مقاله دانشگاهی – بررسی تأثیر بودجه ریزی مشارکتی بر عملکرد مدیریتی (مطالعه موردی مناطق ۲۲ …

همچنین میزان تاثیر مستقیم بودجه بندی مشارکتی بر عملکرد مدیریتی برابر با ۰٫۲۹ می باشد. در حالیکه میزان تاثیر غیر مستقیم […]

Read More →