منابع مقالات علمی :بررسی تطبیقی تاثیر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بر حمل و نقل …

۲-۴-۳ ایجاد چارچوب جدید در آلمان بر اساس دستورالعملELV…………………………………………………………….18۲-۴-۴ قوانین بازیافت خودرو در انگلستان……………………………………………………………………………………………۲۱۲-۵- نمای کلی صنایع خودرو در ژاپن………………………………………………………………………………………………………..۲۱۲-۵-۱- مدیریت […]

Read More →