سایت مقالات فارسی – بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی۹۱- …

۲-۳-۴-۱-۱-۲ اقلام تعهدی غیراختیاریاقلام تعهدی غیراختیاری، اقلامی هستند که به واسطه مقررات و دیگر عوامل درون سازمانی ایجاد شده و مدیریت […]

Read More →