فایل – بررسی رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود ۹۳- قسمت ۸

فایده درتصمیم گیریقابلیت اعتمادامربوط بودنبه موقع بودنسودمندی در ارزیابیمعتبر بودنقابلیت تأییدبیطرفانه بودنسودمندی در پیش بینیرجحان محتوا برشکلصحیح بودنکامل بودن تاییدقابلیت مقایسهثبات […]

Read More →

مقاله – بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی۹۱- …

۴-۵ شدت همخطی(VIF) 105فصل پنجم)نتیجهگیری( ۱۰۶۵-۱ مقدمه ۱۰۷۵-۲ ارزیابی آزمون فرضیهها ۱۰۷۵-۲-۱ نتایج فرضیه اول ۱۰۷۵-۲-۲ نتایج فرضیه دوم ۱۰۸۵-۲-۳ نتایج […]

Read More →