ضوابط حاکم بر سلب آزادی از اطفال در حقوق ایران و انطباق آن با اسناد و معیارهای بین المللی- قسمت ۱۳

۶- آشوری، محمد و دیگران، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۸۳
‌۷- الهی منش، محمد رضا، قرار بازداشت موقت و جایگزین‌های آن در حقوق ایران و فرانسه، انتشارات مجد،۱۳۹۱
۸- امامی نمینی، محمود و ‌صلاحی، جاوید، دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار، نشر میزان، ۱۳۸۹
۹- ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون‌، انتشارات جاودانه جنگل، ۱۳۸۹ ‌
‌‌‌۱۰- بخشی زاده اهری، امین، تحولات و رویکردهای قانون مجازات نوین، انتشارات چراغ دانش، چاپ دوم، ۱۳۹۲
۱۱- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش‌،۱۳۸۸
۱۲- خالقی، علی، نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری، انتشارات شهر دانش، چاپ دوم، ۱۳۹۳
۱۳- دادرسی عادلانه، مترجمین فریده طه- لیلا اشرافی، انتشارات میزان، ۱۳۸۶
۱۴- روشن، محمد، پلیس کودک و نوجوان، انتشارات چکه‌، چاپ اول‌، ۱۳۸۹
۱۵- ساکی، محمدرضا، حمایت کیفری از حقوق بشر، نشر میزان، ۱۳۹۲‌
۱۶- شاملو، باقر، عدالت کیفری و اطفال، انتشارات جنگل، جاودانه، ۱۳۹۱
۱۷- شامبیاتی هوشنگ، بزهکاری اطفال و نوجوانان، انتشارات مجد، ۱۳۹۲ ‌
‌۱۸- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات مجد، ۱۳۸۸
۱۹- صفاری، علی، کیفر شناسی، تحولات، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی، انتشارات جنگل، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۹
۲۰- صانعی پرویز، جامعه شناسی ارزش‌ها، تهران انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۹
۲۱- طباطبایی موتمنی، منوچهر، آزادی‌های ‌عمومی وحقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، ۱۳۹۰
۲۲- عباچی، مریم، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، انتشارات مجد، ۱۳۸۸
۲۳- عباسی، بیژن، حقوق بشر و آزادی های بنیادین، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۹۰
۲۴- کمالان، مهدی، منشور سازمان ملل متحد، ۱۳۹۲
۲۵- گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، چاپ سوم، ۱۳۹۳
۲۶- مظفری، احمد، نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در ارتباط با مواد مخدر تهران، جلد اول، انتشارات سلسبیل، بهار ۱۳۸۴
۲۷- آشوری، محمد، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، عدالت و انصاف، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۲
مقالات
۱- آشوری، محمد، سیاست‌های قضایی جدید در خصوص نوجوانان، گزارش کارگاه آموزشی دادرسی نوجوانان تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۹
۲- صابر، محمود، معیارها‌ و تضمین‌های داوری عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی، زمستان ۸۸ ‌
پایان نامه‌ها
۱- اسماعیلی طاران، سولماز، بازداشت موقت در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۶
۲- رئیسی فاقچی، روح ا.. ، اصول بازجویی و بازپرسی از متهم با نگرشی بر اسناد و کنوانسیون‌های بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۷۹
۳- رحیم نیا، جعفر، بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق، زمستان ۱۳۸۲
۴- طوفانی، عبدالرحمان، بررسی تقنینی قرارهای کیفری در حقوق جزای ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه اسلامی واحد نراق، شهریور ۱۳۸۱
۵- عبدالمجید، بهرامی، بازداشت پیش از محاکمه در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد واحد مشهد، ۱۳۸۷
۶- کاشفی، اسماعیل، بررسی وضعیت حقوقی کودکان خیابانی در مشهد، پایان نامه دکترشناسی ارشد حقوق جزا، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۷۹
ماهنامه، فصل نامه
۱- صفاری، علی، انواع زندان و افراد قابل پذیرش در آن‌ها، نشریه الهیات و حقوق، بهار۱۳۸۶، شماره ۲۳
۲- کشفی، سعید، نقش پلیس در دادرسی کودکان و نوجوانان، نشریه علوم اجتماعی، دانش انتظامی، بهار ۱۳۸۷، شماره ۳۸
۳- مرعشی، سید محمد حسن، نظرات فقهی و حقوقی در خصوص قضاوت زن از دیدگاه اسلام، بلوغ و رشد، ماهنامه دادرسی، سال ۴
قوانین و آیین نامه ها

 

 

 

  1. قانون تشکیل دادگاه‌های کودکان بزهکار مصوب ۱۳۳۸٫

 

  1. قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱٫

 

  1. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۰۴، ۱۳۷۰، ۱۳۹۲٫

 

  1. قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳٫

 

  1. قانون آیین‌نامه دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸٫

 

  1. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و۲ مصوب ۱۳۶۱٫

 

  1. آیین دادرس کیفری مصوب۱۳۹۲٫

 

  1. قانون تشکیل شورای سرپرستی زندان‌ها به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

 

 1. آیین‌نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی۱۳۸۵٫

 

۱۰- آیین نامه سازمان زندان ها مصوب ۱۳۸۴٫
۱۱- آیین نامه کانون اصلاح و تربیت ۱۳۶۷٫
اسناد بین المللی

 

 

  1. کنوانسیون حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل ۱۹۸۹

 

  1. میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶

 

  1. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل ۱۹۴۸٫

 

  1. اعلامیه حقوق کودکان ژنو ۱۹۲۴

 

 1. اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل ۱۹۵۹