فایل دانشگاهی – بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی۹۱- قسمت …

برای محاسبه اندازه شرکت از روشهای متفاوتی استفاده میشود. مثلا برخی مجموع داراییهای شرکت را بکار میبرند. فروش هم نیز درپارهای […]

Read More →