سبز اندیشان امروز

فایل پایان نامه روانشناسی اعضای هیأت علمی

قرار می‌دهد تا به مشاهده، ثبت اطلاعات، تعیین متغیرها، طراحی و برنامه‌ریزی آزمایش‌‌ها، ترسیم نمودار، تفسیر نتایج، تدوین فرضیات و سازمان‌دهی یافته‌های خود بپردازند. اساتید نیز می‌توانند در این مرحله، سؤالاتی را طرح، رویکردهایی را پیشنهاد، بازخوردهایی را ارائه و ادراک و فهم دانشجویان را مورد ارزیابی قرار دهند (گیل، 2002).
4) مرحله توضیح: در طول مرحله توضیح، دانشجویان با مدل‌ها، قوانین و نظریات آشنا می‌شوند. دانشجویان بر حسب این مدل‌ها و نظریات جدید، نتایج را خلاصه می‌کنند. استاد، دانشجویان را در جهت تعمیم‌های منسجم، یکپارچه و سازگار، هدایت می‌کند و با طرح واژه های علمی مختلف به دانشجویان کمک می‌کند و سؤالاتی را مطرح می‌کند تا به دانشجویان کمک ‌کند که با بهره گرفتن از این واژه‌ها، نتایج حاصل از اکتشاف خود را توضیح دهند. تمایز بین دو مؤلفه اکتشاف و توضیح، حاکی از آن است که یادگیری مفاهیم، مقدم بر یادگیری اصطلاحات علمی است؛ در مرحله اکتشاف، دانشجویان با بهره گرفتن از فرصت و منابعی که در اختیار آنها گذاشته می‌شود، به مشاهده، آزمایش و جمع‌آوری اطلاعاتی راجع به موضوع جدید می‌پردازند و اکتشافات خود در رابطه با موضوع جدید را با بهره گرفتن از مفاهیم و به زبانی ساده، سازمان‌دهی می‌کنند، اما در مرحله توضیح، استاد، دانشجویان را با واژه‌ها و اصطلاحات علمی آشنا کرده و به آن‌ها کمک می‌کند تا ادراک و اکتشاف خود از موضوع را در قالب اصطلاحات علمی بیان کنند (ایزن کرفت، 2003).
5) مرحله بسط یادگیری: این مرحله از چرخه یادگیری، فرصتی را در اختیار دانشجویان قرار می‌دهد تا دانش خود را در حیطه‌ها و زمینه‌های جدید به کار ببرند، که ممکن است شامل مطرح کردن سؤالات و فرضیات جدید برای اکتشاف باشد. این مرحله با سازه روان شناختی که”انتقال یادگیری” نامیده می‌شود، ارتباط مستقیمی دارد (ثورندایک، 1923). دامنه انتقال یادگیری شامل انتقال از یک مفهوم به مفهوم دیگر (مثل قانون جاذبه نیوتن و قانون الکتریسیته ساکن کلمب)؛ انتقال از یک موضوع درسی به موضوع دیگر (مثل مهارت‌های ریاضی به کار رفته در تحقیقات علمی)؛ انتقال از یک سال به سال دیگر( مثل اشکال مهم، ترسیم نمودار و مفاهیم شیمی در فیزیک)؛ و انتقال از دانشگاه به فعالیت‌های غیر دانشگاهی (به عنوان مثال، استفاده از نمودار برای محاسبه اینکه آیا پیوستن به ویدئو کلوب یا پرداخت نرخ اجاره بیشتر در اجاره‌نامه، مقرون به صرفه است) می‌باشد (برنسفورد و همکاران، 2000).
6) مرحله ارزیابی: این مرحله شامل راهبردهایی است که به تداوم و استمرار هر دو نوع ارزیابی تکوینی و نهایی از یادگیری دانشجویان کمک می‌کند. چنانچه اساتید بتوانند چرخه یادگیری و تجاربی که دانشجویان در کلاس انجام می‌دهند را به خوبی طراحی و اجرا نمایند، بعد از آن باید بتوانند جنبه‌هایی از این موارد را در قالب ابزارهای ارزیابی مورد بررسی قرار دهند. این ابزارهای ارزیابی باید دربرگیرنده سؤالاتی از تحقیقات آزمایشگاهی باشد که آن‌ها انجام می‌دهند. به منظور ارزیابی دانشجویان باید از آن‌ها خواست تا داده‌های به دست آمده از آزمایش‌ها را مثل کاری که خود انجام داده‌اند، تفسیر کنند یا اینکه از آن‌ها خواست تا آزمایش‌هایی را طراحی نمایند (کلبِرن و کلاف، 1997).
7) مرحله توسعه یادگیری: در این مرحله دانشجویان هدایت می‌شوند تا مفهوم جدید را به زمینه‌های مختلف مرتبط و در این زمینه‌ها به کار بگیرند (بنتلی، ایبرت و ایبرت، 2007). علت اضافه شدن مرحله توسعه یادگیری به مرحله بسط یادگیری این است که به مدرسان یادآوری شود این مسأله که دانشجویان باید انتقال یادگیری را تمرین کنند، از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. اساتید باید مطمئن شوند که دانش در زمینه‌های جدید به کار گرفته می‌شود و به یک زمینه ساده، محدود نمی‌شود (ایزن کرفت، 2003).
استفاده مطلوب و متناسب مدرسین از فرایند و چرخه یادگیری به فراگیران کمک می‌کند تا مشارکت خود در کلاس را افزایش دهند، مفاهیم و ارتباط بین مفاهیم را به خوبی درک کنند، استدلال علمی خود را توسعه دهند و در نتیجه موفق به فراگیری و توسعه دانش و مهارت‌های فکری و عملی لازم گردند (رینر، 1986؛ گارسیا، 2005؛ مسیت، 2006؛ کاینار، تیکایا و کاکروگلو، 2009).
بدون تردید، برخورداری از ادراک مفهومی و مهارت‌های فکری جزء جنبه‌های مهم زندگی روزمره محسوب می‌شوند (هیأت دبیران در زمینه کسب مهارت های ضروری، 1991). مهارت‌های فکری، همان کارکردهای ذهنی هستند که به ما کمک می‌کنند تا دانش جدید را فرا بگیریم، آن را در موقعیت‌های آشنا و خاص به کار ببریم، و بر فرایندهای ذهنی که هنگام فراگیری و استفاده از دانش به کار گرفته می‌شوند، کنترل داشته باشیم (جانسون، 1997). همچنین می‌توان گفت، مهارت فکری نوعی توانایی رفتاری است که وقتی فعال می شود، کارکردها منجر به تسهیل عملکرد یک تکلیف یا وظیفه می‌شوند (برگان، 1971). منظور از مهارت‌های عملی، مهارت‌هایی هستند که به وسیله دست یا با مداخله موجود انسانی از طریق تجهیزات، ابزارها یا فناوری‌هایی که نیازمند راهنمایی، نیرو و یا حرکت هستند، صورت می‌گیرد (هامپتون، 2002). این مهارت‌ها، فعالیت‌های تدریس و یادگیری هستند که دانشجویان را در کارهایی مثل مشاهده یا دستکاری و کاربرد مواد و اشیای واقعی درگیر می‌کند (میلار، 2004).
طبق نظر انجمن دانشکده‌ها و دانشگاه‌های آمریکایی(2007) مهارت‌های فکری و عملی شامل شش حیطه می‌باشد که عبارتند از:
1) مهارت تحقیق و تجزیه و تحلیل: تحقیق یک نوع فرایند تدریس و یادگیری است که در آن دانشجویان به انجام فعالیت‌هایی مانند سؤال پرسی، مسأله یابی، بررسی، همکاری، تعیین راه حل مسائل و مذاکره در مورد نتایج می‌پردازند تا دانش خود را شکل داده و مهارت‌های تحقیقی خود را توسعه دهند (بی یر، 1979؛ کرجکیک، بلامنفلد، مارکس، باس و فردریکس، 1998؛ کان، بلک، کسلمن و کاپلن، 2000؛ لواِستیک و بارتون، 2005؛ سندوال، 2005). تجزیه و تحلیل، ابزار قدرتمند فکری و به معنای توانایی بررسی دقیق و تجزیه حقایق و افکار (بارتلت، 2001؛ آمر، 2005)، و نگریستن به مسائل از زوایای مختلف و تشخیص ارزش راه‌های مختلف تفکر می‌باشد (سارجنفری و باکستون، 2006).
2) مهارت تفکر انتقادی و خلاق: تفکر انتقادی به معنای تشکیل و تدوین استنتاج منطقی (سایمون و کاپلن، 1989)، تدوین استدلال منطقی و دقیق (استال و استاهل، 1991) و تعیین هدفدار اینکه چه چیزی پذیرفته یا رد شود (مور و پارکر، 1994) می‌باشد. منظور از خلاقیت، توانایی نزدیک شدن به ایده‌های جدید قابل فهم و ارزشمند می‌باشد (بادن، 2001). خلاقیت توانایی استثنایی انسان برای تفکر و خلق است.(ریامر و برولین، 1999)
3) مهارت ارتباط مکتوب و شفاهی: نوشتن و ارتباط کتبی مهارت معمول مورد نیاز افراد متخصص و حرفه‌ای است که شغل آن‌ها ایجاب می‌کند، بتوانند به واسطه اسناد کاری به نحو مؤثر ارتباط برقرار کنند (استینر، 2011). منظور از ارتباط شفاهی، توانایی بیان، تجزیه و تحلیل انتقادی و ارائه و انتقال اطلاعات از طریق عکس العمل‌های کلامی می‌باشد (برنامه مطالعات دانشگاه ویومینگ، 2003).
4) مهارت سواد کمی و محاسباتی: منظور از سواد کمی، استفاده از تفکر ریاضیاتی در رابطه با مسائل موجود در زندگی روزمره (سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، 2003)، و مجموعه مهارت‌ها، دانش‌ها، باورها، حالات، عادات ذهنی و صلاحیت‌های ارتباطی است که افراد به منظور مشارکت مؤثر در موقعیت‌های نیازمند سواد کمی زندگی و کار، به آن نیاز دارند (تحقیق بین المللی مهارت‌های زندگی، 2000).

5) مهارت سواد اطلاعاتی: سواد اطلاعاتی مجموعه‌ای از توانایی‌ها است که افراد به واسطه آن‌ها تشخیص می‌دهند چه زمانی اطلاعات مورد نیاز است و این توانایی را دارند که اطلاعات لازم را تعیین، ارزیابی و به نحو مؤثر مورد استفاده قرار دهند (استانداردهای صلاحیت سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی،2000؛ گود، 2002؛ یونسکو، 2004؛ انجمن کتابخانه‌های تحقیقاتی دانشکده، 2005).
6) مهارت کار تیمی و حل مسأله: کار تیمی فرایندی مشارکتی و همکارانه است که موجب می‌شود افراد معمولی با کار کردن با یکدیگر به نتایجی فوق‌العاده دست یابند (اسکارناتی،2001)، این امر مستلزم کار متقابل و وابسته افراد و نیز اقدامات مشترک و متوالی می‌باشد (هکر، 1998). مهارت حل مسأله هم شیوه‌ای است که در آن افراد از ادراکات، مهارت‌ها و دانش‌های از پیش آموخته شده خود استفاده می‌کنند تا بتوانند به تقاضاهای یک موقعیت ناآشنا پاسخگو باشند (کرولیک و رادنیک، 1980)، این مهارت یک فعالیت پیچیده ذهنی است که شامل انواع متعددی از اقدامات و مهارت‌های شناختی می‌باشد (گاروفالو و لستر، 1985).
بنابراین با توجه به اهمیت موضوع مدل چرخه یادگیری در آموزش و تأثیر آن بر توسعه مهارت‌های فکری و عملی کسب شده توسط دانشجویان، این پژوهش به دنبال آن است که رابطه بین مهارت‌های اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری و توسعه مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی را تبیین نماید.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ضرورت و اهمیت پژوهش
دانشگاه‌ها، مؤسسات مهم و کلیدی در فرایند‌های تغییر و توسعه اجتماعی محسوب می‌شوند. آشکارترین نقش آن‌ها، تربیت نیروی کار ماهر و تولید برون‌داد‌های تحقیقاتی مؤثر به منظور رفع نیازهای جامعه می‌باشد (برنان، کینگ و لبو، 2004). متأسفانه، مشاهده می‌گردد که دانشجویان قادر نیستند حقایق آموخته شده را به درستی با هم تلفیق و یکپارچه سازند و در زندگی واقعی خود به کار بگیرند (راگبیر، 1979؛ رینر، آبراهام و بیرنای، 1985؛ آبراهام و رینر، 1986) و استفاده از شیوه‌های قدیمی در برنامه درسی، رشد علاقه‌مندی دانشجویان به موضوعات درسی را تضعیف می کند. علاوه بر این، این شیوه‌ها نمی‌توانند دانشجویان ما را به گونه‌ای پرورش دهند که به متفکرانی ژرف‌اندیش تبدیل شوند که از عهده حل مسائل پیچیده و کشف موضوعات جدید برآیند (راگبیر، 1979؛ رینر و همکاران، 1985؛ آبراهام و رینر، 1986).
دانش سازی، رویکردی است که امید می‌رود با روش‌های خاص خود، در زمینه توسعه ادراک عمیق دانشجویان در حیطه‌های علمی، مؤثر واقع شود. در رویکرد دانش سازی، دانشجویان با برقراری ارتباط بین ایده‌های خود و مفاهیم جدید آموخته شده که در دانشگاه یا زندگی روزمره فرا می‌گیرند، دانش خود را شکل می‌دهند. روش آموزشی مبتنی بر چرخه یادگیری، روشی مربوط به رویکرد دانش سازی است که در مقایسه با رویکردهای مرسوم و سنتی آموزش، به موفقیت بیشتر دانشجویان در علم، درک و حفظ بهتر مفاهیم، بهبود نگرش آن‌ها نسبت به علم و یادگیری علوم، بهبود توانایی استدلال، و نیز مهارت‌های پردازشی عالی، منتج می‌شود (راگبیر، 1979؛ رینر و همکاران، 1985؛ آبراهام و رینر، 1986).
از سوی دیگر، تغییرات سریع فناوری، اهمیت یادگیری را نیز به نحو فزاینده‌ای افزایش داده است. به موازات پیشرفت فناوری، دانشجویان نیز باید از دانش و مهارت‌های مورد نیاز به منظور نصب، حفظ و کارکردن با تجهیزات برخوردار بوده و بتوانند فرایندهای مورد استفاده در کنترل فناوری را نیز مدیریت کنند (بالفانز، 1991). این امر مستلزم برخورداری دانشجویان از مهارت‌های فکری و عملی مختلف می‌باشد. چرا که مهارت‌های فکری، دانشجویان را قادر به کسب دانش، به‌کارگیری دانش در موقعیت‌های آشنا و خاص، و کنترل بر فرایندهای ذهنی به‌ کار رفته در هنگام کسب یا استفاده از دانش می کند (جانسون، 1997). علاوه بر مهارت‌های فکری، مهارت‌های عملی نیز در پاسخگویی به تغییرات سریع فناوری و شرایط فعلی جامعه، نقش بسزایی ایفا می‌کنند. منظور از مهارت‌های عملی، مهارت‌هایی است که به وسیله موجود انسانی و از طریق تجهیزات، ابزارها یا فناوری‌هایی که نیازمند راهنمایی، نیرو و حرکت هستند صورت می‌گیرد. مهارت‌های عملی در عین حال که مستلزم چابکی‌های فیزیکی است، نیازمند درک اصول علمی، فرایندها و توالی‌ها نیز می‌باشد (هامپتون، 2002).
جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی علمی در دسترس، نشان داد که تاکنون پژوهشی مشابه با عنوان فوق صورت نگرفته است و این نخستین بار است که رابطه بین این دو متغیر مورد مطالعه قرار می‌گیرد. بنابراین، نقش و اهمیت روش آموزشی چرخه یادگیری، ایجاب می‌کند تا رابطه مهارت اساتید در مراحل مختلف آن با دانش و مهارت‌های ایجاد شده در دانشجویان مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد تا اساتید دانشگاه‌ها از توانایی و مهارت لازم در اجرای چنین روش آموزشی برخوردار باشند و بتوانند دانشجویانی با دانش و مهارت‌های موردنیاز به منظور سازگاری و پاسخگویی به شرایط متغیر امروز، تربیت نمایند.
بنابراین، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش حاضر را می‌توان در سه جنبه در نظر گرفت: الف) با مطالعه بر روی چرخه یادگیری هفت گانه و مهارت اعضای هیأت علمی دانشگاه در کاربرد آن، معلوم می‌شود که اساتید در هر یک از مراحل این چرخه چگونه عمل می‌کنند، در اجرای کدام یک از مراحل از توانایی بیشتر و در کدام زمینه از توانایی کمتری برخوردارند و به طور کلی میزان تبحر و توانایی آن‌ها در اجرای این روش آموزشی مشخص می‌شود. آگاهی از این امر، بازخورد مفیدی برای اساتید، رؤسای دانشکده‌ها، رؤسای دانشگاه‌ها و به طور کلی دانشگاه‌ها فراهم می‌آورد، با آگاهی از نقاط قوت و ضعف اساتید در هر یک از مراحل چرخه یادگیری، می‌توان از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی و دوره‌های تکمیلی، کمبودها را جبران و با ارتقای مهارت‌های اساتید، نقاط ضعف را به قوت تبدیل کرد و نقاط قوت را تداوم بخشید و با این کار به توسعه علمی بیشتر دانشجویان و دانشگاه کمک کرد. پیامد چنین امری نه تنها از آن دانشجو و دانشگاه می‌شود، بلکه رشد علمی اساتید، دانشجویان و دانشگاه‌ها مبنایی برای توسعه علمی جامعه و حضور و رقابت در عرصه‌های ملی و بین المللی نیز به شمار می‌آید.
ب) مطالعه بر روی مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی، اطلاعات مفیدی در مورد میزان توانایی آن‌ها در هر کدام از مهارت‌ها در اختیار مسئولان، برنامه‌ریزان و اعضای هیأت علمی قرار خواهد داد که بر اساس آن، مهارت‌های فکری و عملی را که لازمه ایفای نقش‌های حرفه‌ای و تخصصی این دانشجویان در آینده می‌باشد را شناسایی نموده و جهت توسعه این مهارت‌ها برنامه‌ریزی می‌نمایند. همچنین کسب این اطلاعات می‌تواند منبع مؤثر و مؤثقی برای خود دانشجویان و اساتید آن‌ها باشد تا دانشجویان در فرایندها و رویکردهای یادگیری خود و اساتید در فرایند یاددهی- یادگیری، تجدیدنظر نمایند.
ج) بررسی رابطه بین مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد چرخه یادگیری و مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی نیز فواید بسیاری دارد. با مشخص شدن این‌که مهارت اساتید د

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *