پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه رایگان با موضوع فعالیت فیزیکی، سبک زندگی، سندرم متابولیک

نان منطقه اقتصادی ویژه پارس جنوبی داشته باشد.

شکل 6. نمودار میله ای فراوانی کار شیفتی برحسب وضعیت اقامت کارکنان

در میان اجزای سندرم متابولیک، کار شیفتی تنها با کلسترول HDL ارتباط داشت، به طوری که کار شیفتی احتمال کلسترول HDL پایین را 31% کاهش داد. کار دفتری نیز فقط با کلسترول HDL پایین مرتبط بود ولی برخلاف کار شیفتی احتمال HDL پایین را در مقایسه با کار عملیاتی 39% افزایش داد. با توجه به تأثیر ورزش و فعالیت فیزیکی در افزایش سطح HDL، شاید دلیل این تفاوت، سبک زندگی مختلف از نظر فعالیت فیزیکی بین دو گروه شغلی دفتری (white collar worker) و عملیاتی (blue collar worker) باشد. همانطور که در شکل 7 مشاهده می شود، شیوع سبک زندگی با فعالیت فیزیکی بیشتر در میان کارکنان عملیاتی بیشتر است. آزمون آماری همچنین نشان داد که بین نوع کار با سطح فعالیت فیزیکی همراهی معنی دار آماری وجود دارد.

شکل 7. نمودار میله ای فراوانی سطوح مختلف فعالیت فیزیکی بر حسب نوع کار دفتری یا عملیاتی

در مطالعه ما، تنها متغیری

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدیرفتار متقابل، ناخن جویدن، اسباب بازی، ابراز وجود

دیدگاهتان را بنویسید