مقاله علمی با منبع : بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی- قسمت ۴

۱-۳-۲-۲-۱- عقد لازم ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵۱-۳-۲-۲-۲- عقد جایز ………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۵۱-۳-۲-۲-۳- عقد خیاری ……………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶۱-۳-۲-۳- تقسیم از جهت الگوی ماهیتی ……………………………………………………………………………………………………………..۴۶۱-۳-۲-۳-۱- عقد معین ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶۱-۳-۲-۳-۲- عقد نا […]

Read More →