بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر …

دانشگاه آزاداسلامیواحدعلوم وتحقیقات هرمزگانپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدرشته:جامعه شناسیعنوان:بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی […]

Read More →

علمی : شناسایی و بررسی حضور باکتری های بی هوازی نفت زی قادر به …

نتایج۴-۱مشاهدات میکروسکوپی……………………………………………………………………………………۴۱۴-۲ غنی سازی……………………………………………………………………………………………………..۴۱۴-۳ نتایج کشت اختصاصی نیترات براث……………………………………………………………………۴۲۴-۴ نتایج تست احیای نیترات………………………………………………………………………………….۴۲۴-۵ نتایج کشت در محیط BHI………………………………………………………………………………43۴-۶ نتایج تست CHN […]

Read More →