رشته حقوق

دانشگاه تهران

در دورۀ ساسانیان دستکرت در معنای خالصۀ شاهان ساسانی کاربرد داشت چنان که افزایش شمار «شهرهای شاهی» برابر بود با رشد دستکرت‌های شاهنشاه. با گسترش شهرهای شاهی بر اثر گسترش... متن کامل

رشته حقوق

عوامل فرهنگی و اجتماعی

برای آگاهی بیشتر، ر.ک: سلطان‌زاده، فضاهای شهری در بافت‌های تاریخی ایران، ص81-100. برای آگاهی بیش‌تر از طرح این مسئله در حوزۀ تاریخ ایران، ر.ک: یوسفی‌فر، ساختار اقتصاد شهری در ایران... متن کامل

رشته حقوق

دوره سلجوقیان

حسین سلطان‌زاده، «بازار در شهرهای ایران»، شهرهای ایران، به کوشش محمدیوسف کیانی (تهران: جهاد دانشگاهی و وزارت ارشاد اسلامی، 1366)، ج2، ص 384- 387. برای بررسی نمونه‌ای از این نظریه، ر.ک:... متن کامل

رشته حقوق

منابع تاریخی

بخش‌های جانبی و دنباله (پَسانی) سقف مسجد. طبری، تاریخ الرسل و الملوک، ج5، ص‌1848- 1849. سلطان زاده، مقدمه یا بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران، ص‌268. ماوردی، احکام السلطانیه، ص237. برای... متن کامل

رشته حقوق

دانش و آگاهی

همان، ص‌684- 685. اصطخری، مسالک و ممالک، ص‌240؛ ابن‌حوقل، صوره الارض، ص‌211؛ تفصیل این بحث در توضیح پیرامون شهر بخارا ارائه شده است. برای نمونه دروازه‌های قهندز و شارستان در بخارا و... متن کامل

رشته حقوق

زرتشتیان ایران

مانند مارکند (مرکند- سمرقند) و دیگر شهرهای سغد که چنین نامی‌داشتند. برای نمونه، ر.ک: کارنامۀ اردشیر بابکان، ص‌75: Karitāk/ Kalatak. برای آگاهی بیش‌تر، ر.ک: بخش ارگ/ کهندژ در پژوهش حاضر. Parvar ... متن کامل

رشته حقوق

محل استقرار

بر خلاف آنچه برخی این امر را چنین توصیف کرده‌اند: «در بخارا به دلیل رشد اقتصادی شهری از اهمیت شارستان که محل استقرار اشراف زمین‌دار بوده، کاسته شده و زندگی شهری از آن جا به ربض که... متن کامل

رشته حقوق

امیر مبارزالدین

کالج، پارتیان، ص 104- 107. در تحقیقاتی که پیرامون انواع خشت‌های به کار رفته در ارگ بم صورت گرفته است دو نوع خشت در آن شناسایی شده است: خشت‌های6×36×36 از دوره ساسانی و خشت‌های 6×32×32 از... متن کامل

رشته حقوق

تاریخ معماری ایران

‌گ. همچنین برای تقسیم‌بندی انواع باروها در استحکامات دفاعی پس از اسلام ر.ک: پازوکی، استحکامات دفاعی ایران در دورۀ اسلامی، ص 17- 36. در بخش مربوط به بخارا، توضیحی دربارۀ دیوار بیرونی... متن کامل

رشته حقوق

دانشگاه شهید بهشتی

– کلود کاهن، «قبایل، شهرها و سازمان‌بندی اجتماعی»، تاریخ ایران پژوهش دانشگاه کمبریج، به کوشش ریچارد ن. فرای، ترجمه حسن انوشه (تهران: امیرکبیر، 1363)، ج 4، ص274. برای بررسی بیش‌تر... متن کامل