رشته حقوق

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی با موضوع دیپلماسی عمومی

دانلود پایان نامه

تأثیری عمیق بر “رأی‌دهندگان نامصمم” برجای می‌گذارند و آنان را بر می‌انگیزند تا ضمن شرکت در انتخابات به کاندیدای معینی رأی دهند.
محققانی دیگر همچون‌ اینگرام و دیگران (1990) برجسته‌سازی در تلویزیون و تأثیرات آن را بر مخاطبان مورد مطالعه قرار داده‌اند. آنان نشان داده‌اند که تلویزیون با تحت پوشش قرار دادن برخی موضوعات و نادیده گرفتن موضوعات دیگر، می‌تواند بر اذهان و رفتار مخاطبان تأثیر بگذارد. به باور ‌این محققان، برجسته‌سازی تلویزیون بیشتر بر مخاطبانی تأثیر می‌گذارد که آگاهی چندانی پیرامون موضوعات پوشش داده شده نداشته باشند.
به باور مانهایم برجسته‌سازی حاصل اولویت‌های رسانه‌ها، نهادهای سیاسی و توده مردم است. براساس مطالب یاد شده می‌توان نتیجه گرفت که رسانه‌ها قادرند با تمرکز بر بخشی از واقعیات و حقایق و پوشش فراگیر آن، اذهان گروه وسیعی از افراد جامعه را معطوف موضوعات خاص کنند و با ارزش‌گذاری حقایق و اغراق در آن ارزش‌گذاری می‌توانند بر ارزش‌گذاری‌های جامعه تأثیر بگذارند. همچنین برجسته‌سازی رسانه‌ها اغلب پیرامون موضوعاتی موفقیت‌آمیز است که مخاطبان آشنایی چندانی با آنها نداشته و در آن موضوعات همخوانی بالایی با نیازها و خواسته‌های آنها داشته باشند و سرانجام اینکه برجسته‌سازی در قلمروهایی که با اولویت‌های سیاسی جامعه هماهنگ باشد بیشتر احتمال وقوع دارد.
ژوزف نای جایگاه برجسته سازی را در دیپلماسی عمومی و قدرت نرم بصورت زیر نمایش می دهد :
قدرت نرم
قدرت سخت
هضم
جذب
برجسته سازی
پرداخت
زور کردن
دستور دادن
وی در کتاب خود قدرت نرم را ترغیب کردن دیگران برای انجام دادن کاری می داند که شما می خواهید. و البته این ترغیب کردن از جذاب بودن سرچشمه می گیرد. در حالی که قدرت سخت از منبع زور و اقتصاد سرچشمه می گیرد. به عبارت دیگر، هر گاه برای ترغیب دیگران به انجام کاری از زور و یا منابع مالی استفاده شود همانا از وجه سختقدرت بهره برده شده، و زمانی که از جذبه و هر چیزی که بدون هزینه خاصی باشد بهره برده شود، از قدرت نرم استفاده شده است.
در این حالت مخاطب شما به این دلیل که خودش می خواهد کاری را که شما اراده کرده اید را انجام می دهد. نای معتقد است هر کشوری برای اینکه بتواند از قدرت نرم و دیپلماسی کارامدی برخوردار باشد باید به سه منبع اصلی آن دست یابی داشته باشد:
 
1-      فرهنگ عمومی و عقایدی جهان شمول.
2-      سیاست (داخلی و خارجی) قابل اعتماد و معتبر.
3-      کانالهای ارتباطی جهت انگاره سازی موضوعات روز.
Bottom of Form
2-7-11-نظریه شاخص سازی
نظریه شاخص سازی نشان می دهد که گزارش گران ،تحریف هایی را در پوشش خبری خود شاخص می کنند، تا بازتاب دهنده طیفی از نظرات موجود در دولت باشد در صورت صحت این فرضیه، رسانه ها در درجه اول به عنوان ابزاری در دست سیاست گذاران عمل می کنند اگرچه یافته های امروزی که مربوط به دوران پس از جنگ سرد می باشد نظریه شاخص سازی را با چالش مواجه کرده است.
2-7-12- نظریه ایجاد رضایت مندی یا مدل پروپاگاندا
این نظریه چنین استدلال می کند که هم رسانه و هم دولت به شکلی قدرتمند از طریق قدرت اقتصادی کنترل می شوند و در نتیجه این قدرت است که می تواند از رسانه ها به منظور بسیج حمایت عمومی برای سیاست های دولتی استفاده کند بنا بر این نظریه ، رسانه اساساٌ به عنوان بازویی حمایت کننده از دولت و نخبگان حاکم عمل می کند و به شدت بر موضوعاتی متمرکز است که می تواند از طریق آنها به دولت و نخبگان حاکم خدمت کند لذا مباحث مطرح شده در رسانه و نمایش های ارائه شده در آن در چارچوبهای پذیرفته شده از سوی مراجع قرار دارند.
2-8- تعریف دیپلماسی اقتصادی
دیپلماسی اقتصادی یک شکل ازدیپلماسی است. که یک دولت برای دستیابی به منافع ملی خود از یک سری ابزارهای اقتصادی استفاده کند دیپلماسی اقتصادی شامل تمام فعالیت های اقتصادی بین المللی است و فقط به صادرات و واردات منحصر نمی شود .به عنوان مثال استفاده از ابزار تحریم اقتصادی در خصوص ایران ، وضع تعرفه های گمرکی با کشور چین ، عضویت در سازمان جهانی تجارت ازاد و مقوله جهانی شدن و جهانی سازی نقش دیپلماسی اقتصادی را بسیار چشمگیر و برجسته ساخته است.دیپلماسی اقتصادی مفهوم جدیدی از دیپلماسی است که با گسترش رویکردهای جهانی شدن و جهانی سازی پس از دوران جنگ سرد ، در تعاملات بین المللی کشور ها شکل گرفته است ..جهانی شدن اقتصاد زمانی تحقق پیدا می کند که حدود جغرافیایی وحاکمیت ملی در فعالیت های اقتصادی ازقبیل تجارت،سرمایه گذاری وتولید ونقل انتقالات مالی کم ترین نقش را داشته باشند . در روند جهانی شدن اقتصا د کشورهای دنیا به هم وابسته می شوند ،موانع گمرکی و تجاری به حداقل ممکن کاهش می یابند و نقل وانتقالات مالی بین کشورها هر چه آسانتر صورت می گیرد. به عبارت دیگر ، کنترل ملت ها ودولت ها در نقل وانتقالات مالی وفن آوری به شدت کاهش می یابد ودر بلند مدت حذف می گردد. در اینجاست که دیپلماسی اقتصادی و موضوع جهانی شدن به یکی از مهمترین موضوعات دیپلماسی عمومی نوین مبدل گردیده شده است .
جدول شماره2-3– ارتباط حوزه های نفوذ دیپلماسی عمومی
حوزه تاثیر
ابزار اعمال نفوذ
نوع دیپلماسی
توضیح
روابط بین الملل
قدرت نرم
دیپلماسی فرهنگی
قدرت نرم که می تواند در مولفه اول دیپلماسی عمومی یعنی دیپلماسی فرهنگی نقش آفرینی کنند.
ارتباطات
افکار عمومی
دیپلماسی رسانه ای
رسانه و افکار عمومی که می تواند در مولفه دوم دیپلماسی رسانه ای کارساز باشد.
روابط عمومی
تصویر سازی
دیپلماسی اقتصادی
تصویر سازی وجهه سازی که می تواند در مولفه سوم دیپلماسی عمومی که دیپلماسی اقتصادی و بازرگانی مانند برند سازی ،تجاری سازی ، تحریم های یکجانبه و مولفه جهانی سازی اقتصادی بکار گرفته شود.
2-8-1 مولفه های کاربردی دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی
همانطور که قبلا گفته شد پارامترها و عواملی بسیاری در شکل دهی و گسترش دیپلماسی عمومی یک کشور نقش آفرینی می کنند معهذا با توجه به اینکه این پژوهش در صدد تحلیل گفتمان رویدادهای است که طی 3 اخیر در فضای دیپلماسی عمومی و رسانه ای ایران و آمریکا روی داده است به مهمترین شاخصها و متغیرهای که در گفتمانی ایران و آمریکا روی داده است می پردازد .
از مهمترین موارد کاربردی دریپلماسی عمومی در سیاست خارجی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
سفرهای خارجی رهبران
حضور در مجامع بین المللی
ادبیات گفتگوی شخصیتهای سیاسی
نامه نگاری و تبریکات
سخنرانیها و مصاحبه های خبری
گسترش زبان ملی کشور
ترجمه آثار برجسته ادبی
فیلم های سینمائی
سخنرانی فرهنگی رهبران دو کشور
حضور در مراسم و جشنهای ملی
پیام تبریک به مناسبتهای ملی
موسسات فرهنگی در کشور
کمکهای انسان دو ستانه
استفاده از شبکه های اجتماعی توسط رهبران سیاسی
توسعه شبکه های ماهوار های غیر سیاسی
کسترش مسابقات ورزشی
2-9- دیپلماسی عمومی ایران و سیاست خارجی
مهمترین نهاد و مسئول دیپلماسی عمومی وزاررت امورخارجه در کشور می باشد .درواقع وزارت امورخارجه هماهنگ کننده و کلیه فعالیتهای انجام شده در راستای دیپلماسی عمومی در کشور می باشد. در شکل شماره 1 ساختار تشکیلاتی دیپلماسی عمومی در وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران نمایش داده شده است
.
نمودارشماره 2-1-: ساختار مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران
در جدول زیر همانطور که مشاهده می شود نهادها و انجمنها و موسسه های دولتی و غیر دولتی زیادی هستند که به نوعی در راستای دیپلماسی عمومی کشور ایران تلاش می کنند متاسفانه پراکندگی کارها و عدم وجود یک وحدت رویه و دیدگاه های مشترک نتیجه بخش بودن برخی تلاشها و خدمات این مراکز جندان رضایت بخش نبوده است .آین آمار از سایت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به یکی از مهمترین سازمانهای دولتی دست اندر کار دیپلماسی عمومی ، دیپلماسی رسانه ای و دیپلماسی فرهنگی استخراج شده است
جدول شماره2-4–سایر نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی دست اندر کار دیپلماسی عمومی
بخش برون مرزی صدا و سیما
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مرکز بین المللی گفتگوی تمدن‌ها(مرکز ملی مطالعات جهانی شدن)
سازمان کنفرانس اسلامی
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی اسلامی (ایسیسکو)
مرکز تحقیقات تاریخ، هنر و فرهنگ اسلامی
مرکز آموزشی مطالعات آماری ، اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی
شورای گسترش زبان فارسی
مجمع جهانی اهل بیت (ع)
مجمع جهانی تقریب بین المذاهب اسلامی
انجمن های دوستی
 مرکز اطلاعات فرهنگی ایران
 انجمن مطالعات خاورمیانه آمریکای شمالی
 انجمن شرق‌شناسی آمریکا
 جهان ایران
 انجمن ایران‌شناسی اروپا
 خلیج فارس
 همکاری ایرانیان در سطح بین‌المللی
 میراث ایران
 کودکان ایران زمین
 خلیج فارس / پروژه 2000
 مرکز پژوهش‌ها و تحلیل ایران
 مدرسه شرق‌شناسی و مطالعات آفریقایی
 بنیاد پژوهش‌های زنان ایران
 مرکز مطالعات عربی و ایرانی
 انجمن ایران‌شناسی
 مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه ورشو، لهستان
 مؤسسه مطالعات ایرانی در انگلستان
 مطالعات ایرانی در بخش زبان‌ها و فرهنگ‌های خاورنزدیک دانشگاه UCLA
 مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو
 انجمن مطالعات جوامع ایرانی، دانشگاه شیکاگو
 دانشکده شرق شناسی دانشگاه هامبورگ
 بنیاد مطالعات ایران

 بخش ایران‌شناسی دانشگاه هایدلبرگ
 زبان‌ها و خط‌های ایرانی
 نشر بین‌المللی پژوهش‌های ایرانی
 مؤسسه سیاست خاور نزدیک واشنگتن
 مؤسسه خاورمیانه
 مرکز ایران‌شناسی دانشگاه برلین
 انجمن پژوهشگران ایران
 کتابخانه مطالعات ایرانی
 بنیاد میهن
 انجمن بین‌المللی مطالعات قاجار
 انجمن فارغ‌التحصیلان ایرانی، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی
 مرکز ایران‌شناسی دانشگاه کلمبیا
 مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد
 مرکز مراقبت از ایران: شورای ضد تبعیض نژادی ایران وامریکا
 مؤسسه مطالعات ایرانی در امریکا
 موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
 موسسه مطالعات بین الملل تهران
 مرکز مطالعات و تحقیقات هنری
 مرکز تحقیقات استراتژیک

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

 کمیسیون ملی یونسکو در ایران
 دفتر پژوهش‌های فرهنگی
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 پژوهشکده مطالعات راهبردی
 بنیاد یادگارهای فرهنگی
 بنیاد ایرانشناسی
مرجع: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیhttp://www.icro.ir
2-10- اقدامات ایران در بخش دیپلماسی رسانه ای
در راستای دستیابی به اهداف کلان سیاست خارجی ،اقدامات خوب و موثری صورت گرفته است .بدلیل گشتردگی مراکز و نهادهای که دست اندکار امور رسانه ای و فرهنگی در کشور هستند ذیلا به مهمترین آنها اشاره می شود :
نمایشگاه بین المللی کتاب
مسابقات بین المللی قرائت قرآن کریم
جشنواره بین المللی فیلم فجر
جشنواره بین المللی موسیقی
مسابقات بین المللی ورزشی دهه فجر
جشنواره بین المللی خوارزمی
جشنواره بین‌المللی فارابی
در بخش رسانه ای نیز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدامات موثری را در جند سال قبل در این زمینه شروع کرده و اقدام به راه اندازی شبکه های برون مرزی زیر نموده است :
جدول شماره2-5– لیست برخی اقدامات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای دیپلماسی رسانه ای
شبکه جام جم ۱
جهت ارائه برنامه برای ایرانیان مقیم اروپا

شبکه جام جم ۲
جهت ارائه برنامه برای ایرانیان مقیم آمریکاو کانادا
شبکه جام جم ۳ (برای ایرانیان مقیم آسیا و اقیانوسیه)
جهت ارائه برنامه برای مقیم آسیا و اقیانوسیه
شبکه سحر ۱
جهت ارائه برنامه به زبان‌های آذری، فرانسوی و بوسنیایی
شبکه سحر ۲
جهت ارائه برنامه به زبان‌های کردی، انگلیسی و اردو
شبکه العالم
شبکه خبری برای کشورهای عربی
شبکه الکوثر
شبکه خبری برای کشورهای عربی
پرس تی‌وی
پخش اخبار به زبان انگلیسی
هیسپان‌تی‌وی
جهت ارائه برنامه به زبان اسپانیائی
آی‌فیلم
شبکه فیلم و سریال به سه زبان انگلیسی ،عربی و فارسی
شبکه‌های پرس تی‌وی، العالم، سحر 1 و  2 ، الکوثر، جام جم 1و 2 شبکه خبر و تلویزیون قرآن از جمله شبکه‌هایی تلویزیونی ایران هستند که شرکت یوتل ست، شرکت سرویس دهنده پخش ماهواره ای هاتبرد را تحت فشار قرار داد تا از روز دوشنبه 15 اکتبر 2012 (24 مهر) فرکانس ماهواره 12437 را قطع و از ارایه سرویس به این شبکه های ماهواره ای خودداری کند .
دسترسی به برخی شبکه های خبری از قبیل فاکس نیوز، صدای آمریکا و سایت های خبری آمریکا به دلیل تحریف خبر و دروغ پراکنی در حال حاضر در کشور ایران امکان پذیر نمی باشد و می بایستی از طریق ماهواره و روشهاس حذف فیلتر به آنها دسترسی پیدا کرد. در قسمت زیر برخی از آن آورده شده است .
جدول شماره2-6–نحوه دسترسی به برخی از شبکه ها و سایتهای رسانه ای آمریکا در ایران
شبکه خبری
وضعیت دسترسی در ایران
شبکه خبری فاکس نیوز
http://www.fowsnews.com
فیلتر می باشد
شبکه خبری سی ان ان
http://www.cnn.com
فیلتر نیست
شبکه خبری آسوشیتد پرس
http://www.ap.org
فیلتر نیست
سایت صدای آمریکا
http://www.voa.com
فیلتر می باشد
شبکه ای بی سی
http://www.abc.go.com   
فیلترمی باشد
موسسه نظر سنجی گالوپ
http://www.gallup.com
فیلتر نمی باشد
موسسه نظر سنجی پیو
http://www.pewresearch.org
فیلتر نمی باشد
سفارت مجازی آمریکا
http://iran.usembassy.gov

فیلتر می باشد
2-11- دیپلماسی عمومی آمریکا
درپیحملات 11 سپتامبر 2001،ایالاتمتحدهآمریکابیشازپیش،ازدیپلماسیعمومیبرایبرون ‌رفتازمشکلاتسیاستخارجیخودوباهدفجذبافکارعمومیجهانوبه‌خصوصمللمسلمانبرایهمراهیباسیاست‌هایش ، استفادهکردهاست. کمیسیون مشاوره در امور دیپلماسی عمومی آمریکا دیپلماسیعمومیرابهمثابهفرایند «اطلاع‌رسانی،تعاملوتأثیرگذاریبرمردمانکشورهایخارجیبهگونه‌ایکهبتواننددرمقابل،حکومت‌هایخودراترغیبکردهتاازسیاست‌هایکلیدیایالاتمتحدهحمایتکنند»،تعریفمی‌کند.اینکمیسیونتصریحمی‌کندکههدفمرکزیدیپلماسیعمومی ”دفاعازسیاست‌ها“استایالاتمتحدهبعضاًازدیپلماسیعمومیبرایبراندازیحکومت‌هایمخالفخود،مانندایرانوکوبا،نیزاستفادهکردهومی‌کند.در بخش دیپلماسی عمومی دولت آمریکا بر موارد زیر تاکید فراوان می کند و سازمانها و نهادهای غیر دولتی زیادی را در این راستا به خدمت گرفته است که اسامی برخی آنها ذیلا مشاهده می شود:
تبادلات فرهنگی و آموزشی
برنامه تبادل دانشجو و استاد
برنامه تبادلات دانشگاهی
آموزش زبان انگلیسی
بازدیدکنندگان از آمریکا
شبکه های خبری صدای آمریکا،رادیو فردا،شبکه پخش تلویزیونی خاورمیانه
اداره کل دموکراسی و حقوق بشر وزارت امورخارجه
اداره کل آموزش و

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید