پایان نامه رایگان با موضوع جهانی شدن، دانشگاه تهران، حقوق بشر، علوم سیاسی

باعث شده که تا به امروز حق توسعه یا مقررات حقوق بینالملل اقتصادی بهصورت یک کل الزامآور بینالمللی با ضمانت اجرای کافی ایجاد نشده باشد.
در راستای شناسایی بهتر موضوع حق توسعه، سؤالی که در خور تحقیق برای یک پژوهش مجزا میتوان پیشنهاد کرد، این است که آیا جهانی شدن سرمایه و گسترش اقتصاد آزاد در پرتوی اندیشهی نئولیبرالیسم و تضعیف نظارتهای اجتماعی و دولتی بر عملکرد سرمایه در داخل مرزهای یک دولت تأثیری بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی خواهد داشت؟ در صورت مثبت بودن این امر، چه تأثیری بر روند تحقق و ترویج حق توسعه در سطح بینالمللی ایجاد خواهد شد؟
و در این راستا تئوری جهانیسازی، در صورتبندیهای تئوری سه جهان، چه تحولاتی ایجاد خواهد کرد؟
پیشنهادات
۱) جامعهی بینالمللی و در رأس آن سازمان ملل متحد باید سازوکاری رسمی با ضمانت اجرای کافی در رسیدگی به موارد نقض حق توسعه ایجاد کند. این سازوکار میتواند صلاحیت اجباری دیوان بینالمللی دادگستری در رسیدگی به موارد نقض حق توسعه و یا حتی رسیدگی توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس فصل ۶ و ۷ منشور ملل متحد باشد. رسیدگی شورای امنیت میتواند بر این مبنا باشد که نقض حق توسعه، بهنوعی صلح را در جامعهی بینالملل دچار مخاطره خواهد کرد.
۲) دولتهای ملی در کشورهای درحالتوسعه باید دموکراسی مبتنی بر اصول حکمرانی خوب را در سطح داخلی ایجاد کنند. چراکه بدین طریق میتوانند جلوی بهانهجوییهای کشورهای توسعه یافته یا سازمانهای بین المللی کمککننده را که به بهانهی عدم وجود دموکراسی یا حکمرانی خوب از کمکها امتناع میکنند بگیرند.
۳) دولتها باید یک سری مقررات حقوق اقتصادی را در سطح داخلی خود تدوین کنند. اشتراکات موجود در این مقرراتِ ملی، در سطح بینالمللی میتواند باعث شکلگیری اصول کلی حقوقی شود.
۴) یک کنوانسیون بینالمللی عامالشمول با ضمانت اجرای کافی که دربردارندهی مقررات حقوق بین الملل اقتصادی باشد، باید ایجاد شود تا راهی برای از میان برداشتن نابرابریهای اقتصادی در روابط بین المللی باشد.
منابع
کتب فارسی
۱- اخوان کاظمی، مسعود، ۱۳۸۳، آموزش عالی و توسعه سیاسی پایدار (مجموعه مقالات)، چاپ اول، تهران، مؤسسهی پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی.
۲- ازکیا، مصطفی، ۱۳۸۰، جامعه‌شناسی توسعه، چاپ سوم، تهران، نشر کلمه.
۳- استیگلیتز، جوزف، ۱۳۸۷، جهانی سازی و مسائل آن، ترجمه حسن گلریز، چاپ چهارم، تهران، نشر نی.
۴- اسمیت، برایان کلایو، ۱۳۸۰، فهم سیاست جهان سوم، نظریه‌های توسعه و دگرگونی سیاسی، ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی و محمد سعید قانئی نجفی، چاپ اول، تهران، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.
۵- اسمیت، روناک. م.، ۱۳۸۸، قواعد حقوق بینالمللی بشر، ترجمهی فاطمه کیهانلو، چاپ اول، تهران، نشر گرایش-انتشارات دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران- مرکز مطالعات حقوق بشر سازمان ملل برنامهی عمران ملل متحد.
۶- آشوری، داریوش، ۱۳۶۶، دانشنامهی سیاسی، چاپ اول، تهران، انتشارات سهروردی و مروارید.
۷- آقابخشی، علی، ۱۳۷۶، فرهنگ علوم سیاسی، چاپ سوم، تهران، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
۸- امیرارجمند، اردشیر، ۱۳۸۶، مجموعه اسناد بینالمللی حقوق بشر، قسمت اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
۹- ایده، آسیبورن و کراوزه، کاتارینا و روساس، الن، ۱۳۸۹، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ترجمهی اردشیر امیرارجمند، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.
۱۰- برکشلی، فریدون، ۱۳۷۴، نظم نوین اقتصاد جهانی و کشورهای جنوب، چاپ اول، تهران، نشر قومس.
۱۱- بزرگی، وحید و صباغیان، علی، ۱۳۸۴، جهانی شدن: فرصتها و چالشها، چاپ اول، تهران، مؤسسهی مطالعات و پژوهش های بازرگانی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
۱۲- بهروزیفر، مرتضی، خرداد ۱۳۸۱، اوپک و جهانی شدن اقتصاد، شماره ۳۷، مجلهی اقتصاد انرژی.
۱۳- بیگدلی، حسن، پاییز ۱۳۸۸، حق توسعه با تکیه بر دیدگاه حق محور، پایاننامهی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
۱۴- بیگزاده، ابراهیم، ۱۳۸۴، جزوهی درسی حقوق بینالملل عمومی، ج۲، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
۱۵- بیگزاده، ابراهیم، ۱۳۸۹، حقوق سازمانهای بینالمللی، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.
۱۶- پطروس غالی، بطروس، بهار تا زمستان ۱۳۸۱، حقوق بینالملل در تکاپوی ارزشهای خود، صلح، توسعه، دموکراسی، ترجمهی ابراهیم بیگزاده، شماره ۳۵ و ۳۶، مجلهی تحقیقات حقوقی.
۱۷- پیران، حسین، ۱۳۸۹، مسائل حقوقی سرمایهگذاریهای بینالمللی، چاپ اول، تهران، انتشارات کتابخانهی گنج دانش.
۱۸- پیشگاهی فرد، زهرا، بهار ۱۳۸۰، ابعاد جهانی شدن، شماره ۱۵۷، مجلهی دانشکدهی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.
۱۹- تودارو، مایکل، ۱۳۸۹، توسعهی اقتصادی در جهان سوم، ترجمهی غلامعلی فرجادی، چاپ هفدهم، تهران، انتشارات کوهسار.
۲۰- توسلی نائینی، منوچهر، تابستان ۱۳۸۴، جهانی شدن اقتصاد و حاکمیت ملی، شماره ۳۶، فصلنامهی راهبرد.
۲۱- توکلی، مهران، ۱۳۸۵، استعمار، استعمارگری، استعمارزدایی وجهان سوم، چاپ اول، تهران، نشر نی.
۲۲- توماس، کارولین، ۱۳۸۲، حکومت جهانی، توسعه و امنیت انسانی، ترجمهی مرتضی بَحرانی، چاپ اول، تهران، انتشارات پژوهشکدهی مطالعات راهبردی.
۲۳- جاویدفر، فریبا، مهر ۱۳۸۸، بررسی آثار حقوقی مصوبات اکوسوک بر حق توسعهی اقتصادی و اجتماعی کشورهای جنوب، پایاننامهی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
۲۴- جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۳، حقوق بشر در جهان امروز، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار.
۲۵- جیروند، عبداللّه‏، ۱۳۶۸، توسعهی اقتصادی، مجموعه عقاید، چاپ اول، تهران، انتشارات مولوی.
۲۶- چیلکوت، رونالد اچ، ۱۳۷۶، درآمدی بر مسائل اقتصادی کشورهای جهان سوم: نظریه‌های توسعه و توسعه نیافتگی، ترجمه و تلخیص احمد ساعی، تهران، نشر علوم نوین.
۲۷- حسین پور، جعفر، مرداد و شهریور ۱۳۸۴، حق برخورداری از توسعه در جامعه اطلاعاتی، شماره ۲۱۵ و ۲۱۶، مجلهی اطلاعات سیاسی-اقتصادی.
۲۸- خلیلیان، محمدجمال، ۱۳۸۱، مفاهیم سازگار یا ناسازگار با توسعه اقتصادی در فرهنگ اسلامی، چاپ اول، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره.
۲۹- خواجوی نوری، نظامالدین، ۱۳۸۹، جهان سوم، حقوق بشر و حق توسعه، چاپ اول، تهران، نشر نشانه.
۳۰- درهمهاجرانی، میرحیدر، ۱۳۴۹، جهان سوم و کشورهای پیشرفته، شماره ۷۰، چاپ اول، تهران، انتشارات مؤسسهی مطالعات و تحقیقات اجتماعی.
۳۱- دولتشاه، حجت، ۱۳۸۵، منشور سازمان ملل متحد، چاپ سوم، تهران، انتشارات مجد.
۳۲- راعی، مسعود، دی ۱۳۸۰، جایگاه حق توسعه در حقوق بشر معاصر، شماره ۴۹، ماهنامهی معرفت.
۳۳- رنانی‏، محسن، ۱۳۸۱، ماهیت و ساختار دولت در ایران: نقش دولت در اقتصاد(مجموعه مقالات)، به کوشش سعید فراهانی‏فرد، انتشارات مؤسسهی فرهنگی دانش و اندیشهی معاصر.
۳۴- ریگو، فرانسوا، پاییز و زمستان ۱۳۷۱ و بهار و تابستان ۱۳۷۲، تأملی بر نظم نوین جهانی، ترجمهی ابراهیم بیگ زاده، شماره ۱۱ و ۱۲، مجلهی تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی.
۳۵- زایدل هوهن فلدرن، آگناتس، ۱۳۸۵، حقوق بینالملل اقتصادی، ترجمه و تحقیق سید قاسم زمانی، چاپ چهارم، تهران، مؤسسهی مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش.
۳۶- زنگنه، حمید، آذر و دی ۱۳۸۳، توسعه اقتصادی و جهانی شدن: نظری به تجارب کشورها، شماره ۲۰۷ و ۲۰۸، مجلهی اطلاعات سیاسی-اقتصادی.
۳۷- ساعی، احمد، ۱۳۸۴، الف، توسعه در مکاتب متعارض، چاپ اول، تهران، نشر قومس.
۳۸- ساعی، احمد، ۱۳۸۴، ب، درآمدی بر شناخت مسائل سیاسی-اقتصادی جهان سوم، چاپ ششم، تهران، نشر قومس.
۳۹- ساعی، احمد، ۱۳۸۹، مسائل سیاسی-اقتصادی جهان سوم، چاپ یازدهم، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) مرکز تحقیق و توسعهی کتب علوم انسانی.
۴۰- ستوده لنگرودی، نسرین، ۱۳۸۰، بررسی قواعد حقوق بینالملل در جهت تضمین حق بر توسعه، پایاننامهی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
۴۱- سریع القلم، محمود، ۱۳۷۵، توسعه جهان سوم و نظام بینالملل، چاپ سوم، تهران، نشر سفیر.
۴۲- سماواتی، حشمتالله، تابستان ۱۳۷۵، مفاهیم حقوقی حق توسعه و نقش و تأثیرات آن در کمکهای خارجی، شماره ۱، فصلنامهی دیدگاههای حقوقی.
۴۳- سن، آمارتیا، ۱۳۸۱، توسعه به مثابهی آزادی، ترجمهی سید احمد موثقی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
۴۴- سنگوپتا، آرجون، بهار ۱۳۸۳، حق توسعه در نظریه و عمل، ترجمهی منوچهر توسلی جهرمی، شماره ۳۰، مجله حقوقی.
۴۵- سیدنورانی، سیدمحمدرضا، مرداد و شهریور ۱۳۷۹، جهانی شدن، کشورهای در حال توسعه و ایران، شماره ۱۵۵ و ۱۵۶، مجلهی اطلاعات سیاسی-اقتصادی.
۴۶- شایگان، فریده، حق توسعه، ۱۳۸۸، چاپ اول، تهران، نشر گرایش-انتشارات دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران-مرکز مطالعات حقوق بشر برای سازمان ملل متحد برنامهی عمران ملل متحد.
۴۷- شیرخانی، محمدعلی، پاییز ۱۳۸۱، یکپارچه شدن جهانی و توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورهای در حال توسعه، شماره ۵۷، مجلهی دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
۴۸- شیرودی، مرتضی، تیر ۱۳۸۳، تهدیدات پروژهی جهانی سازی، با تأکید بر مسأله ایران، شماره ۳۱، مجلهی رواق اندیشه.
۴۹- شیرودی، مرتضی، خرداد ۱۳۸۴، گزارشی از کتاب: جهانی شدن و جهان سوم، شماره ۴۲، مجله رواق اندیشه.
۵۰- صداقت، پرویز، اردیبهشت ۱۳۷۹، سرنوشت جهانی شدن و زمینه‏های آن، ماهنامهی بورس.
۵۱- ضیائی بیگدلی، محمدرضا، ۱۳۸۷، حقوق بینالملل عمومی، چاپ سی و دوم، تهران، انتشارات کتابخانهی گنج دانش.
۵۲- عظیمی، حسین، ۱۳۷۱، مدارهای توسعه یافتگی در اقتصاد ایران، چاپ اول، تهران، نشر نی.
۵۳- فرضیپرهخلیل، مریم، تابستان ۱۳۸۸، تعیین تعامل نظام مالکیت فکری و حق توسعه، پایاننامهی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
۵۴- فروغینیا، حسین، مهر و آبان ۱۳۸۳، جهانی شدن و بحران مشروعیت و مدیریت امنیت در کشورهای در حال توسعه، شماره ۲۰۵ و ۲۰۶، مجلهی سیاسی-اقتصادی.
۵۵- قادری، سیدعلی، ۱۳۷۶، مجموعه مقالات اولین سمینار بررسی تحول مفاهیم، چاپ اول، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.
۵۶- قاری سیدفاطمی، سیدمحمد، ۱۳۸۸، حقوق بشر در جهان معاصر، جستاری تحلیلی از حقها و آزادیها، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات مؤسسهی مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
۵۷- کاسسه، آنتونیو، ۱۳۷۳، حقوق بینالملل نامتحد، ترجمهی مرتضی کلانتریان، چاپ اول، تهران، انتشارات خدمات حقوقی بینالمللی.
۵۸- کوک، پل و پاتریک، کالین کرک، بهار و تابستان ۱۳۷۷، جهانی شدن، منطقه‏ای شدن و

مطلب دیگر :  مشکلات اجرایی قانون تسهیل