دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی و تحلیل تاثیر مدیریت دانش و نوآوری فرآیند بر توسعه محصول جدید- …

هارت (۲۰۰۰)، پولتون و بارکلی (۱۹۹۸) انعطاف‌پذیری سازمان در جهت پاسخگویی به تغییرات پولتون و بارکلی (۱۹۹۸) تعریف دقیق استانداردهای عملکردی […]

Read More →

فایل – بررسی رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود ۹۳- قسمت ۸

فایده درتصمیم گیریقابلیت اعتمادامربوط بودنبه موقع بودنسودمندی در ارزیابیمعتبر بودنقابلیت تأییدبیطرفانه بودنسودمندی در پیش بینیرجحان محتوا برشکلصحیح بودنکامل بودن تاییدقابلیت مقایسهثبات […]

Read More →

منابع مقالات علمی : بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و …

مقایسه   مدل مورد استفاده جهت آزمون فرضیهی چهارمABDISEXP= β۰ + β۱(AIi,t) +β۲(SALES – GRW)i,t + β۳(SIZEi,t) +β۴(Mi,t / Bi,t) + B5(dum1*AI)+B6(dum2*AI)   مقایسه   منابع فارسی: ابراهیمیکردلر، ع. حسنآذرداریانی، ا.(۱۳۸۵). […]

Read More →