دسترسی به منابع مقالات : مقایسه تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی نقش …

۲- مقایسه حافظه کلامی افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین۳- مقایسه حافظه دیداری افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین۴- […]

Read More →