منابع مقالات علمی : بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و …

مقایسه   مدل مورد استفاده جهت آزمون فرضیهی چهارمABDISEXP= β۰ + β۱(AIi,t) +β۲(SALES – GRW)i,t + β۳(SIZEi,t) +β۴(Mi,t / Bi,t) + B5(dum1*AI)+B6(dum2*AI)   مقایسه   منابع فارسی: ابراهیمیکردلر، ع. حسنآذرداریانی، ا.(۱۳۸۵). […]

Read More →