راهنمایی و رانندگی

راهنمایی و رانندگی

1-4 اهداف اصلی طرح :
بررسی رابطه آپنه ی انسدادی خواب در را نندگان حرفه ای کشور با میزان تصادفات جاده ای
1-5 اهداف فرعی طرح :
تعیین میزان تصادفات جاده ای در رانندگان حرفه ای دارای ریسک کم ابتلا به آپنه ی انسدادی خواب
بررسی رابطه میزان تصادفات جاده ای با شاخص توده بدن در رانندگان حرفه ای
بررسی رابطه میزان تصادفات جاده ای با سن در رانندگان حرفه ای
بررسی رابطه میزان تصادفات جاده ای بااندازه ی دور گردن در رانندگان حرفه ای
بررسی رابطه میزان تصادفات جاده ای باجنس در رانندگان حرفه ای
1-6 اهداف کاربردی طرح:
یافتن عوامل موثر بر تصادفات با هدف فراهم آوردن زمینه های کاهش میزان مرگ و میر و جراحات به علت تصادفات جاده ای ناشی از آپنه ی انسدادی خواب در رانندگان حرفه ای
آگاهی مسؤولان امر از اهمیت غربالگری و درمان آپنه ی ا نسدادی خواب در رانندگان حرفه ای
1-7 سوالات پژوهش:
میزان تصادفات منجر به جرح یا فوت در رانندگان حرفه ای دارای خطر بالای ابتلا به آپنه ی انسدادی خواب چقدر است؟
آیا میزان مذکور با میزان تصادفات منجر به جرح یا فوت در رانندگان حرفه ای دارای خطر کم برای ابتلا به آپنه ی انسدادی خواب ،تفاوت قابل توجهی دارد؟
آیا میزان تصادفات منجر به جرح یا فوت در رانندگان حرفه ای با سن، جنس ، اندازه ی دور گردن و یا شاخص توده ی بدنی آنها ارتباط دارد؟
1-8 روش اجرا:
این مطالعه از نوع کوهورت آینده نگر بوده،جمعیت مورد مطالعه را رانندگانی تشکیل می دهند که جهت شرکت در کلا سهای آموزش رانندگان به کلینیک طب کار مراجعه نموده اند. این افراد به صورت اختیاری پرسشنامه ای مربوط به اطلاعات شخصی ونیز پرسشنامه ی استاپ بنگ و ایپورث را تکمیل می نمایند. روایی و پایایی دو پرسشنامه مذکور به فارسی تایید شده است100
پاسخ مثبت به 3 تا یا بیشتر از سوالات درپرسشنامه ی استاپ بنگ ، باعث قرار گرفتن فرد در گروه دارای ریسک بالای ابتلا به آپنه ی انسدادی خواب می گردد و در غیر این صورت فرد در گروه دارای ریسک پایین قرار می گیرد.هم چنین در پرسشنامه ی ایپورث ،امتیاز 13 وبالاتر فرد را در گروه پر خطر قرار می دهد. یک سال پس از تکمیل پرسشنامه، ازطریق مصاحبه ی تلفنی ونیز پرسش از پلیس راهنمایی و رانندگی، اطلاعات راجع به تصادفات منجر به خسارت،جرح یا فوت در طول یک سال گذشته در رانندگان شرکت کننده در طرح(که فرد راننده در آنها مقصر بوده)، به دست می آید.
ونهایتامیزان تصادفات در گروه دارای ریسک بالای ابتلا با گروه دارای ریسک پایین ابتلا به آپنه انسدادی خواب به وسیله ی آزمون تی تست مورد مقایسه قرار می گیرد.

ادبیات و مبانی نظری تحقیق
2-1 تعریف اختلالات تنفسی حین خواب
اختلالات تنفسی خواب از جمله اختلالات شایع خواب می باشد که با وقفه های متعدد در طی خواب مشخص می شود. این وقفه های تنفسی حین خواب در این مشکل می تواند همراه با بیدار شدن از خواب باشد. علاوه بر بیدار شدن های مکرر حین خواب منجر به تجربه کاهش اکسیژن حین خواب نیز می گردد. مشکلات فوق می تواند مسبب بسیاری از بیماریهای مهم همانند مشکلات قلبی عروقی و حتی مرگ ناشی از این مشکلات گردد. به جهت شناخت بهتر این اختلال بهتر است ابتدا به تعریف جزییات آن بپردازیم.
آپنه : به هرگونه توقف تنفسی بیش از 10 ثانیه حین خواب گفته می شود.

Share