دسترسی به منابع مقالات : مکانیزم تشویقی برای جریان‌سازی ویدئو در شبکه‌های نظیر به نظیر- قسمت ۱۶

send(requestFrame,”to_lowerTier”);int NeighborIndex=0;neighborsCredit[NeighborIndex]=neighborsCredit[NeighborIndex]+increasingRate;} شبیه‌سازی‌ها و نتایج شبیه سازی‌‌ در این رساله تحت نرم افزار Omnet++ 4.1 و در محیط Windows XP و با […]

Read More →