دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی تأثیر بودجه ریزی مشارکتی بر عملکرد مدیریتی (مطالعه موردی مناطق ۲۲ گانه …

کاندولا، سرینی واس آر(۱۳۸۹). برسی مداخله ها و پیش رانهای راهبرد مدیریت عملکرد، مسیرشغلی بنیان، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال […]

Read More →