فایل – بررسی رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود ۹۳- قسمت ۸

فایده درتصمیم گیریقابلیت اعتمادامربوط بودنبه موقع بودنسودمندی در ارزیابیمعتبر بودنقابلیت تأییدبیطرفانه بودنسودمندی در پیش بینیرجحان محتوا برشکلصحیح بودنکامل بودن تاییدقابلیت مقایسهثبات […]

Read More →

دسترسی به منابع مقالات : مقایسه تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی نقش …

۲- مقایسه حافظه کلامی افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین۳- مقایسه حافظه دیداری افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین۴- […]

Read More →