات تمدن جدید و دموکراتیزه فرهنگی 55
3-5- سرمشق‌های سیاست فرهنگی 56
3-5-1- دو سرمشق موجود در سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران 58
3-6- مراحل سیاست‌گذاری فرهنگی 60
3-7- اجزای سیاست فرهنگی 61
4- جریا‌ن‌های فرهنگی ایران 64
4-1- مقدمه 65
4-2- سنخ‌شناسی جریان‌های فرهنگی 65
4-3- شرح جریان‌های فرهنگی 69
4-3-1- اسلام‌گرایی 69
4-3-2- نوگرایی دینی (روشنفکری دینی) 77
4-3-3- نوگرایی سکولار 83
4-3-4- میانه‌روی سیاسی و اصلاح‌طلبی 87
4-3-5- اسلام سنتی 92
4-3-6- تکنوکراسی 94
4-3-7- مقایسه بین جریان‌های فرهنگی 94
5- تحلیل محتوای سیاست‌های فرهنگی 97
5-1- مقدمه 98
5-2- روش تحلیل محتوا 98
5-2-1- ترکیب روش کمی و کیفی 99
5-3- طرح تحقیق 99
5-3-1- اهداف جزئی و متغیرهای تحقیق 100
5-3-2- واحد تحلیل 103
5-4- اجرای کدگذاری 103
5-4-1- قانون اساسی 104
5-4-2- سند سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 105
5-4-3- برنامه پنجم توسعه 106
5-5- جمع‌بندی کدگذاری‌ها 107
5-6- تفسیر بیشتر یافته‌ها 110
5-7- اعتبار 113
5-8- پایایی 113
6- بحث و نتیجه‌گیری 116
6-1- مقدمه 117
6-2- مروری بر سه متن سیاست فرهنگی ایران 117
6-3- مروری انتقادی بر سیاست‌های فرهنگی ایران 119
6-3-1- مناقشه جریانهای فرهنگی بر سر سیاستهای فرهنگی 121
6-3-2- جمعبندی نهایی 122
6-4- تحقیق موجود، مشکلات و آینده‌نگری 124
منابع 126
پیوست‌ها 129
پیوست 1: قانون اساسی (اصول مربوط به فرهنگ) 129
پیوست 2: سند سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 131
پیوست 3: قانون برنامه پنجم توسعه (فصل فرهنگ ایرانی- اسلامی) 141
پیوست 4: کدگذاری سند سیاست فرهنگی 145

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی : مدیریت مشارکتی

فهرست جداول و اشکال

شکل 1-1 شمای کلی پایاننامه 11
شکل 2-1 تعاریف و ویژگیهای فرهنگ 27
جدول 3-1 مقایسه سرمشقهای سیاستگذاری فرهنگی 57
جدول 3-2 تفکیک در سیاستگذاری 61
جدول 4-1 سنخشناسی جریانهای فرهنگی 66
جدول 4-2 مقایسه جریانهای فرهنگی 96
جدول 5-1 کدگذاری قانون اساسی 104
جدول 5-2 کدگذاری برنامه پنجم توسعه 106
جدول 5-3 جمعبندی کدگذاریها 108
جدول 5-4 جدول توافقی تعاریف و سرمشقهای سیاستگذاری فرهنگی 110
جدول 5-5 جدول توافقی کارکردها و سرمشقهای سیاستگذاری فرهنگی 111

مقدمه
فرهنگ فصل مشخصهی انسانهاست، انسان بودن مساوی است با فرهنگ داشتن و فرهنگ شامل همه فعالیتها و دستاوردها و معارف مادی و معنوی انسانی میباشد که البته خود میتواند به عاملی برای تمایز میان انسانها تبدیل شود. فرهنگ اکتسابی و ساختهشدنی است، عامل هویت و انسجام انسانی است، پویا و متغیر است. فرهنگ از یک سو نظام معانی و نمادین، ارزشها و باورها را شامل میشود و از سوی دیگر رفتارها و ابزارهای زندگی اجتماعی انسانها را در بر میگیرد.
رویکردی به فرهنگ که آن را در حفظ منافع ملی، توسعه و پیشرفت، هویتبخشی و حفظ انسجام نظام سیاسی و پر کردن خلاءهای انسانی مهم میداند و به طور کلی فرهنگ را موثر در تعین بخشیدن سایر جنبههای زندگی انسانی تلقی میکند راه را برای طرح و اجرای سیاستگذاری و برنامهریزی برای فرهنگ باز میکند.
در کشور ما هم همه‌ی مباحث از اقتصاد گرفته یا سیاست، جلوه‌ و رنگ و رویی از فرهنگ دارد. بحث‌های پیرامون فرهنگ در کشور ما همواره در مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی مورد توجه صاحب‌نظران بوده است و ریشه‌ی اصلی بسیاری از مسائل، در عدم وجود فرهنگ متناسب معرفی شده است. در بحث‌های مربوط به توسعه، غالبا اینگونه عنوان می‌شود که توسعه واقعی بدون توجه به ابعاد فرهنگ و هویت فرهنگی ملت‌ها تحقق نخواهد یافت. تاکید بر هویت فرهنگی، اقدامی است در جهت رسیدن به استقلال واقعی.
سیاستگذاری فرهنگی میتواند به صورت عام از جانب همهی نهادها، گروهها و افراد درگیر در نظم اجتماعی باشد و یا به صورت خاص و متمرکز از جانب دولت انجام گیرد. هر چند هدف دولت از سیاستگذاری فرهنگی، میتواند حفظ آزادیهای مشروع فردی و کمک به کثرتگرایی فرهنگی باشد نه لزوما تمرکزگرایی و تثبیت قدرت مرکزی دولت.
سیاستهای فرهنگی را میتوان از ابعاد مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار داد. پی بردن به روابط قدرت و بازنماییها و مشروعسازیهایی که در پس اعمال سیاستهای فرهنگی قابل شناسایی است، میتواند مطالعهای جذاب و مفید باشد. همچنین تعیین محقق شدن یا نشدن اهداف و تشخیص پیامدهای غیرنیتمند اعمال سیاستهای فرهنگی نیز اهمیت جامعهشناختی زیادی خواهد داشت. نگاه تطبیقی و تاریخی به سیاستهای فرهنگی، روش دیگری است که به تعمیق شناخت ما از سیاستهای فرهنگی کمک خواهد کرد.
در این رساله سعی شده است که بررسی سیاستهای فرهنگی از حیث موضوع و روش به حد کافی تحدید شود تا برای تدوین یک پایاننامه کارشناسی ارشد مناسب باشد. به این ترتیب موضوع سیاستهای فرهنگی محدود شده به سیاستهای فرهنگی که در حال حاضر در حال اعمال است و به صورت مصوب و مکتوب در قالب اهداف و سیاستها در آمده است. همچنین از نظر روششناسی، روش تحلیل محتوا برای این منظور انتخاب شده است.
بدیهی است که محدودیت موضوع و روش، خود بر نتایج و یافتههای تحقیق تاثیر میگذارد. این تاثیر میتوان روی دقت، عینیت، جذابیت، و کاربرد یافتهها خود را نشان دهد. انتخاب هر روشی برای مطالعه، دستاوردها و تاوانهای خاص خود را دارد، چیزی میدهد و چیزی میگیرد.
این پایاننامه در شش فصل تنظیم شده است. فصل اول به کلیات تحقیق میپردازد و در آن طرح مسئله، اهمیت تحقیق، اهداف و سوالات و روش تحقیق تصریح میشود.
در فصل دوم ضمن تعریف سیاستگذاری فرهنگی و پرداختن به سابقهی آن در ایران و جهان به تاثیر تعریف فرهنگ در سیاستگذاری و در ادامه به تعاریف فرهنگ و تعابیر متفاوتی که از آن میشود، و ویژگیهای فرهنگ و دوگانگیهایی که در کاربرد و تعریف این مفهوم وجود پرداخته میشود.
در فصل سوم مروری بر ادبیات موضوع سیاستگذاری و برنامهریزی فرهنگ به تفکیک مباحث خواهیم داشت. این تفکیک موضوعی در مرور ادبیات کمک خواهد کرد که به تدوین چارچوب ارزیابی سیاستهای فرهنگ بپردازیم.
در فصل چهارم مروری کلی بر جریانهای فرهنگی حال حاضر جامعهی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92

دیدگاهتان را بنویسید