سبز اندیشان امروز

پایان نامه روانشناسی : اجتماعی و فرهنگی

درصد در آموزشهای فنی و حرفهای در حال پیشرفت هستند (سازمان جهانی یونسکو، 2006). امید است با تلاش و سیاستگذاریهای اخیر برنامهریزان آموزشی به خصوص وزارت آموزش و پرورش و معاونت آموزش متوسطه، این آمار در افق 1404 بهبود و به رتبهی یک آسیا ارتقاء یابد.
بیان مسئله
همواره تربیت حرفه‏ای، بخشی از نظام‏های تربیتی به شمار می رود و در دوران معاصر، این مسأله توجه ویژه‏ای را به خود جلب کرده که خود ناشی از اهمیتی است که مسایل اقتصادی در حیات اجتماعی ملل معاصر ایفا میکنند. هر یک از جوامع به‌نحوی با توسعه روبرو هستند؛ جوامع پیشرفته در اندیشهی حفظ و ارتقای سطح آن و جوامع عقبمانده و توسعهنیافته یا کمتر توسعهیافته در پی نیل به اصل آن هستند. دغدغهی توسعه، در این برههی زمانی که شاهد تغییرات بسیار سریع و چشمگیر در عرصهی علوم و فناوری هستیم، از جمله مهمترین عواملی است که آموزش‌های فنی و حرفه‏ای و کاردانش را کانون توجه قرار داده و آن را به یکی از عمده‏ترین مسائل تعلیم و تربیت بدل کرده است. در جهان فراصنعتی امروز توسعه به معنی عام بدون توجه به آموزش‌های فنی و حرفهای مفهوم نخواهد داشت . انقلاب علمی _ فنی، انقلابی عمیق و کیفی در نیروهای تولید و از آن جمله در نیروی انسانی و روش های تولید به وجود آورده است. از این رو پرداختن به آموزش‌های فنی و حرفهای و کاردانش به دلیل تنوع، انعطافپذیری و آمادهسازی فرد برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار و همچنین کسب مهارت‌ها در راستای فناوری و علوم وابسته به همراه دانشهای خاص مربوط به مشاغل در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اولویت مییابد. تدوین سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش بر اساس مبانی و اصولی که منبعث از اعتقادات و باورهای قلبی و آموزههای دینی ماست و توجه ویژهی آن به توسعهی کمی و کیفی آموزش‌های فنی و حرفهای و کاردانش وظیفهی نظام آموزشی کشور را سنگینتر میسازد. در دین اسلام از بدو پیدایش به تربیت حرفهای توجه شده و به انسان به منزلهی «عامل» نگریسته می‏شود. یعنی به منزلهی موجودی که رفتارهای تعیین کنندهی هویت وی، مبتنی برمبادی معرفتی، میلی و ارادی است.(باقری، 1379)
در نظام های آموزشی پیشرو، در طراحیهای آموزشی علاوه بر علمگرایی، مهارتپیشگی را نیز لحاظ میکنند. در چنین دیدگاهی، هدف مدیریت طراح و برنامهریز بیشتر توانا ساختن است تا دانشمند پروری.(استیوارد، 2008، ص14)
مقام معظم رهبری نیز در دیدار کارآفرینان عرصههای مختلف تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی فرمودند: «ایران بزرگ، امروز بیش از هر زمان دیگر به کار و کارآفرینی نیاز دارد تا هم چون عقابی تیز پرواز در فضای پیشرفت و آبادانی و افتخار اوج گیرد.» و باز می فرمایند: «ایران به موازات نیاز به علم، به پنجههای کارآمد هم نیاز دارد.» (آیت اله خامنه ای، 1389) همان طوری که امام علی (ع) نیز می فرمایند: «خداوند انسان مومنی را دوست دارد که مهارتورز و امین باشد.»(شیخ صدوق، 1390 ه. ق.) و پیامبر اکرم (ص) فنیتر و حرفهگراتر می فرمایند: «حلالترین چیزی که بنده میخورد ناشی از کسب و کار صنعتی (تولیدی و مهارتی) است که به دست خود و با دقت انجام می‌دهد.» (کاشانی، 1404ه. ق.)
آنچه اقتصاد جهانی را متمایزتر مشخص می‌کند، بازارهای کار ملی و بین‌المللی است که هر روز متفاوت‌تر از پیش است. امروزه کشورها سخت در تلاش هستند تا با ایجاد نظامهای آماده‌سازی افراد برای اشتغال، منابع خود را مورد استفادهی بهینه قرار دهند. در حقیقت همهی افراد حتی مردم کشورهای در حال توسعه، به شرطی می‌توانند در بازار کار رقابت کنند که در تکنولوژی‌های نوین مهارت داشته و از مهارت‌های تخصصی برخوردار باشند. معمولاً نظام آموزش حرفه‌ای هر کشور مانند یک نهاد، مسئول آماده‌سازی افراد برای کار قلمداد می‌شود (گرت لوز، 1373).
برای درک جایگاه واقعی آموزش‌های فنی وحرفه‌ای و کاردانش درشرایط امروز آموزش وپرورش، باید توجه نمود که شرایط امروز جهان و ایران، با سی سال پیش بسیار تغییر کرده است. جهان امروز با روندهای کلی مانند جامعهی اطلاعاتی، جهانی شدن در حوزه‌های مختلف، تغییر روشهای تولید و سازماندهی کار در سازمان‌های تولیدی و اقتصادی، توسعهی دانش، تغییرات پیوستهی فناوری و نقش مهم دانش در تولید روبهرو است که موجب تغییر مهارت‌ها و تولّد مشاغل جدید می‌شود. لذا بازارکار مرتباً به نیروی انسانی ماهر و آموزشدیده نیازمند است. آموزش‌های فنی وحرفه‌ای وکاردانش در ایجاد و راهاندازی مؤسسات و تعاونیهای تولیدی وخدماتی، صدور مجوز فعالیت جهت جذب فوری نیروهای آموزشدیده، تأمین نیاز بازار کار با نیروی ماهر، ایجاد فرصت‌های شغلی، ایجاد رشتههای هنرستانی هماهنگ با بازارکار منطقهای،جلوگیری از مهاجرت، ایجاد شغل به تفکیک جنسیت، رشد و توسعهی صنعتی و اقتصادی نقش مؤثری دارد.(امین بیدختی، 4:1383)
عنایت و توجه روزافزون به نوع و گسترش آموزش به خصوص آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ضرورتی انکارناپذیر و ناشی از آهنگ سریع تغییرات در عرصه‌های مختلف فعالیت‌های فناورانه می‌باشد و غفلت و عدم توجه کافی به آموزش‌های لازم و مناسب به ویژه در زمینههای فنی و حرفه‌ای و کاردانش و غفلت از هماهنگی و تطابق سطح کیفی و کمی نیروی انسانی با سطح رشد علمی و فنی در هر جامعهای در پایان تنگناها و مشکلات عدیده‌ای را فرا راه رشد و توسعهی اقتصادی و اجتماعی جامعه ایجاد خواهد نمود (باقری و نجفی، 1387).
اهمیت و ضرورت پژوهش
توجه و تأکید بر توسعه‌ی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی به منظور تربیت سرمایه‌های انسانی و معنوی مورد نیاز توسعه و ایجاد اشتغال مولد و کارآفرینی در اسناد بالادستی از جمله سندچشم انداز کشور جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ، نقشه ی جامع علمی کشور، سیاستهای کلی اشتغال ابلاغی مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)، سیاستهای کلی ایجاد تحول مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران ومواد 19 و 21 قانون برنامهی پنجسالهی پنجم توسعه‌ی کشور نشان از ضرورت این آموزش‌ها دارد. همچنین در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، راهکارهای شمارهی 6/1 ، 4/5 ، 5/6 و 3/21 بر لزوم اهمیت و توجه به توسعه‌ی آموزش‌های فنی وحرفه‌ای و مهارتی پرداخته شده است. این راهکارها بر 6/1- گسترش و تنوع دادن به حِرَف و مهارت‌های مورد نیازجامعه و … ، 4/5 – اولویت بخشی به تأمین و تخصیص منابع، تربیت نیروی انسانی کارآمد، تدوین برنامه برای رشد، توانمندسازی و مهارت آموزی، ادامهی تحصیل و حمایت مادی و معنوی دانش‌آموزان مناطق کمتربرخوردار و مرزی، 5/6- تنظیم و اجرای برنامهی جامع کارآفرینی و مهارتآموزی به ویژه دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه تا پایان برنامهی پنجم توسعه در برنامهی درسی و آموزشی و 3/21- طراحی و استقرار نظام جامع هدایت تحصیلی و استعدادیابی به منظور هدایت دانش‌آموزان به سوی رشتهها، حرف و مهارت‌های مورد نیاز حال و آینده کشور متناسب با استعدادها، علاقهمندی و تواناییهای آنان اشاره می‌کند.

تحولات سریع و پرشتاب جهان امروز، تحول در نگرش نسبت به آموزش و پرورش بطور عام، و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بطور خاص را، بیش از پیش ضروری می‌نماید. در همین راستا، مدیر کل یونسکو، در دومین کنگره بین‌المللی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای که در سال 2001 میلادی در سئول ـ کره جنوبی تشکیل شد، ضمن تأکید بر توجه ویژه به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در جهان امروز، بیان داشت که گزافه نیست اگر بگوئیم در آینده، رکن رکین توسعهی پایدار اجتماعی و اقتصادی در یک مملکت، در گرو وضعیت اهل صنعت و صاحبان حرفه خواهد بود. اقتصاد جهانی به نیروی انسانی انعطافپذیر و مولد نیازمند است تا بتواند خود را با محیط پیوسته در حال تغییر، سازگار نماید. فاصله میان دانایان و دیگران همواره زیادتر می‌شود. این فاصله هم در سطح جهانی و هم در سطح ملی و منطقه‌ای، میان دختران و پسران و سطوح شهری و روستائی هر روز، بیشتر می‌شود. (قاسمی پویا، 1380)
از این رو فراهم کردن امکان یادگیری در سراسر زندگی افراد تنها راهی است که بدان طریق می‌توان مردم را با دانش و مهارت لازم برای زندگی در جهان پرتغییر امروز، مجهز کرد. در چنین جهانی لازم است آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با نظام آموزش متوسطه و آموزش عالی و آموزش بزرگسالان پیوند نزدیک و محکم برقرار کند. برای افراد تنها سواد آموختن کافی نیست، بلکه لازم است همراه با آن آموزش حرفه‌ای نیز، منظور گردد تا بتوانند زندگی خود را سازمان بخشند. چنین دیدگاهی علاوه بر نشان دادن اهمیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، بر وجود فلسفه و اندیشه‌ای مدرن و ساختار یافته در عرصهی آموزش عمومی تأکید دارد. فلسفه‌ای که در آن نه تنها بر آموزش عمومی و ارزش‌های اجتماعی و بطور کلی پرورش همه جانبهی شخصیت فراگیران، بلکه بر ارتقای بینش علمی و نگرش اجتماعی و مهارت آموزی فراگیران توجه خاصی می‌شود. چنین رویکردی به آموزش نشان از این واقعیت دارد که برای توسعهی همهجانبهی افراد و جامعه لازم است در درجهی نخست، فلسفه و اندیشه‌ای مشخص در زمینهی آموزش و پرورش به طور عام و در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی بطور خاص وجود داشته باشد (سلطانی محمدآبادی، 1381).
المصری (2003) به این نکته تأکید دارد، آنچه که واقعاً در سیستم‌های آموزشی ما بیش از هر چیز دیگر مورد نیاز است، آزادسازی آموزش و ترغیب حرفه‌ای و حرفه‌ای کردن آموزش عمومی است.
به علاوه سرمایهگذاری در آموزش چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم متوجه فرد و جامعه، می‌شود. منافع مستقیم و فردی آموزش به صورت حقوق و دستمزد اضافی نمودار میشود. کاهش جرایم، رعایت سطح بهداشت، تربیت مطلوب فرزندان و مدیریت صحیح خانواده از جمله منافع غیرمستقیم و فردی در آموزش است. از طرف دیگر منافع مستقیم و اجتماعی سرمایهگذاری در آموزش به صورت افزایش بهره‌وری و بالا رفتن ثروت ملی قابل مشاهده است که ناشی از انتقال دانش و مهارت در نظام تربیتی است. کاهش هزینههای بهداشتی، کاهش هزینهی جرایم و هزینههای ناشی از مهار جمعیت نیز از دیگر منافع غیرمستقیم اجتماعی آموزش شمرده میشوند (محسن پور، 1385).
به طور کلی انسان توسعهیافته از درجات بالاتر مهارت‌های اجتماعی، علمی، مسئولیتپذیری، آگاهی فرهنگی و غیره برخوردار است. چنین انسانی مولّد توسعه نیز می‌تواند باشد. عبارت توسعه‌ی انسانی رابطهی دو سویه بین دو جزء تشکیلدهنده آن برقرار می‌کند: از یک طرف توسعه برای انسان و از طرف دیگر انسان برای توسعه. وجه اول برخورداری بیشتر انسان‌ها و انسان‌های بیشتر از دستاوردهای توسعه است و وجه دیگر بیان می‌دارد که توسعه حاصل اندیشه و عمل انسان است. رابطهی توسعه‌ی انسانی با آموزش و پرورش نیز در آن است که اعتلا و ارتقای اندیشه و عمل انسانی حاصل آموزش و پرورش است و این تنها وسیله‌ای است که بشر گذشته و حال برای پیمودن توسعه از آن استفاده کرده است. این رابطه را می‌توان چنین ترسیم کرد:

آموزش و پرورش
انسان توسعه یافته
جامعه توسعه یافته
(نظری، 1385)
می‌توان گفت سرمایه انسانی تبلور فردی است که:
در رشتهی تخصصی خود بسیار عمیق باشد و آگاهی کافی داشته باشد.
دارای قوه نوآوری و خلاقیت بوده، توانایی به کارگیری دانش تخصصی خود و قدرت کارآفرینی داشته باشد.
از وجدان حرفه‌ای و انضباط کاری مطلوب برخوردار باشد.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از روحیه همکاری با دیگران و سعه صدر برخوردار باشد.
به منابع طبیعی یعنی «ارزیابی یک تمدن از محیط اطراف خود» باور داشته باشد (طایی: 1376).
آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی دارای ماهیت دوگانه می‌باشد. زیرا از یک سو یک فعالیت آموزشی به شمار میآید که در حیطهی تعلیم و تربیت قرار میگیرد و به ناچار باید از احکام آن پیروی کند و از سوی دیگر چون هدف آن آماده کردن فرد برای اشتغال مفید است، از آن به عنوان یک سرمایهی انسانی در فرایند تولید استفاده می‌شود و ناگزیر به تأثیرپذیری از نظم حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی است. بنابراین بر پیچیدگی وضعیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی افزوده میگردد (حیدری عبدی، 1385).
برای ایجاد تحول در آموزش‌های مهارت بنیان و توسعهی متوازن آموزش‌های فنی و حرفه ای و کاردانش باید به رشد و توسعه کمی و کیفی آن توأمان توجه کرد (نویدی، 1389، ص 138 ) و عشق به مدرک را تبدیل به شوق یادگیری مهارت نمود.(جواهری، 1380، ص 15) چرا که مهارت باعث افزایش دامنه انتخابها در عرصهی عمل می‌شود.(پرند و همکاران، 1389، ص23)
در دنیا اذعان میشود که آموزش‌های فنی و حرفهای افراد را برای ورود به دنیای کار آماده میسازند. آموزش‌های فنی و حرفهای میتواند با انتقال مهارت و شایستگی مورد نیاز، پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر بازار کار و برابری فرصت‌ها را برای همه افراد در بخش‌های دولتی و غیر دولتی محقق سازد و به طور چشمگیری از ضایعات و هزینههای تولید بکاهد و قدرت رقابت در بازارهای جهانی را ایجاد نماید.
این نوع از آموزش به عنوان یکی از ارکان توسعهی پایدار مورد پذیرش و تأکید سازمان‌های بینالمللی مانند unesco، unevoc و Ilo قرار گرفته است. (محمد علی، 1390، ص 11)
به گزارش یونسکو در کنفرانس بینالمللی پاریس در سال 1389 و کنفرانس سئول در سال 1999، در توسعهی پایدار، انسان محور توسعه است و کلید آن آموزش و تربیت فنی و حرفهای است. به عبارت دیگر توسعهی آموزش‌های فنی و حرفهای موجب افزایش سرمایهی انسانی، اجتماعی، فیزیکی و مالی شده است و این افزایش سرمایه موجب توسعهی پایدار سیاسی، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی می‌شود. توسعهی پایدار مجدداً موجب توسعهی آموزش‌های فنی و حرفهای میگردد
به طور سنتی، آموزشهای فنی و حرفهای به عنوان برنامهای از مطالعات تعریف میشود که یک تکنسین تحویل میدهد، اما اهداف آموزشهای فنی و حرفهای با تکنولوژیکی شدن دنیای ما تغییر یافته است. امروزه مهارتهای فنی بسیاری برای دانشآموزان، خانوادهها، مصرف کنندهها، شهروندان و کارگران وجود دارند. افزون بر این، به طور چشمگیری تقاضا برای تکنسینها در نیروی کار هم از نظر تعداد و هم از نظر تنوع افزایش یافته است؛ لذا یک تعریف برای آموزشهای فنی و حرفهای این است که ترکیبی از آموزشها و تجربیات است که به دانش یا مهارت در استفاده از تکنولوژی خاص منجر میشود (کرم، 2006). بنابراین برای تأمین مهارتهای فنی و تکنولوژیکی جامعه و رفع نیازهای جدید، لازم است همواره برنامههای آموزشی مطابق با شرایط محلی ومنطقهای و هماهنگ با فناوریهای جدید بازار کار مورد تجدید نظر قرار گیرند و اصلاح شوند. باید آموزش مناسب و جذب علاقهمندان، به طور هماهنگ صورت گیرد.
بعد دیگر اهمیت آموزش‌های فنی حرفهای، در نقش فرهنگی و اجتماعی آن است. یکی از نمودهای نابرابری اجتماعی، محرومیت از تحصیل به علل گوناگون است. برخورداری

                                                    .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *