رشته حقوق

دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی : مدیریت مشارکتی-فروش فایل

دانلود پایان نامه

دبیران.
4-هدف بررسی رابطه مولفه های سبک مدیریت مشارکتی (تصمیم گیری، ارتباطات، رهبری، ساختار و کنترل) بر میزان خلاقیت دبیران.

5-هدف بررسی رابطه مولفه های سبک مدیریت سنتی (تصمیم گیری، ارتباطات، رهبری، ساختار و کنترل) بر میزان خلاقیت دبیران.
6-هدف بررسی تفاوت میزان تاثیر سبکهای مدیریت (مشارکتی و سنتی) برخلاقیت دبیران.
7-هدف بررسی تفاوت سبک مدیریت مدیران زن و مرد.
8-هدف بررسی رابطه مولفه های سبک مدیریت متعادل (تصمیم گیری، ارتباطات، رهبری، ساختار و کنترل) بر میزان خلاقیت دبیران.
9-هدف بررسی رابطه مولفه های سبک مدیریت (تصمیم گیری، ارتباطات، رهبری، ساختار و کنترل) بر میزان خلاقیت دبیران.
10-هدف بررسی ضرایب همبستگی سبکهای مدیریت سنتی ومشارکتی با خلاقیت دبیران

1-5- تعاریف متغیرها:
مدیریت مشارکتی: شیوه مدیریت مشارکتی به روشی اطلاق می‌شود که در آن بر، تصمیم گیری، ارتباطات، رهبری، ساختار و نظارت مشارکتی تاکید می‌شود.(نقوی1382)
مدیریت متعادل: شیوه مدیریت متعادل به روشی اطلاق می‌شود که ترکیبی از خصوصیات مدیریت مشارکتی و سنتی را دارا می‌باشد. (عالی، 1379)
مدیریت سنتی : شیوه مدیریت سنتی به روشی اطلاق می‌گردد که در آن بر، تصمیم گیری، ارتباطات، رهبری، ساختار و نظارت سنتی تاکید می‌شود. (تصدیقی، 1380).
خلاقیت : منظور از خلاقیت در این تحقیق خلاقیت فرد در سازمان (خلاقیت فردی) است.
تصمیم گیری مشارکتی: منظور از تصمیم گیری مشارکتی نوعی از تصمیم گیری است که از مشخصه های آن، گردآوری اطلاعات توسط معلمان، تصمیم گیری مشورتی در سطح مدرسه و ارائه مشکلات و راه حل آنها توسط معلمان است. رضائیان(1374)
ارتباطات مشارکتی: منظور از ارتباطات مشارکتی نوعی از ارتباطات است که از مشخصه های آن، رابطه صمیمانه و دوطرفه بین مدیران و معلمان، ارتباط گروهی بین معلمان، توجه به مشکلات اجتماعی معلمان و تشکیل گروه ها وتیمهای کاری توسط معلمان می‌باشد. (نقوی1382)
رهبری مشارکتی: منظوراز رهبری مشارکتی نوعی از رهبری است که از مشخصه های آن، پیشبرد کارها از طریق ایجاد انگیزه در دبیران، انجام کارها براساس اعتماد و مسئولیت پذیری، توجه و اهمیت به فرآیند کار، توجه به تواناییها و تخصص دبیران، توجه به نیازهای فکری و استقلال دبیران و آزادی عمل دبیران می‌باشد.(همان منبع)
ساختار مشارکتی: منظوراز ساختار مشارکتی نوعی از ساختار است که از مشخصه های بارز آن، تفویض اختیار و توانمندسازی زیردستان است.(همان منبع)
کنترل مشارکتی: منظوراز نظارت وکنترل مشارکتی نوعی از کنترل است که از مشخصه های بارز آن، نظارت دبیران بر کار خود، خودارزیابی توسط دبیران و کنترل درونی معلمان می‌باشد. (طباطبایی، 1378)
1-6- سوالات پژوهش:
نظر به اینکه تحقیقات پیشین هنوز به صورت مشخص و صددرصد تعیین نکرده اند که بین سبک های مدیریت (مشارکتی، متعادل وسنتی) و خلاقیت رابطه وجود دارد یا نه بنابراین هفت سوال اساسی در این تحقیق مطرح می‌شود که هر کدام به بررسی رابطه یک متغیر(پیش بین) مستقل و متغیر(ملاک) وابسته می‌پردازد .

1- آیا بین سبک مدیریت سنتی و میزان خلاقیت دبیران رابطه وجود دارد؟
2- آیا بین سبک مدیریت متعادل و میزان خلاقیت دبیران رابطه وجود دارد؟
3- آیا بین سبک مدیریت مشارکتی و میزان خلاقیت دبیران رابطه وجود دارد؟
4- آیا مولفه های سبک مدیریت سنتی (تصمیم گیری، ارتباطات، رهبری، ساختار و کنترل) پیش بینی کننده خلاقیت دبیران است؟
5- آیا مولفه های سبک مدیریت مشارکتی (تصمیم گیری، ارتباطات، رهبری، ساختار و کنترل) پیش بینی کننده خلاقیت دبیران است؟
6- آیا تفاوت ضرایب همبستگی بدست آمده از سبک مدیریت مشارکتی و خلاقیت با سبک مدیریت سنتی و خلاقیت معنی دار است؟
7- آیا بین سبک مدیریت مدیران زن و مرد تفاوت معنی دار وجود دارد؟
8- آیا مولفه های سبک مدیریت متعادل (تصمیم گیری، ارتباطات، رهبری، ساختار و کنترل) پیش بینی کننده خلاقیت دبیران است؟
9- آیا مولفه های سبک مدیریت (تصمیم گیری، ارتباطات، رهبری، ساختار و کنترل) پیش بینی کننده خلاقیت دبیران است؟
10-آیا بین سبکهای مدیریت وخلاقیت دبیران رابطه وجود دارد؟
1-7-تعاریف عملیاتی اصطلاحات علمی:
تعاریف عملیاتی:
مدیریت مشارکتی: در این تحقیق منظور از مدیریت مشارکتی نمره ای است که از سوالات 1تا 26 از مقیاس افتراق مفهومی مدیریت بدست می‌آید که عبارت است از کسب نمره بین (182-105) در مقیاس افتراق مفهومی مدیریت.
مدیریت متعادل: در این تحقیق منظور از مدیریت متعادل نمره ای است که از سوالات 1تا 26 از مقیاس افتراق مفهومی مدیریت بدست می‌آید که عبارت است از کسب نمره بین (104-79) در مقیاس افتراق مفهومی مدیریت.
مدیریت سنتی: در این تحقیق منظور از مدیریت سنتی نمره ای است که از سوالات 1تا 26 از مقیاس افتراق مفهومی مدیریت بدست می‌آید که عبارت است از کسب نمره بین (78-1) در مقیاس افتراق مفهومی مدیریت.
خلاقیت: در این تحقیق منظور از خلاقیت نمره ای است که از سوالات1تا 19 از پرسشنامه خلاقیت بدست می‌آید.
تصمیم گیری مشارکتی: از دیدگاه محقق مشارکتی بودن تصمیم گیری میزان امتیازی است که از بعد تصمیم گیری مقیاس افتراق مفهومی مدیریت بدست می‌آید که عبارت است از کسب نمره مساوی یا بیشتر از21در مقیاس افتراق مفهومی مدیریت. (سوالات 1تا5)
ارتباطات مشارکتی: از دیدگاه محقق مشارکتی بودن ارتباطات میزان امتیازی است که از بعد ارتباطات مقیاس مدیریت مشارکتی بدست می‌آید که عبارت است از کسب نمره مساوی یا بیشتر از 21در مقیاس افتراق مفهومی مدیریت. (سوالات 6تا10)
رهبری مشارکتی: از دیدگاه محقق شیوه رهبری مشارکتی میزان امتیازی است که از بعد رهبری مقیاس افتراق مفهومی مدیریت بدست می‌آید که عبارت است از کسب نمره مساوی یا بیشتر از 25در مقیاس افتراق مفهومی مدیریت. (سوالات 11تا16)
ساختار مشارکتی: از دیدگاه محقق ساختارمشارکتی میزان امتیازی است که از بعد ساختار مقیاس افتراق مفهومی مدیریت بدست می‌آید که عبارت است از کسب نمره مساوی یا بیشتر از 25در مقیاس افتراق مفهومی مدیریت. (سوالات 17تا22)
کنترل مشارکتی: از دیدگاه محقق کنترل مشارکتی میزان امتیازی است که از بعد کنترل مقیاس افتراق مفهومی مدیریت بدست می‌آید که عبارت است از کسب نمره مساوی یا بیشتر از 17در مقیاس افتراق مفهومی مدیریت. (سوالات 23تا26)

مطلب مشابه :  مسئولیت بین المللی دولت

فصل دوم
مبانی نظری موضوع و پیشینه تحقیق

مقدمه
چنانچه مدیریت مشارکتی را مانند رهیافتی جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهی کارکنان در جهت حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمام ابعاد تعریف کنیم و بر این باور باشیم که مدیریت مشارکتی ارتباط دائم، متقابل و نزدیک بین مدیریت ارشد و کارکنان است میتوان گفت که مدیریت مشارکتی به معنای مشارکت افراد مناسب، در زمان مناسب و برای انجام کار مناسب است. بر پایه این تعریف، مشارکت کارکنان در کارهایی که به خود آن ها مربوط می شود، مشارکتی داوطلبانه، ارادی و آگاهانه خواهد بود که این درگیری شخص را تشویق می کند که به تحقق هدف های گروه کمک کند و در مسؤلیت ها و پیامدهای آنها سهیم شود. مدیریت مشارکتی دو هدف عمده را دنبال می کند: نخست، ارج نهادن به ارزش های انسانی و به یاری طلبیدن افرادی که به نوعی با سازمان در ارتباط اند. دوم، رسیدن به هدف های از پیش تعیین شده به کمک همین افراد.

مبانی نظری موضوع و پیشینه تحقیق
2-1- نظریه های کلاسیک (سنتی)مدیریت
الف)مدیرت علمی : از لحاظ این نظریه سازمان اساسا “ساخت وکار “یا ماشینی برای تهیه و تجهیز نیروی جسمی افراد انسان برای ایفای مؤثر وظایف تلقی می‌شود. فردریک تیلور ، بانی مدیریت علمی، با ملاحظاتی درباره کارایی تولید و محدودیت توانایی جسمی افراد انسان، پیشنهادهایی برای اثربخش سازی سازمانها ارائه داد. منظور از کارآیی، بالا بردن سطح تولید و بیشینه سازی بازده با کمترین هزینه است (علاقه بند، 78).
تیلور در کتاب اصول مدیریت علمی(1911)جوانب عمده نگرش خود را شرح داده مخصوصا به مضامین اساسی زیر تاکید می‌کند.
اولا، طراحی دقیق شغل و وظیفه را تنها راه افزایش کارایی دانسته پیشنهاد می‌کند که وظایف و فعالیتهای سازمانی به شیوه ای منظم طراحی شوند. سپس بر مبنای این اصل، می‌افزاید که کارکنان به دقت برگزیده و برای انجام وظایف خود تربیت شوند و در عین حال، ابزارها و رویه های انجام کار براساس مطالعات دقیق، استاندارد گردند.
ثانیا، به انگیزش کارکنان و شیوه بیشینه سازی آن در قلمرو کار توجه کرده انگیزه کار را عمدتا ناشی از شوق به درآمد مالی می‌داند. بنابراین، افزایش تولید را به پاداشها و مشوقهای پولی وابسته دانسته سیستمی برای پرداخت دستمزد پیشنهاد می‌کند که در آن مزد مستقیما با افزایش تولید پیوند دارد.
ب)مدیریت اداری: فایول تقریبا همزمان با تیلور به نگارش در زمینه مدیریت پرداخت، منتهی نظریه تیلور بر سطح عملیاتی در رده پایین سلسله مراتب اداری تمرکز داشت ولی نظریه فایول به سطح مدیریت در راس سلسله مراتب سازمانی متمرکز بود (همان منبع).
فایول پنج کارکرد یا وظیفه را برای مدیریت مشخص کرده و اصولی را نیز با آن مرتبط ساخته است. پنج کارکرد یا وظیفه مدیریت عبارتند از برنامه ریزی، سازماندهی، فرماندهی، هماهنگی و نظارت. به عقیده فایول برنامه ریزی و سازماندهی به منزله تهیه مقدمات برای عملیات سازمانی است. وظایف فرماندهی و هماهنگی به منظور انجام عملیاتی است که در برنامه ریزی و سازماندهی مشخص شده اند. نظارت یا کنترل به منظور سنجش یا ارزشیابی عملکرد واقعی با ضوابط و ملاکهای از پیش تعیین شده است. برای اجرای وظایف فوق، فایول، چهارده اصل را به صورت رهنمودهایی برای مدیران، پیشنهاد می‌کند که عبارتند از: تقسیم کار، اختیار و مسؤلیت، انضباط، وحدت فرمان، تمرکز، زنجیر فرمان (سلسله مراتب) تقدم منافع عمومی بر منافع فردی، انصاف، ثبات شغلی و استخدامی، وحدت هدایت، حق الزحمه کارکنان، نظم، ابتکار و روحیه گروهی (همان منبع).
ج)بروکراسی: مهمترین کمک ماکس وبر به مدیریت، نظریه اقتدار(اختیار) و توصیف سازمانها بر مبنای ماهیت روابط ناشی از اقتدار است. در تحلیل وبر، اقتدار به سه طریق صورت مشروع یا قانونی پیدا می‌کند:
1- اقتدار فرمند یا شخصیتی: منشا آن جاذبه یا امتیاز شخصیتی فرد است که او را از افراد عادی متمایز ساخته، در مقام رهبری قرار می‌دهد.
2- اقتدار سنتی : منشا آن رسوم و سنتها و عرف وعادات است.
3- اقتدار عقلانی – قانونی : منشا آن قوانین و مقررات عقلانی است که برای نظم اجتماعی وضع و تدوین می‌شوند. در این حالت، اطاعت از اقتدار به دلیل امتیاز شخصیتی یا مقام موروثی نیست، بلکه اطاعت از قانون است؛ زیرا که مشروعیت اقتدار را قانونی بودن آن اعتبار می‌بخشد (علاقه بند، 78).

ویژگیهای اصلی بوروکراسی:
1- تقسیم کار وتخصص : فعایتهای منظمی که هدفهای سازمان را متحقق می‌سازد به صورت وظایف اداری ثابت تقسیم می‌شوند. چون وظایف یک سازمان بسیار پیچیده تر از آنست که به وسیله یک فرد واحد یا یک گروه از افراد انجام پذیر باشند. تقسیم کار بین ادارات، واحدها و پستها، انجام کار را امکان پذیر ساخته کارآیی را افزایش می‌دهد.
2- سلسله مراتب : ترتیب قرار گرفتن مقامات اداری از اصل سلسله مراتب پیروی می‌کند، یعنی هر مقام پایین تر تحت نظارت یک مقام بالاتر است. این خصیصه بوروکراتیک در چارت سازمان نمایان می‌شود.
3- قواعد ومقررات: در هر بوروکراسی سیستمی از قواعد ومقررات بر رفتار کارکنان حاکم است. این سیستم، مقررات، حقوق، وظایف و موازین مربوط به هر منصب و مقام را تعیین و با نظم دادن به رفتار و فعالیتهای افراد، هماهنگی در رفتار سلسله مراتبی را حفظ می‌کند. همچنین هنگامی که تغییراتی از لحاظ جا به جایی و عزل و نصب کارکنان صورت می‌گیرد، قواعد ومقررات تداوم عملیات را تضمین می‌کنند.
4- جهت گیری غیر شخصی : بوروکراسی بر عقلانیت استوار است. از این رو، شرایط کار در یک بوروکراسی تسلط روحیه رسمی و رفتار غیر شخصی بدون مهر و کین و عاطفه و هیجان را ایجاب می‌کند.
5- مسیر شغلی (کارراهه) : استخدام در یک سازمان بوروکراتیک مبتنی بر شایستگی های فنی است، یک مسیر شغلی برای کارمند تشکیل می‌دهد، نظام ترفیع و ارتقاء به موجب سابقه خدمت، موفقیت یا هر دو، عمل می‌کند و ترفیع افراد به قضاوت روسا و فرا دستان بستگی دارد. برای اینکه حس وظیفه شناسی و تعهد در کارکنان پرورش یابد آنها باید از لحاظ تداوم و ارتقای شغلی تامین باشند (علاقه بند، 1378).

مطلب مشابه :  نیازهای اجتماعی

2-2- مبانی نظری مدیریت مشارکتی:
2-2-1- نظریههای مدیریت مشارکتی:
اهم نظریههایی که مبتنی بر مدیریت مشارکتی اند عبارتند از:
سبکهای متداول مدیریت لیکرت (سیستم چهارم لیکرت) در این نوع مدیریت اعتماد و اطمینان کاملی نسبت به زیردستان ابراز می‌شود. تصمیم گیری به طور وسیع در سراسر سازمان توزیع می‌گردد. انگیزش کارکنان بر اثر مشارکت مستقیم آنها در تعیین پاداشهای اقتصادی، هدفها، بهبود روشها و ارزشیابی پیشرفت در جهت هدفها بوجود می‌آید. تحت این نوع مدیریت، کنش و واکنش متقابل رئیس- مرئوس گسترده، دوستانه و توام با اعتماد و اطمینان فراوان است. از لحاظ فراگرد کنترل مسؤلیت جمعی و گسترده ای وجود دارد که واحد های پایین تر کاملا در آن مشارکت دارند (هرسی و بلانچارد به نقل از علاقه بند،1379).
انسان گرایانی چون هرزبرگ ومزلو معتقدند که برآوردن نیازهای اساسی افراد، نقش مهمی در رضامندی، کارآیی و تولید آنها ایفا می‌کند و شرکت داشتن کارمند در تصمیم گیری ها و”مطرح بودن ” او از جمله این نیازهای اساسی به شمار آمده است. از دیدگاه انسان گرایان مشارکت، توزیع قدرت در سازمان است و مکانیسمی می‌باشد که بوسیله آن، مدیریت در پی تامین هرچه بیشتر منافع هر دو گروه کارگر وکارفرماست. انسان گرایان معتقدند که مشارکت افراد در امور و تصمیم گیریها می‌تواند بر یکپارچگی گروه های کاری بیفزاید، باعث تقویت روحیه کارکنان شود و تعهد بیشتری در آنها نسبت به اهداف سازمانی ایجاد کند و مشارکت می‌تواند نیازهای خودیابی و احترام کارکنان را پاسخگو باشد (هرزبرگ به نقل از سعادت،1372).
مکتب نئو کلاسیک نیز مشارکت را یکی از عناصر اصلی سازمان و مدیریت به شمار می‌آورد. محققینی که مطالعات هاثورن را انجام می‌دادند، به طور اتفاقی به مساله مشارکت و اهمیت آن پی بردند. در این مطالعات، در طی مصاحبات متعدد و طولانی، احساس ونظر کارگران درباره کار و وظایفشان مورد بررسی و دقت قرار گرفت. التون مایو درباره این گروه از کارگران می‌نویسد که “قبل از هر تغییری در برنامه، گروه مورد مشورت قرار می‌گیرد. نکات ونظراتی که اعضای گروه بیان می‌دارند، می‌شنویم و مورد بحث و مذاکره قرار می‌دهیم وحتی در مواردی، می‌گذاریم که نظرات آنها، جانشین نظرات ما شود، و بدون تردید، این احساس در گروه بوجود آمده است که در امور مشارکت دارند و همگی معتقدند که در اثر این مشارکت، تولید افزایش یافته است” (سعادت، 1372).
التون مایو در نظریه روابط انسانی به مشارکت در تصمیم گیری در جریان امور اشاره می‌کند؛ طبق این نظریه، وظیفه رهبر تحقق هدفها از طریق ایجاد تعاون و همکاری در میان زیر دستان است و لازمه این امور مهم ایجاد روابط انسانی است (هرسی و بلانچارد به نقل از علاقه بند،1379).
تئوری بهداشت – انگیزش هرزبرگ ، با توجه به این تئوری برنامه مشارکت کارکنان می‌تواند موجب انگیزش درونی کارکنان شود؛ در نتیجه آنها فرصتهایی را برای رشد پذیرش مسؤلیت و مشارکت بیشتر در امور پیدا می‌کنند (هرسی و بلانچارد به نقل از علاقه بند،1379).
داگلاس مک گرگور در تئوری y فرض می‌کند که مردم طبیعتا تنبل و غیر قابل اعتماد نیستند. به موجب این تئوری انسان اصولا می‌تواند در کار خود، خلاق و خود فرمان شود به شرطی که به طور مقتضی برانگیخته شود. بنابراین، وظیفه اساسی مدیریت باید این باشد که این استعداد بالقوه را در انسان آشکا

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید